empowerment

Jaar van Bekrachtiging

Year of Empowerment

John Cali & Spirit


Jaar van Bekrachtiging

Zoals ik al in mijn nieuwsbrief heb geschreven, ben ik ermee gestopt om met Nieuwjaar goede wensen en voornemens op te stellen en te verspreiden. In plaats daarvan heb ik, gedurende de kersttijd, mijn leven geïnventariseerd. En dan speciaal i.v.m. de laatste paar jaar.
Die jaren, zoals we allen weten, hebben vele veranderingen en uitdagingen met zich meegebracht, waarvan sommige huiveringwekkend zijn geweest. Het ziet ernaar uit dat 2009 niet veel anders zal uitpakken.

Socrates zei ooit: “Het ononderzochte leven is het niet waard geleefd te worden.” Zelf gebruikte ik een groot deel van de kersttijd om mijn leven te onderzoeken. Toen kon ik duidelijk de manier herkennen waarop ik regelmatig mijn energie zo maar aan het wegschenken was.

Er is bijvoorbeeld, die prominente auteur waarvan ik de naam niet zal noemen, die snijdend kritisch is geweest over mijn werk met Chief Joseph. Onlangs nog heeft zij mijn werk ‘crimineel’ genoemd. De details doen er niet toe. Wat er wel toe doet is mijn reactie jegens haar. Twee weken lang piekerde ik me suf over haar opmerkingen. Soms werd ik midden in de nacht wakker, badend in het zweet. Ik haalde me de vreselijkste consequenties in mijn hoofd als zij door zou gaan met haar meedogenloze kritiek. Joseph noemt dat het TOA syndroom. Later meer daarover.
Tenslotte sprak ik erover met Chief Joseph. Soms laat ik het gebeuren om mezelf een poosje voort te laten ploeteren voordat ik om hulp vraag.

Joseph gaf me een heldere meelevende analyse, vanuit het perspectief van Spirit, van het gedrag van deze vrouw. Opnieuw, de details zijn niet belangrijk, maar van hem kreeg ik een geheel nieuw en hoger begrip over mijn criticaster. Ik zag haar nu als een gekwetst persoon die gedachteloos uithaalt naar diegenen met wie ze het niet eens is. Het ging dus helemaal niet over mij. 

Ik kon ook duidelijk zien dat ik mijn energie ten onrechte aan haar had weggegeven. Na zijn uitleg besloot ik om die kracht terug te halen, om zodoende van 2009 mijn jaar van Bekrachtiging te laten zijn.

Spirit:

Om te beginnen en om diegenen te informeren die nieuwsgierig zijn; ‘TOA syndroom’ betekent het toegeven aan de opinie van anderen. En dat is beslist een van de grootste dwalingen in jullie leven.

Het is je van jongs af aan geleerd om anderen ter wille te zijn, om er altijd voor hèn te zijn, om te doen wat er van je wordt gevraagd, zou je kunnen zeggen. Je hebt dit zo vaak gehoord van de ‘autoriteiten’ (ouders, kerk, regering, school, enz.), dat het deel is gaan uitmaken van wie je bent. Het is een deel van wat je het collectieve bewustzijn noemt. Je vraagt je niet af of het wel klopt, je doet gewoon wat je wordt gezegd.

John was daar zeer beslist mee bezig toen hij begon te piekeren over de denkbeelden van die auteur over hem en over zijn werk. Zijn innerlijke dialoog verliep tenslotte ongeveer als volgt: “Waarom is het voor mij belangrijk wat zij vindt? Waarom zou ik me ook maar iets aantrekken van wat anderen over mij denken? Het is mìjn levenswerk en ik kan duidelijk de positieve effecten zien die het op mijn eigen leven heeft en op die van vele anderen. Dat is het wat het voor mijzelf belangrijk maakt.”

We zouden er bij je op willen aandringen om een dergelijke dialoog met jezelf te voeren.
Doe jij iets – enigszins, misschien wel alles – in je leven om voornamelijk of uitsluitend, anderen ter wille te zijn? En als dat zo is, waarom?

