Dandelions

Dandelions/Paardenbloemen

Leven tussen de wilde paardenbloemen   nl

Life among the wild dandelions

  uk
     
By John Cali  

www.greatwesternpublishing.org

Vertaling: Hans Brockhuis

Leven tussen de wilde paardenbloemen

Bijna overal waar ik in dit leven heb gewoond, heb ik elk voorjaar wilde paardenbloemen om me heen gehad. Wyoming, waar ik nu leef, is geen uitzondering.

Ik houd van paardenbloemen, hoewel de meeste mensen het als onkruid zien. De bloemen zijn mooi om naar te kijken en, geloof het of niet, je kunt er een mooie wijn van maken. De bladeren zijn heerlijk als salade met een beetje olijfolie en azijn of als gestoomde groente.

Dit jaar realiseerde ik me iets anders over paardenbloemen, iets wat ik nooit eerder had opgemerkt. Hun heldergele bloemen sluiten zich elke avond, wanneer de zon ondergaat, en openen zich de volgende ochtend bij zonsopgang weer. Zoiets als bij zonnebloemen. Wat een prachtig natuurlijk ritme van het leven! Ze 'gaan slapen' bij zonsondergang en ‘ontwaken’ in de vroege ochtend. Maar dat had ik nog nooit eerder opgemerkt.

Ik begon me af te vragen wat er in mijn leven nog meer ‘in het volle zicht’ verborgen bleef, als ik even niet oplette.

Hier is Spirit.

Veel van jullie gaan door het leven terwijl ze al het goede, al het moois dat ‘in het volle zicht verborgen ligt’, niet opmerken. Mensen vertellen ons soms dat ze weinig of geen hoop voor de planeet of het menselijk ras meer hebben. Ze zien uitsluitend kommer en kwel, alleen het vreselijke lot waarvan ze weten dat het op jullie allen wacht, zoals een tijdbom die op het punt staat in je gezicht te exploderen.

Als je teveel aandacht besteedt aan wat anderen zeggen, raak je van dat donkere scenario overtuigd. Je zult beginnen te denken dat het is waar is. Wanneer je dat steeds maar blijft bedenken, opnieuw en opnieuw, begin je erin te geloven. En wanneer je dat geloof versterkt door steeds hetzelfde te blijven overwegen, wordt het jouw beleving van de wereld waarin je leeft.

Er zijn vele werelden, één voor ieder van jullie, afhankelijk van je intentie. Toch, vanuit ons perspectief, heeft jullie planeet nooit mooier geleken, meer overvloedig, zich op elk moment van je bewustzijn uitbreidend, zoals het in een hogere trilling was.

Vrienden, jullie leven te midden van een grootste fysieke pracht die nergens anders in het heelal te vinden is. Toch zijn er nog zoveel van jullie die dit niet kunnen waarderen, of al deze schoonheid zelfs niet willen zien, zoals John dat met zijn paardenbloemen wel doet.

Een van jullie zei ooit: "Neem de tijd om de rozen te ruiken". Met andere woorden, haast je niet door het leven, geobsedeerd door al je ‘verantwoordelijkheden’, en alle ‘nare dingen’ die het voor je inhoudt.

Neem de tijd om jezelf af te scheiden van de intensiteit en de ‘drukte’ van jouw wereld. Neem de tijd om van de stilte te genieten, om naar de diepte van vrede en macht binnen jezelf te gaan.
 
Wanneer je dat doet, zul je herontdekken dat jij in feite de wereld creëert. Het is niet zo dat de wereld jouw ervaring creëert; het is andersom.

Zoals wij eerder hebben gezegd, is een gelukkig leven als de binnenbaan. Je creëert een gelukkig leven van binnenuit. De enige garantie voor een gelukkig leven is het terugwinnen van de interne kracht, en niet toe te staan dat je geluk wordt bepaald door wat of wie zich ‘daarginds’ ophoudt.
 
Zodra je daarmee begint, zul je merken hoe mooi jullie wereld is, hoe mooi andere mensen zijn, hoe mooi je zelf bent.

Dan zul je werkelijk tussen de wilde paardenbloemen leven. Je zult hun schoonheid kunnen zien, net als alle andere pracht en schittering om je heen.

terug


Life among the wild dandelions

Almost everywhere I’ve lived in this lifetime, I’ve had wild dandelions all around me every spring. Wyoming is no exception.

I love dandelions, even though most folks consider them pesky weeds. The flowers are pretty to look at and, believe it or not, they make great wine. The leaves are delicious as a salad with a little olive oil and vinegar, or as steamed greens.

This year I realized something else about dandelions, something I never noticed before. Their bright yellow flowers disappear every evening when the sun goes down, and reappear the next morning at sunrise. Sort of like sunflowers. What a beautiful natural rhythm of life! They “go to sleep” at sunset and “awaken” at dawn. Yet I’d never noticed that before.

I began to wonder what else in my life was hidden from me “in plain sight” because I wasn’t paying attention.
Here’s Spirit.

Spirit
Many of you go through your lives not noticing all the good, all the beauty “hidden in plain sight.” People sometimes tell us they see little or no hope for the planet or the human race. They see only doom and gloom, only the dreadful fate they know is awaiting all of you — like a time bomb about to explode in your face.

If you pay too much attention to what others are saying, you’ll begin to believe that dark scenario. You’ll begin to believe it’s real. When you keep thinking the same thought, again and again, it becomes your belief. When you keep strengthening the belief by thinking the same thought, it becomes your experience of the world you live in.

There are many worlds, one for each of you, depending on your focus.
Yet, from our perspective, your planet has never seemed more beautiful, more abundant, expanding as it is into a higher vibration with each passing moment of your awareness.

Friends, you live amidst some of the greatest physical splendor we have ever seen anywhere in the Universe. Yet so many of you simply don’t appreciate, or even see, all that splendor — like John with the dandelions.

One of you once said, “Take time to smell the roses.” In other words, don’t rush through your lives obsessed with all your “responsibilities,” with all the “bad stuff” out there.

Take some time to separate yourselves from the intensity and “busyness” of your world. Take some time to enjoy the silence, to go within to the deep well of peace and power within all of you.
When you do that, you will rediscover the fact that you create the world out there. The world out there does not create your experience — you do.

As we’ve said before, a happy life is an inside job. You create a happy life from within. The only guarantee of a happy life is reclaiming the power within, and not allowing your happiness to be determined by what or who are “out there.”

Once you begin to do that, you will start noticing how beautiful your world is, how beautiful other people are, how beautiful you are.

You will no longer be living among the wild dandelions, oblivious to their beauty and to all the other beauty and splendor surrounding you.

back