The skull Sam

Sam, the powerful skull of the author

Nada Kronieken Written with Love Native American

 

De Legende van de dertien Kristallen Schedels; een fantastisch verhaal of een symbool met een diepere betekenis?

  nl

 

The legend of the thirteen crystal skulls; a story or a symbol with deeper meaning?

  uk

 

Jaap van Etten  

De Legende van de dertien Kristallen Schedels; een fantastisch verhaal of een symbool met een diepere betekenis?

Jaap van Etten heeft een Ph.D. in biologie dat hij ontving van de Universiteit van Amsterdam. Zijn interesse in kristallen schedels begon in 1994 na een emotioneel eerste contact met een van de schedels in Sedona in the Verenigde Staten. Sindsdien bestudeert hij kristallen schedels en de rol die zij spelen in heden en verleden. Hij heeft twee boeken over het onderwerp geschreven: Crystal Skulls; Interacting with a Phenomenon en Crystal Skulls; Expand Your Consciousness. Hij woont op dit moment in de Verenigde Staten dichtbij Sedona met zijn vrouw Jeanne Michaels. Zijn website is www.lemurantis.com In juni geeft Jaap van Etten enkele workshops in Nederland.   

~*~*~*~

Een van de meest interessante verhalen over kristallen schedels is de legende van de oorspronkelijke dertien kristallen schedels. Veel mensen geloven dat dit verhaal zijn oorsprong vindt in de tradities van de Maya’s. De Maya’s hebben een speciale band met schedels in het algemeen, en kristallen schedels in het bijzonder en voor hen is dertien een heilig getal. Als je je echter meer verdiept in de legende en in de betekenis van de getallen 12 en 13, wordt duidelijk dat de legende verder gaat dan de tradities van de Maya’s. Dit artikel verkent de legende, de betekenis van de getallen 12 en 13 en de rol van de kristallen schedels in de ontwikkeling en uitbreiding van ons bewustzijn.

De legende van de dertien kristallen schedels
De legende vertelt dat er lang geleden dertien kristallen schedels zijn gemaakt. Deze kristallen schedels bevatten informatie die, als de tijd daarvoor is aangebroken, de mensheid moet helpen met de verschuiving naar een hoger bewustzijn. Veel mensen geloven dat de tijd waar de legende naar verwijst onze huidige tijd is.
           
De oorsprong hiervan is niet duidelijk. Het is mogelijk dat het een samenvoeging is van legendes van verschillende inheemse tradities, terwijl er ook mensen zijn die geloven dat het een modern verzinsel is. Wat ook het geval moge zijn, het is een verhaal waar vele mensen zich mee verbonden voelen. Het lijkt alsof het iets wakker maakt in ons onderbewustzijn en als gevolg daarvan wordt de legende steeds meer een feitelijk verhaal. Elk verhaal dat een zodanig sterke resonantie teweeg brengt heeft meestal een diepere symbolische betekenis en daarom is het de moeite waard dit verder te onderzoeken.

De legende suggereert dat de kristallen schedels informatie bevatten. Dat dit heel goed mogelijk is, blijkt uit het feit dat ook de wetenschap ontdekt heeft dat grote hoeveelheden informatie in kristallen kunnen worden opgeslagen. De wetenschap gebruikt hiervoor een technologie die ‘holographic imaging’ wordt genoemd. Deze technologie bevestigt dat het mogelijk is om elektromagnetische energie en informatie in kristallen structuren op te slaan. Van alle natuurlijke materialen is kwarts het meest geschikt als opslagmedium. Het is interessant dat alle bekende oeroude schedels, zoals de Mitchell-Hedges kristallen schedel, Max, ShaNa Ra, Einstein, Synergy, Ixchel en Ami, allemaal kwarts schedels zijn die bovendien allemaal ongeveer de grootte hebben van een menselijk schedel. Alleen de schedel die Einstein wordt genoemd is duidelijk groter dan een menselijke schedel.

