Ginie

Gouden Licht
ENGELENGEDICHTEN van GINIE  
     
  Terug naar Ginie's startpagina  
  Gedichten vanuit de bron  
  Gedichten van deze wereld  

 


Wij komen vanuit de Hemel   We are coming from the heavens
Vrede Peace
Engel van het Licht Angel of Light
Liefdevolle Wezens van het Goddelijk Licht   Loving Beings of Divine Light
In vrede zijn met elkaar   Being in Peace with one another
Eenheid en Liefde   Oneness and Love
Ik kijk in de verte   Sterrenvlinder`
Engelen vanuit de Hemel   Angels from heaven
Vanuit de Sterrenzaden   Coming from the Starseeds
Zoek vrede in je hart    

 

 

 

 

Engel


Ginie 2014

WIJ KOMEN VANUIT DE HEMEL

Wij komen vanuit de Hemel
Waar ook conventies zijn
Net als op Moeder Aarde

Normen om beter voor Moeder Aarde te leven
Om te Vergeven
Te leven in Harmonie en Vrede
In de Harten van Iedereen,

Overal           
Angel

WE ARE COMING FROM THE HEAVENS

We are coming from the Heavens
Where there are also conventions
Just like on mother Earth

Conventions to live better for Mother Earth
To Forgive
To live in Harmony and Peace
In  the Hearts of Everyone,

Everywhere

 

 

ZOEK VREDE IN JE HART

 

Zoek de Vrede in je Hart
  waardoor er Stilte kan ontstaan
     een zuivere Sirene Stilte
       een Bron van Eenheid en Vrede
         de Bron van waaruit jij kwam
             de Goddelijke Eénheid
                het Goddelijk Licht wat jou toebehoort

terug

VREDE

Zwevend op de wolken met vele engelen rondom de wereld
Kijkend naar moeder Aarde en al haar mensen.

De Engelen huilen omdat veel mensen niet in Harmonie en Vrede op deze planeet leven.

De Engelen vragen ons om met Liefde en Licht in ons hart te leven, in Harmonie en Vrede.

     Om dit bericht met iedereen te delen:

             VREDE, VREDE,VREDE

 

White Light

PEACE

Soaring on the clouds with many Angels around the World
Looking at mother Earth and all her people. 

The Angels are crying because many people don’t live in Harmony and Peace on this Planet.

The Angels ask us to live with Love and Light in our Hearts, in Harmony and Peace.

        Sharing this message with everyone:

            PEACE, PEACE, PEACE

 

 

Sterrenvlinder

Heel vroeg in de ochtend werd mijn aandacht gericht
Naar het Universum
Met haar stralende Sterren
Waarvan één Ster mij een boodschap gaf
Ik werd begroet en was zeer verrast en voelde me gelukkig en blij.

Onverwacht verscheen er een vlinder vanuit deze Ster
Haar vleugels fladderden één voor één
Tegen de stralende blauwe Sterrenhemel.
De ragfijne witzilveren energie was naar het Universum gericht
Waarvan gelijkaardige energie naar Moeder Aarde stroomde,
Met een vleugje rood groen en blauw.

Dit was de Vlinderboodschap:

Wees lief voor elkaar
Stuur Liefde, Licht en Vrede
Naar de mensen, Moeder Aarde en het Universum.                                             

 

Vlinder

terug

Ik kijk in de verte

Ik kijk in de verte
En over het mooie frisse groene gras
wordt ik overweldigd door intense gevoelens....

 

  Verte  

 

 

... Heel vredig en in alle rust
zet ik mij neer in het groene gras
en geniet van de mooie bloemen
met haar kleurenpracht.

De schitterende luchten
waarin de vogels vreugdevol genieten
dragen zomerse beelden met zich mee.

Dan zegt een Engel:
Ik zie je vreugdevol genieten!

Dus:
Wees als een kind
Ik ben voor altijd je vrind
Zoals jij hier zit
open en spontaan
waar de blijheid van afstraalt.

En:
Zo dansen de Engelen altijd mee aan je zij.

 

VREDE

Zwevend op de wolken met vele engelen rondom de wereld
Kijkend naar moeder Aarde en al haar mensen.

De Engelen huilen omdat veel mensen niet in Harmonie en Vrede op deze planeet leven.

De Engelen vragen ons om met Liefde en Licht in ons hart te leven, in Harmonie en Vrede.

     Om dit bericht met iedereen te delen:

             VREDE, VREDE,VREDE

 

White Light

PEACE

Soaring on the clouds with many Angels around the World
Looking at mother Earth and all her people. 

The Angels are crying because many people don’t live in Harmony and Peace on this Planet.

The Angels ask us to live with Love and Light in our Hearts, in Harmony and Peace.

        Sharing this message with everyone:

            PEACE, PEACE, PEACE

 

terug

Engelen vanuit de Hemel

Engelen vanuit de Hemel kijken naar
Ieder Een, terwijl ze deze boodschap doorgeven.

Wees stil en ga naar binnen in je Hart
Wat wil je Hart tegen je zeggen?
Het antwoord is: "Dit is voor Ieder Een."

Kijk in je Hart en wees vergeven
Ieder Een, omdat alles Licht is.
Licht voor de toekomst
Het Licht komt binnen van allerwegen.

