Zou heling eenvoudig moeten zijn? nl

Should healing be easy? uk

 

John Cali & Spirit

© december 2009

Angel of Light
www.greatwesternpublishing.org Angel of Light

Zou heling eenvoudig moeten zijn?

John Cali
Laatst nam ik deel aan een interessante discussie over heling. Ik parafraseer hier, maar een van de deelnemers zei dat ze soms terughoudend was om een genezend instrument als EFT (Emotional Freedom Techniques) te gebruiken omdat "genezing toch niet eenvoudig zou moeten zijn."

Een andere deelnemer verwoordde, te oordelen naar het werk dat ik de afgelopen jaren met Chief Joseph heb gedaan, precies  mijn mening daarover; een gemeenschappelijk perspectief:

“Ik heb zo het idee dat er sommigen onder ons zijn die, ongeacht hoezeer we begrijpen dat het leven niet verondersteld wordt moeilijk te zijn, we op een bepaald niveau toch van mening zijn dat er niets zonder moeite en zweet tot stand kan komen. Of dat vanuit iets cultureels in dit of uit een ander leven afkomstig is, is moeilijk te zeggen. Natuurlijk zijn niet alle dingen die moeilijk zijn zonder bedoeling… Misschien kan Chief Joseph iets naar voren brengen over deze gedachte, over doelen die inherent zijn aan moeilijke uitdagingen. Wat denk je, John?”

Spirit

Zou genezing eenvoudig moeten zijn?
‘Eenvoudig’ is een woord waarmee velen serieuze problemen hebben. Deel van de reden waarom is wat één van de deelnemers aan het forum beschreef als: “iets cultureels in dit leven.” Ze voegde daaraan toe: “of iets uit een vorig leven.”
Het is onveranderlijk de eerste; nooit de tweede reden. Laten we dat uitleggen.

Velen op deze planeet zijn ondergedompeld in een mentaliteit van: ‘zonder pijn geen winst’ of ook wel ‘gij zult in het zweet uws aanschijns uw brood verdienen.’ We hebben daarover eerder gesproken, vele malen. Maar het kan niet vaak genoeg worden benadrukt.

Vaak definiëren jullie succes als iets wat je kunt bereiken door ’hard te werken’ of door het plengen van ‘bloed, zweet en tranen.’ Zeker, dat is één manier om datgene te bereiken wat je kunt omschrijven als succes.
Maar wat is ‘succes’ werkelijk?

Vanuit ons perspectief kan jullie succes en waarde uitsluitend worden gedefinieerd door de hoeveelheid vreugde die je ervaart. Punt! Er is géén andere definitie.

We zeggen niet dat er geen geld, minnaars, gezondheid, enz. deel van je leven zouden mogen uitmaken. Wat wij zeggen is dat al die dingen onvermijdelijk bijproducten zijn  van de vreugde die je in je dagelijkse leven ervaart.
We weten dat velen in dit leven worden geconfronteerd met enorme fysieke uitdagingen. Op ziels-niveau heeft dat zeker betekenis. We zullen daar bij een andere gelegenheid op terugkomen.
Maar erop vertrouwend dat er een ziels-doel is voor welke ervaring dan ook waar je tegenaan loopt, negatief of positief, zal dat tot veel meer gemoedsrust leiden.

Onthoudt, als je lijdt - ongeacht de oorzaak, fysiek of anderszins - het volgende. Lijden is een subjectieve interpretatie van je huidige ervaring. Pijn is een feit. Lijden is dat niet. Je kunt pijn ervaren, fysiek of anderszins, en toch niet lijden. In feite kan je zelfs blij zijn te midden van de pijn.
Het je daarvan bewust zijn, zal je ver brengen tijdens jouw zoektocht naar genezing.
Ook het erkennen dat de natuurlijke toestand van je lichaam die van perfecte gezondheid is, zal je nog dichter bij de genezing brengen waarnaar je op zoek bent.

Niets van dit alles hoeft moeilijk te zijn. Soms ontmoedigend, of angstaanjagend. Dat wel, maar nooit moeilijk.
Het gaat erom je menselijke perspectief naar een hogere versnelling op te schakelen, om het een naam te geven, en te beginnen jouw menselijke conditie te bezien zoals je hogere zelf dat doet.
Zoals één van de deelnemers aan het forum het formuleerde: “er is een betekenis inherent aan moeilijke uitdagingen.” Àlles heeft betekenis.

Maar ons punt, vandaag, is dit:

Het zoeken naar jouw betekenis hoeft niet moeilijk te zijn.

Dus, zou genezing eenvoudig moeten zijn? JaShould Healing Be Easy?

Last week’s newsletter article, "The Rut of Earthly Reincarnations," generated a lively discussion at our discussion group.
John Cali
The discussion turned into an interesting conversation about healing. I’m paraphrasing here, but one of the participants said she was sometimes reluctant to use a healing tool called EFT because "healing should not be that easy."
The response from another member clearly articulated what I think, judging from the work I’ve done with Chief Joseph over the years, is a common perspective:

I have a hunch there are those of us who, no matter how much we understand that life is not "supposed" to be hard, at some level believe that nothing comes without effort and sweat equity. Whether that's from something cultural in this lifetime or from some other lifetime is hard to say. Of course, not all things that are difficult are without purpose . . . . Maybe CJ could address this idea of purpose inherent in difficult challenges. Whadya think, John?
Here’s Chief Joseph.

Spirit

Should healing be easy?
"Easy" is a word many humans have serious problems with. Part of the reason is what one of the forum participants described as "something cultural in this lifetime." She added "or from some other lifetime."
Certainly the first. Never the second. Let us explain.
Many of you walking the planet today have been immersed in the mentality of "no pain, no gain." We’ve talked about this before, many times. But it can never be repeated too often.
You often define success as something you achieve through "hard work" or through "blood, sweat, and tears." Certainly that is one way to achieve what you define as success.
But what is "success," really? From our perspective your success and value can be defined only by the amount of joy you feel. Period! There is no other definition.
We are not saying you should not want money, lovers, health, etc. in your lives. We are saying all of those are inevitable byproducts of the joy you experience in your daily lives.
We know many of you are facing daunting physical challenges in this lifetime. There certainly is a soul-purpose for that. We’ll say more about that another day.
But trusting that there is a soul-purpose for every experience you face, negative or positive, will bring you far greater peace of mind.
If you are suffering -- no matter what the cause, physical or otherwise -- remember this: Suffering is a subjective interpretation of your current experience. Pain is a fact. Suffering is not. You can be in pain, physical or otherwise, and not be suffering. In fact, you can even be joyful in the midst of your pain.
Acknowledging that will bring you far in your search for healing.
Also acknowledging your body’s natural state is that of perfect health will bring you still closer to the healing you seek.
None of this has to be difficult. Daunting sometimes -- scary sometimes -- yes. But difficult -- no.
It’s a matter of shifting your human perspective into higher gear, if you will -- and beginning to see your human condition as your higher selves see it.
As one of our forum participants said, there is a "purpose inherent in difficult challenges." There’s a purpose to everything.
Our point today, however, is this:
Following your purpose does not have to be difficult.
Should healing be easy? Yes!