De legende vertelt ook dat er 12 kristallen schedels moeten samenkomen om de informatie in de schedels te kunnen oproepen en activeren om een homogeen informatieveld te kunnen scheppen. Dit veld wordt vertegenwoordigd door de dertiende schedel, die de functie heeft van het samenbundelen van dit veld.

Het getal 12 + 1
Het getal 12 komt in veel systemen voor. Onze klok telt 12 uur, er zijn 12 maanden in een jaar, 12 tekens in de dierenriem. Jezus has 12 apostelen en in de Bijbel wordt 12 genoemd als het getal van God. Mensen die met heilige geometrie werken zullen niet zo verbaasd zijn dat het getal 12 belangrijk is. Plato, een wijsgeer en wiskundige uit de klassiek Griekse tijd, heeft vijf meetkundige figuren beschreven die worden gekarakteriseerd door het hebben van gelijke hoekpunten, zijden en vlakken. Een goed voorbeeld is een kubus, met 6 gelijke vlakken, 12 gelijke zijden en 8 gelijke hoekpunten. Deze vormen worden platonische lichamen of regelmatige veelvlakken genoemd.

Datgene wat van belang is voor het begrijpen van het getal 12 is de dodecaëder. Dit veelvlak bezit 12 vijfzijdige vlakken. Volgens Plato vertegenwoordigt dit veelvlak het universum. Plato kreeg onlangs onverwachte ondersteuning van de wetenschap. Resultaten van wetenschappelijke studies die wilden bepalen wat de vorm van het universum was op het moment van de big bang, toonden aan dat de meest waarschijnlijke vorm die van een dodecaëder is, of meer precies, twaalf dodecaëders. Als gevolg daarvan zal elk system gebaseerd op het getal 12 resoneren met de essentie van het universum. Als je een krachtige boodschap wilt overbrengen over het belang van een systeem in onze fysieke werkelijkheid dan baseer je dit op het heilige getal 12. Dat zou de reden kunnen zijn waarom er 12 kristallen schedels werden gecreëerd.

Echter, het aantal schedels dat genoemd wordt is niet 12 maar 13. Het idee is dat er twaalf kristallen schedels zijn die samen een cirkel vormen met een dertiende schedel in het midden. Dat gegeven dringt de vraag op wat, behalve die van samenbrenger, de rol van de dertiende kristallen schedel is.

Het getal 12 vertegenwoordigt ook de twaalf tonen van een octaaf in de muziek. Als je de twaalf tonen van een octaaf doorloopt is de dertiende toon het begin van de volgende. Dat betekent dat 13 de kwaliteiten van het eerste octaaf overstijgt en het begin vormt van de volgende. Dat geeft aan dat het getal 13 een overstijgend getal is. Dit past goed in de legende van de 13 kristallen schedels. Als we de informatie goed begrijpen van de 12 kristallen schedels die verbonden zijn met het niveau van bewustzijn waarin we leven en deze informatie integreren in een dieper begrip van onze werkelijkheid, helpt de dertiende schedel ons om deze realiteit te overstijgen en ons te verbinden met het volgende bewustzijnsniveau. Mogelijk is dit de reden waarom zoveel mensen zich tot kristallen schedels voelen aangetrokken. Bewust of onbewust helpen de kristallen schedels ons om van het huidige bewustzijnsniveau, dat is gebaseerd op tegenstellingen, verder te gaan naar het niveau van eenheidsbewustzijn.
           
Veel inheemse volkeren geloven dat hun voorouders van de sterren kwamen. Deze voorouders waren oorspronkelijk sterrenvolkeren. Zij geloven ook dat de oorspronkelijke kristallen schedels eigenlijk informatiesystemen waren die door 12 verschillende sterrenvolkeren aan ons zijn gegeven. Het zijn onze voorouders die de informatie van de sterrenvolkeren in de eerste kristallen schedels hebben ingebracht. Zij kozen voor de vorm van de schedel om ons te helpen herinneren dat deze kristallen informatie bevatten waarmee gewerkt moet worden en met onze hersenen (in de schedel) moet worden verwerkt. Het is aan ons, mensen van de aarde, om de informatie samen te brengen tot een dieper begrijpen zodat we naar een hoger bewustzijn kunnen gaan. Dit betekent dat de dertiende kristallen schedel ons, mensen van de aarde, vertegenwoordigt.
           