Vaak zul je ontdekken dat, wanneer je deze ‘zelf-praat’ ver genoeg zou doortrekken, je zult merken bang te zijn over wat anderen denken als je precies datgene zou doen wat je zelf prettig vindt. Als je slechts deed wat voor jóu goed voelt.

Dat, mijn vrienden, is waar het om draait, de sleutel om je eigen kracht terug te vorderen, om te doen wat goed voelt.

Het is ook de sleutel naar alle overvloed waar je ooit van droomde – geld, gezondheid, een gelukkige relatie, bevredigend werk, sport en spel, enzovoort. Je zult altijd vreugde vinden wanneer je datgene doet wat goed voor jou is. En je zult altijd weten wat goed voor jou is, door de vreugde die het jou brengt; hoe het voelt. En als het goed voelt, doe het!
Laat 2009 voor jou ook het jaar zijn om je geboorterecht, je kracht, op te eisen. Het jaar waarin je begint jezelf te eren, net zoals je dat aan anderen doet. Laat het jouw jaar van bekrachtiging zijn.

terug

Year of Empowerment

As I’ve mentioned before in this newsletter, I no longer make New Year’s resolutions, or set goals for the next 12 months. However, this past holiday season, I’ve been "taking inventory" of my life. Especially the last several years.
Those years, as we all know, have heralded many changes and challenges, some pretty scary. 2009 promises to be no different.

 

Socrates said, "The unexamined life is not worth living." I spent a good part of the recent holidays examining my life. I clearly saw the ways I sometimes give my power away.

For example, there’s a prominent author, who shall remain nameless, who’s been harshly critical of my work with Chief Joseph. In the most recent episode she said my work is "criminal." The details don’t matter. What does matter is my reaction to her.

For about two weeks, I stewed and fretted over her recent remarks. I’d wake up in the middle of the night in a cold sweat. I imagined all kinds of terrible consequences if she decided to continue her relentless criticism. Joseph calls this "OPO syndrome." More about that later.
Finally, I talked to Chief Joseph about it. (Sometimes it takes me a while of floundering around on my own before I ask for help.)

Joseph gave me a clear, compassionate analysis, from Spirit’s perspective, of this woman’s behavior. Again, the details aren’t important, but I gained a whole new, higher understanding of my critic. I saw her as a hurting human being just lashing out mindlessly at those with whom she disagreed. It had nothing to do with me.
I also saw exactly how I’d been giving my power away to her. I decided to reclaim my power, to make 2009 my year of empowerment.

Spirit

First of all, to satisfy those who may be curious, "OPO syndrome" means caving in to other people’s opinions.

That is certainly one of the greatest "bugaboos," if you will, in your lives.
You have been taught, from time immemorial, to honor others, to always be there for them, to do their bidding, you might say. You have heard this so often from your "authorities" (parents, churches, governments, schools, etc.) that it has become part of your being. It is part of what you call the mass consciousness. You don’t question or doubt it, you just buy into it.

John was certainly doing that when he started stewing about that author’s opinions of him and his work. He had to ask himself why. His internal dialog went something like this:
"Why does it matter to me what she thinks? Why should I give a damn what other people’s opinions of me are? I’m doing work I love. It’s my life’s work, and I can clearly see the positive effects it’s having on my own life and the lives of many others. That’s all that matters to me."
We would urge all of you to have that same dialog with yourselves.

Are you doing something -- anything, maybe everything -- in your lives mainly or solely to please others? If so, why?

Most often you’ll discover, if you carry this self-talk far enough, you’re afraid of what others would think if you just did whatever you pleased, if you did only what you loved, if you did only what feels good.

That, friends, is the "bottom line," the key to reclaiming your power -- doing only what feels good.
It’s also the key to all the abundance you’re ever dreamed of -- money, health, happy relationships, satisfying work/play, and so on. You will always find joy in doing what’s right for you. And you will always know what’s right for you by the joy it brings you, by how it feels. If it feels good, do it!

Let 2009 be the year you reclaim your birthright, your power, the year you honor yourselves as much as you honor others. Let it be your year of empowerment.

back