Luister naar je Hart voor die Boodschap.

De wereld is veranderd
De wereld zal aanlokkelijk zijn
De wereld gaat verder op weg naar Ascensie.

Kijk dus naar de Engelen van Liefde en Licht
Zij houden van Jou, net zoals ze van Ieder Een houden.

De Engelen zenden jou Liefde en Licht
Misschien wil jij ook Liefde en Licht aan
Ieder Een geven.
Want Ieder Een is elkaars Ziels verwant.

Dank je wel,
De Engelen van Liefde en Licht.

 

Angels from Heaven

Angels from Heaven are looking at
EveryOne, while giving this Message.

Be silent and go into Your Heart
What does your Heart say to you?
The answer is: "This is for Every One."

Look into your Heart and be forgiven
Every One, for all is Light
Light for the future
Light is coming in from everywhere.

Listen and Hear in your Heart that Message.

The world has changed
The world will be lovable
The world is going further and into Ascension.

So look to the Angels of Love and Light
They love You as they love Every One.

The Angels send you Love and Light
Maybe you will also give
Love and Light to Every One.
Because Every One is your kindred Spirit.

Thank you,
The Angels of Love and Light.

 

Vanuit de Sterrenzaden

Vanuit  de Sterrenzaden
Leerden wij Elkaar kennen
Op weg naar het Pad van Ascensie

Op het Aardse plan om
In Eenheid
In Liefde,
In Vrede en
In Onvoorwaardelijke Liefde
Verder te gaan

 

Coming from the Star Seeds

Coming from the Star Seeds
We got to know each other
On our way to the Path of Ascension

To go Further
On the Earth Plane
In Love,
In Peace and
In Unconditional Love

terug back

Engel van het Licht

Afgelopen jaar zijn veel mensen
tot Elkaar gekomen
Naar het Pad van Liefde en Licht

Dat is de Weg naar God

Hoe meer mensen het Pad
Van Liefde en Licht gaan,
Hoe sneller wij een betere wereld krijgen

Een wereld van Liefde en Licht

Wij werken samen met de mensen
Om Harmonie in deze Wereld te creëren

Wanneer je jouw Hart binnengaat
Dan zul je de Liefde en het Licht voelen

Voor Alles en Ieder Een
 

Angel of Light

Last year, many people have come
ToGether
To go the Way of Love and Peace

That’s the Way to God

The more people go the Way
Of Love and Peace,
The sooner we’ll reach a better world

A world of Love and Peace

We are working together with the people
To create Harmony in this World

If you’re going into your Heart
You will feel the Love

For Every One and Every Thing

 

Liefdevolle Wezens van het Goddelijke Licht

De Engelenscharen zijn om Ons heen
Alsof je op Vleugels word gedragen
En brengen je naar iets Nieuws
Terwijl het Oude wordt achtergelaten

Het zijn de Engelen die je de weg wijzen
Die je Liefde en Troost geven
En Aanmoedigen op Jouw levensweg

Het zijn de Engelen
Die je Moed en kracht geven
Zij die je altijd steunen

Heb Vertrouwen in deze Liefdevolle Wezens
Van het Goddelijk Licht

 

Loving Beings of Divine Light

Herds of Angels are around Us
As if you are carried on Wings
Guiding you to something New
While the Old is left behind

They are the Angels that guide you
Giving you Love and Comfort
Encouraging you on Your path of life

They are the Angels
Giving you Courage and strenght
Those who will always support you

Have Confidence in these Loving Beings
Of Divine Light

terug back

In Vrede zijn met Elkaar

In Vrede Zijn met Elkaar
Doet Harten verbinden
Waaruit Liefde en Licht
Samenvloeit en Samengaat.

Zo creëren we een andere wereld
Van Mededogen en Respect
Door de Kracht
Van positieve Gedachten en Daad
Gaat er een Andere Wereld open,
Van ‘In Vrede zijn met Elkaar.’

 

Being In Peace with One Another

Being in peace with One Another
Links Hearts together
From which Love and Light flows
and merges Together.

Thus we create a different world
Of Compassion and Respect
By the Force
Of positive Thoughts and Deeds
Another World will open up,
One of 'Being in Peace with One Another.‘

 

Eenheid en Liefe

Door het aangaan van eenheid en liefde
wordt je omringd met pure Liefde
van de Engelen energie.

Deze liefde van de Mens
kan heel ver stralen
en reikt oneindig ver tot in het Universum
tot aan de Zon, Maan, Planeten en Sterren.
met alle bijbehorende bewustzijnsvormen
en wezens in het Heelal

Zo kunnen alle mensen
een lichtwezen zijn voor elkaar

Daar waar gegeven wordt,
wordt ook ontvangen.

Leef in Liefde en Licht

 

Oneness and Love 

By entering into unity and love
you will be surrounded by pure Love
from the energy of the Angels.

This Love of Mankind
may very well shine,
extending infinitely far into the Universe
to the Sun, Moon, Planets and Stars.
with all associated forms of consciousness
and beings in the Universe

In that way all humans
can be beings of light for each other

There where is given,
will be received as well.

Live in Love and Light

terug back