Laten we aannemen dat deze ideeën een zekere waarheid bevatten. Dat brengt een volgende vraag op: hoe kunnen we dit volgende niveau van bewustzijn bereiken?

Het wekken van het potentieel
Als we een kristallen schedel kopen en ons ermee verbinden is onze eerste ervaring vaak heel krachtig. Hoewel een dergelijke ervaring fantastisch is zal iedereen die met kristallen schedels werkt toegeven dat het zelden leidt tot eenheidsbewustzijn en zeker niet een blijvende. Er is kennelijk meer nodig om dat te bewerkstelligen.

Iedere kristallen schedel bezit energie. Als we een kristallen schedel kopen zal het nog niet zijn volledige potentieel hebben. Een schedel moet worden geactiveerd om tot zijn volle potentieel te komen. Het wakker maken van het potentieel van een kristallen schedel is een proces dat vele jaren duurt. De mate ervan hangt voornamelijk af van één factor: de staat van bewustzijn van de persoon die met de kristallen schedel werkt. Het is ons niveau van bewustzijn dat bepaalt tot welk niveau een kristallen schedel kan worden geactiveerd en welk deel van het potentieel wordt gebruikt. Dat betekent dat het niveau van het wekken van het potentieel wordt bepaald door het niveau van het wakker zijn van het bewustzijn van de persoon die met de schedel werkt. Het is een van de grootste geschenken van de kristallen schedels, dat zij alle kwaliteiten bezitten die wij nodig hebben om ons bewustzijn te laten ontwaken. Dit maakt het mogelijk om ook meer van de kristallen schedel te laten ontwaken.

Hoe kristallen schedels ons helpen om te ontwaken
Zoals gezegd hebben kristallen schedels kwaliteiten die ons helpen om ons eigen potentieel te ontwaken. We kunnen deze kwaliteiten in het kort als volgt samenvatten. Kristallen schedels zijn reflectoren. Zij fungeren als een spiegel en helpen ons om onszelf te zien. Dat geeft ons de mogelijkheid om datgene te veranderen wat ons tegenhoudt om ons bewustzijn uit te breiden. Zij kunnen ook als een soort prisma fungeren en ons verschillende aspecten van onszelf laten zien zodat we ons kunnen realiseren dat we multidimensionale wezens zijn. Zij zijn ook zendstations en kunnen informatie ontvangen en verzenden. Zij helpen ons om af te stemmen op andere wezens en alternatieve bewustheden. We weten al dat ze informatie kunnen opslaan, ook van allerlei plaatsen en gebeurtenissen (zij functioneren als getuigen). Ook helpen zij ons om onze aandacht te richten, om te focussen. Het zijn zeer krachtige versterkers, zowel van positieve als negatieve energieën en kwaliteiten in ons. Ten slotte stimuleren ze het functioneren van onze hersenen. Dit is belangrijk omdat onze hersenen ons helpen om gewaar te worden.
           
Met zoveel fantastische eigenschappen kunnen we kristallen schedels gaan accepteren als krachtige ondersteuning van het proces van bewustwording. Zij zijn van alle bekende hulpmiddelen in het proces van bewustwording in feite de meest krachtige van wat er op dit moment bestaat.
           
Als we met kristallen schedels werken helpen de genoemde kwaliteiten ons stap voor stap te ontwaken. Als we meer ontwaken kunnen we ook meer aspecten van kristallen schedels activeren. Dit helpt òns weer om meer te ontwaken. Op deze manier ontstaat er, als we met kristallen schedels werken, permanente groei en ontwikkeling.

