Skulls

Skulls

Nada Kronieken Written with Love Native American

 

Kristallen schedels; brandstof voor controverse en fascinatie   nl
Crystal skulls fuel controversy   uk

 

Richard A. Lovett & Scott Hoffman   Vertaling: Hans Brockhuis

 


Kristallen schedels;brandstof voor controverse en fascinatie

Kristallen schedels zijn in wezen niet ongewoon of erg geheimzinnig. Jaarlijks worden er duizenden geproduceerd in Brazilië, China, Nederland en Duitsland. Maar er zijn een handvol van deze nogal macabere objecten die al meer dan een eeuw intense belangstelling en controverse tussen de archeologen, wetenschappers, mensen in de spirituele wereld en museumdirecteuren hebben aangewakkerd.

Er zijn 13 van deze zeldzame kristallen schedels in particuliere en publieke collecties. Sommige zijn kristal helder, anderen van rokerige of gekleurde kwarts. Sommige zijn op ware grootte en voorzien van zeer fijne details, terwijl andere kleiner zijn en minder verfijnd. Alle worden verondersteld afkomstig te zijn uit Mexico en Centraal Amerika.

Velen geloven dat deze schedels duizenden of zelfs tienduizenden jaren geleden werden gebeeldhouwd door een oude Midden-Amerikaanse beschaving. Anderen denken dat zij relikwieën zijn van het legendarische eiland Atlantis. Volgens sommigen zijn er zelfs bewijzen dat de Azteken ergens vóór de Spaanse verovering bezocht zouden zijn door buitenaardse wezens.

Bovennatuurlijke fascinatie
Artikelen over de schedels belichten ruimschoots hun waargenomen bovennatuurlijke krachten. Joshua Shapiro, coauteur van: Mysteries van de kristallen schedels geopenbaard, citeert op zijn website aanspraken van genezingen en verhoogde psychische capaciteiten van mensen die in de aanwezigheid van dergelijke schedels zijn geweest.

"Wij geloven dat de kristallen schedels een soort computer zijn, in staat om energie en trillingen die om hen heen optreden te registreren," schrijft Shapiro. "De schedel zal in beelden alles weergeven van alle gebeurtenissen of afbeeldingen van de mensen met wie ze in aanraking zijn gekomen, wat wil zeggen dat ze de geschiedenis van onze wereld bevatten.

De meeste archeologen en wetenschappers zijn echter op zijn minst sceptisch. Schedels kwamen prominent voor in de oude Midden-Amerikaanse kunst, vooral onder de Azteken, dus de verbinding tussen deze artefacten en deze beschavingen is toepasselijk.

"Het was een symbool van regeneratie," zegt Michael Smith, professor in de antropologie aan de Arizona State University. "Er waren verschillende Azteekse goden die door schedels werden vertegenwoordigd, dus ze konden waarschijnlijk een beroep op deze goden doen. Ik denk niet dat ze verondersteld werden specifieke krachten of iets dergelijks te hebben."

Alles nep?
Bovendien bleken recente elektronenmicroscoop analyses van sommige schedels door het British Museum en het Smithsonian Institute markeringen aan te tonen die alleen met modern snijwerk hadden kunnen worden veroorzaakt. Beide musea schatten dat hun schedels uit ergens in het midden of het einde van de 19e eeuw dateren, een tijd waarin de publieke belangstelling voor oude culturen groot was en musea maar al te graag bereid waren hun artefacten tentoon te stellen.

Uit deze onderzoeken en het feit dat een dergelijke schedel nooit ergens is opgegraven bij een officiële archeologische opgraving, leidde het British Museum af dat alle van de beroemde kristallen schedels waarschijnlijk namaak zijn.

Er zijn twee kanten aan deze kwestie. Feit blijft dat niemand zeker weet wie deze schedels maakte en wanneer. En aangezien er momenteel geen manier is om de ouderdom van dergelijke anorganische objecten nauwkeurig te bepalen, zal het raadsel waarschijnlijk nog wel even een mysterie blijven.

 

terug

Crystal skulls fuel controversy

Crystal skulls are not uncommon or terribly mysterious. Thousands are produced every year in Brazil, China, and Germany. But there are a handful of these rather macabre objects that have fueled intense interest and controversy among archaeologists, scientists, spiritualists, and museum officials for more than a century.

There are perhaps a dozen of these rare crystal skulls in private and public collections. Some are crystal clear, others of smoky or colored quartz. Some are actual human size and of very fine detail, while others are smaller and less refined. All are believed to originate from Mexico and Central America.

Many believe these skulls were carved thousands or even tens of thousands of years ago by an ancient Mesoamerican civilization. Others think they may be relics from the legendary island of Atlantis or proof that extraterrestrials visited the Aztec sometime before the Spanish conquest.

Supernatural Fascination
Stories about the skulls focus heavily on their perceived supernatural powers.
Joshua Shapiro, coauthor of Mysteries of the Crystal Skulls Revealed, on his Web site cites claims of healings and expanded psychic abilities from people who have been in the presence of such skulls.

"We believe the Crystal Skulls are a form of computer which are able to record energy and vibration that occur around them," he writes. “The skull will pictorially replay all events or images of the people who have come into contact with them (i.e. they contain the history of our world)."

Most archaeologists and scientists are skeptical, to say the least. Skulls were prominent in ancient Mesoamerican artwork, particularly among the Aztec, so the connection between these artifacts and these civilizations is apt.

"It was a symbol of regeneration," says Michael Smith, a professor of anthropology at Arizona State University. "There were several Aztec gods that were represented by skulls, so they were probably invoking these gods. I don't think they were supposed to have specific powers or anything like that."

All Fakes?
In addition, recent electron microscope analyses of skulls by the British Museum and the Smithsonian Institution revealed markings that could only have been made with modern carving implements. Both museums estimate that their skulls date to sometime in the mid- to late 1800s, a time when public interest in ancient cultures was high and museums were eager for pieces to display.
Its examinations and the fact that no such skull has ever been uncovered at an official archaeological excavation led the British Museum to extrapolate that all of the famed crystal skulls are likely fakes.

There is passion on both sides of the issue, and the fact remains that no one knows for sure who made these skulls and when. And since there is currently no way to accurately determine the age of such inorganic objects, the mystery will likely continue.

back