Manfala Light of Insight

Mandala'Light of Insight;

by Cheryl A.

Tessa deelt een mooi inzicht van 'boven'   nl
Tessa shares an interesting insight from 'above'   uk
     
Tessa Koop   www.tessakoop.nl     English by Hans Brockhuis

Tessa deelt een mooi inzicht van 'boven'

Iedere ochtend schrijf ik in mijn dagboek en communiceer ik met 'daarboven.’ Ik stel een vraag en krijg altijd antwoord. Vandaag ontving ik zo'n mooi antwoord, dat ik het graag met je wil delen. Misschien helpt het jou ook.

Ik licht het even kort toe: we zijn multidimensionale wezens, het is dus niet alleen ons lichaam dat telt. Mijn frustratie was even dat ik mijn ervaring toch nog te beperkt vind en mijn ego dan de dingen sneller wil. Dan heb ik het over het ervaren van
een ruimere werkelijkheid, in een soort eeuwige dans met het universum. Die heerlijke flow dat alles klopt en dat je je eigen kracht en grootsheid optimaal ervaart. Het the-universe-is-magic-gevoel!

Ons ego gooit ons snel uit die flow. Ik wil bijvoorbeeld controle houden. Terwijl alles zijn tijd en plaats heeft in het universum. Dus je kunt bij wijze van spreken niet constant de allerhoogste en mooiste ervaringen hebben. Soms is er ook gewoon rust en dat wat is. Ik ben nogal ongeduldig en gretig en daarmee zit ik mezelf vaak behoorlijk in de weg.

Hieronder mijn gesprek van vanmorgen:

Lieve Tessa, we merken op dat je een beetje down bent. Hoe komt dat?
Ja, team. (Diepe zucht) Ik voel het ook. Ik weet het niet. Het is mijn ego denk ik dat niet accepteert dat wat is en ik ben me daarvan bewust en daar word ik dan weer een beetje down van. Ook merk ik dat mijn ego de dingen niet snel genoeg vindt gaan. Sorry daarvoor…

Ik heb mijn handen vol aan deze dag. Ik heb een schat van een kind met buikgriep en Rob heeft zijn rust ook hard nodig. Verder kan ik lekker sporten en maak ik het huis netjes. Ook moet ik kijken wat de dag ons brengt en wat we echt gaan doen.

Je moet eraan wennen hè dat wij nu jouw ritme bepalen?
Ja dat klopt.

Wij verwachten niet van jou hoor dat je het in 1x goed doet. Maar als je jezelf nou eens verbeeldt dat je al bent waar je moet zijn? En dat je aan alles wat daarbuiten valt, gaat werken? Dan ben je èn daar waar je moet zijn, plus je laat los wat je niet meer dient. Dan kun je op ieder gewenst moment naar de hoogste frequentie van jou omschakelen. Z0 ervaar je nog meer je multidimensionale realiteit. Want dat mis je… Maar verbeeld je niet dat je niet multidimensionaal zou zijn. Want dat IS je natuur. Je bent altijd multidimensionaal. Je hoeft er maar aan te denken en je bent er. Je hoeft het maar te zijn, want dat is wat je bent. Tenzij je doet alsof je het niet bent. Het is jouw keus.

Dus nu op dit moment kan ik mijn multi-dimensionaliteit ervaren?
Yep. Daarvoor hoef je niet in een zweethut te zitten of wat dan ook te doen. Het gaat om jouw intentie en dat je het daarna loslaat in de wetenschap dat het zo is.

Mijn ego wil dan bewijzen en ervaringen hebben.
Ja en doordat jouw ego dat wil, zegt hij in feite; ik geloof niet dat ik multi-dimensionaal ben. Dus hoe kunnen wij jou ervaringen geven als jij jezelf ontkent!

Mmm…. dat is wáár!
Jij kunt het alleen niet met je verstand gaan sturen. Jij kunt niet met je beperkte denken de kwaliteit van je ervaring een wending geven. Dat is nu juist je eigen grootsheid ontkennen! En dan wordt jouw ego boos en ontevreden, wat hem vervolgens in die staat van zijn houdt en hoppa; de cirkel is rond. Je houdt dus zelf  jouw illusie in stand. Is dat geen mooi helder inzicht voor deze witte zondag?

Poeh ja, ik ben er stil van…

terug

Tessa shares an interesting insight from 'above'

 

Every morning I write in my diary and communicate with ‘above.’ I pose a questions and always get an answer. Today I received another stunning answer, that I gladly want to share with you. Maybe it will help you too.

I’ll briefly explain this; we are multi-dimensional beings, so it is not only our body that counts. It has been my frustration that I think my experiences are still too limited and my ego is quicker than the stuff. I am talking about experiencing a wider reality, in a kind of perpetual dance with the universe. That wonderful flow that everything seems to be correct and you experience your own strength and greatness fully. This the-universe-is-magic-feeling!
 
Our ego tends to throw us out of this flow quickly. I want, for instance, to stay in control, while everything has its time and place in the universe. You cannot, in a manner of speaking, constantly experience the highest and most beautiful experiences. Sometimes there is just peace and all that is. I am rather impatient and eager and so I am often quite hampering myself.

Here follows my conversation of this morning:

Dear Tessa, we notice you're a bit down. Why?
Yes, team. (Deep sigh) I feel it too. I do not know. It's my ego, I think, that does not accept all that is, and I am aware of that, which makes me a little bit gloomy. I have also noticed that my ego senses, that things are not going fast enough. Sorry about that....

Today I have my hands full. I have a treasure of a child with gastroenteritis and Rob needs his rest too. Furthermore, I will work out and have to clean up the house. Also I have to see what the day brings us and what we really have to do.
You have to get used to us defining your rhythm, don’t you?
Yes, that’s true.

We don’t expect you to do it all well at once. But if you imagine you already are where you should be, and that you will be working on everything beyond that. Then you are where you ought to be and you will be able to release what does not serve you anymore. Then you can at any time switch to your highest frequency. Thus do you experience even more multidimensional reality. Because that is what you are missing.... But do not imagine that you would not be multidimensional. For that is your nature. You are always multidimensional. You just need to think of it and you are there. You just have to be it, because that's what you are. Unless you do as if you don’t. It’s your choice.

So right now I can experience multi-dimensionality?
Yep. You don’t need to sit in a sweat lodge or to do anything else. It’s all about your intention and then you release, knowing that it is true.

My ego just wants proof and experiences.
Yes and because your ego wants that, it actually says: I do not believe I am multi-dimensional. So how can we give you experiences as you yourself deny it!

Hmm… that is true!
You cannot just start steering with your intellect. You cannot, with your limited thinking, take a turn to the quality of your experience. That is precisely denying your greatness! And then your ego will become angry and discontented, what will bring him subsequently in that state of being and hoppa, the circle is round. Thus you keep your own illusion alive. Isn’t  that a pretty clear picture on this white Sunday?

Pooh yes, I'm speechless ...

back