Conclusie
De legende van de 13 kristallen schedels functioneert als een symbool, dat ons ervan bewust maakt dat zij een hulpmiddel vormen dat ons kan helpen ons bewustzijn naar een volgend niveau te verhogen. Kristallen schedels bevatten alle kwaliteiten die nodig zijn in het process van het verhogen van ons bewustzijn, zodat we van een leven dat wordt bepaald door tegenstellingen, naar een leven in eenheidsbewustzijn migreren.

terug

The legend of the thirteen crystal skulls; a story or a symbol with deeper meaning?

Jaap van Etten got his Ph.D. in Biology at the University in Amsterdam. In 1994 he had an emotional first encounter with a crystal skull while visiting Sedona. This started a search for an understanding of what crystal skulls are and how they support us on our journey. Jaap wrote two books on the subject of crystal skulls: Crystal Skulls; Interacting with a Phenomenon and Crystal Skulls; Expand Your Consciousness. He currently lives with his wife Jeanne Michaels near Sedona, Arizona. His website is www.lemurantis.com.

~*~*~*~

One of the most fascinating aspects of crystal skulls is the belief that originally there were thirteen crystal skulls. Many people believe that this story originated in the Mayan tradition. Many of the known crystal skulls are believed to come from the Mayans. In addition the Mayans consider the number thirteen to be sacred. However, when you go deeper into this legend and in the meaning of the numbers 12 and 13, it becomes clear that there is more to the story than only a connection with the Mayan civilization. This article explores the legend, the meaning of the numbers 12 and 13 and the role of crystal skulls in the development and expansion of our consciousness.

The legend of the thirteen crystal skulls
The legend talks about thirteen crystal skulls that were created to hold information. When the right time comes this information will help mankind to shift their awareness/consciousness to higher levels. Many people believe that the time the legend refers to is our current time.

The source of the legend is not clear. Some believe that it comes from different indigenous traditions, while others believe that the stories are a modern fantasy. Whatever is the case it is a legend/story that seems to resonate strongly with many people. It seems to stir something so strong in our sub-consciousness that the legend has become almost a factual story. Stories that resonate to this degree may have a deep symbolic meaning and are therefore worth to be investigated.

The legend suggests that crystal skulls contain information. This is very plausible given the fact that science has discovered that it is possible to store a lot of information in crystalline structures. They use the technology of holographic imaging which confirms that electromagnetic energy and connected information can be stored in crystalline structures. A natural material that seems to be a powerful “storage device” is quartz. It is interesting to note that all crystal skulls that are considered ancient are made of quartz, like for example the Mitchell-Hedges skull, Max, Sha Na Ra, Einstein, Synergy, Ixchel, and Ami. All these skulls also have roughly the size of a human skull, with exception of Einstein which is much larger.

The legend also states that the 12 crystal skulls need to come together and that their information needs to be awakened and activated to create one homogenous field of information that is represented and held by the thirteenth crystal skull.

The numbers 12 + 1
The number 12 is found in many systems. We have a clock with 12 hours, there are 12 months in a year, there are 12 signs in the zodiac, Jesus had 12 disciples and the number 12 is mentioned in the bible as the number of God. People who work with sacred geometry will not be surprised that the number 12 is important in our reality. Plato, a philosopher in Classical Greece who also was a mathematician, described five geometric forms that are characterized by having angles, sides and faces that all are equal. One of the best known of these “platonic solids” is the cube which has six equal faces (squares), 12 equal sides and 8 equal vertexes. The platonic solid that is relevant for our understanding of the number 12 is the dodecahedron. This form has 12 pentagonal sides. Plato believed that it represented the universe. He recently got unexpected support. Results of scientific studies that tried to determine the shape of the universe at the moment of the big bang, showed that the most likely shape is that of a dodecahedron. Actually they found that the shape consisted of 12 dodecahedrons. This means that the number 12 is inherently built into our (sub-)conscious mind as an important number that resonates with the essence of our universe. If you want to create a powerful message about the importance of a system in this reality it is not surprising that it is based on that same sacred number of 12. That may be the background for the selection of 12 crystal skulls.

However, the number of crystal skulls is believed to be 12 with a thirteenth crystal skull in the center. This raises the question what the significance is of the thirteenth crystal skull. The number 12 also represent an octave. When you complete an octave the next number, the 13th, is also the beginning of the next octave. In other words, the number 13 transcends the qualities of the octave and moves to the qualities of the next octave. That means that 13 is a transcendental number. This ties in with the legend of the thirteen crystal skulls. When we have mastered the information of the twelve crystal skulls that are related to this level of consciousness and integrate this information into a coherent system, the 13th crystal skull will guide us to the next level of consciousness. This is what attracts many people to crystal skulls; consciously or unconsciously they help us to move from the current level of consciousness which is a duality consciousness, to the level of consciousness of Oneness: the next level of our consciousness.

Many indigenous people believe that their ancestors came from the stars; they came from different star nations. It also is believed that the original crystal skulls were not physical crystal skulls but information system that were given to mankind by 12 different star nations. This information given by the star nations was brought into crystal skulls by our ancestors here on earth. They gave the crystals the form of a skull to remind us that these crystal skulls contain information that need to be processed. We, the human beings of Earth, are the ones that need to bring the information into a coherent understanding to move to a higher consciousness. In other words: we represent the 13th crystal skull.

Assuming that this all is true, the next question that arises is how we can move to this next level of consciousness.

Awakening potential
When we buy a crystal skull and connect with it, we may have a strong initial experience. However, most, if not all, people will agree that such an experience is wonderful but it does not lead to a shift into oneness consciousness. Obviously more is needed to accomplish that.

Every crystal skull that has been carved has energy. However, this energy is not the full potential of a crystal skull. We can only experience the full potential through a process of activation that awakens this potential. Awakening the potential of a crystal skull is a process that may take many years. The degree of awakening of a crystal skull depends on one major factor: the state of consciousness/awareness of the person who works with the crystal skull. It is our level of consciousness that determines to what level a crystal skull can be activated and which part of its potential can be used. This means that the level of awakening of a crystal skull is determined by the level of awakening of the person working with the crystal skull. The beauty of crystal skulls is that they have all the qualities that we need to help us to awaken more of ourselves. This in turn will allow us to access more of what a crystal skull has to offer. Let us look at these qualities to help you to understand the ingenuity of the creation of crystal skulls.

How crystal skulls help us to awaken
Crystal skulls have many qualities that help us to awaken our potential. These qualities can be described in short as follows. Crystal skulls are reflectors. They help us to see ourselves which gives us the opportunity to make changes of those aspects of ourselves that no longer serve us. They can function as a refractor, which means that they help us to see the multidimensional aspects of ourselves. They are transmitters. This means that they can be used as senders and receivers of energy and information. They help us to attune to other consciousness. We already mentioned that they store information, even of events that happen around them (they can act as witnesses). They help us to focus. They are powerful amplifiers; they amplify all aspects of ourselves, whether we define these aspects as positive or negative. Finally, they stimulate the functioning of our brain, which is the organ that helps us to be aware and to process information.

With so many wonderful characteristics crystal skulls truly are powerful allies on our path of the development of our consciousness. Actually, as a tool to develop and expand consciousness they can be considered to be the most powerful tool in existence in our reality.

When we work with crystal skulls these mentioned qualities help us to awaken step by step. When we awaken we also can awaken more of the potential of a crystal skull. This in turn will awaken us even more. This is a continuous process of growth and expansion.

Conclusion
The legend of the 13 crystal skulls functions as a symbol that helps to make us aware that we are dealing with a tool that can help us to shift our consciousness to a higher level. Crystal skulls contain all the qualities that we need to help us with this shift in consciousness so we can move from a duality to a Oneness consciousness.

back