De Mythe van Reïncarnatie

The Myth of Reincarnation

 

John Cali

© mei/may 2008

Insight
www.greatwesternpublishing.org  

De Mythe van Reïncarnatie

In deze nieuwsbrieven hebben we zelden over reïncarnatie gesproken. Maar vandaag doen we dat wel.

We doen het deze keer ook een beetje anders dan gewoonlijk. Joseph en ik zullen coauteur zijn van dit artikel. Laat me dat uitleggen.

Vele jaren geleden vroeg een vriend aan me, terwijl ik een conversatie had met iemand anders, of Joseph deel nam aan dat gesprek. Ik zei ja, dat gebeurt vaker. En nog steeds. Indertijd noemde ik dat een ‘gemengde’ conversatie of een vermenging van de energieën van Joseph en van mij. Het was niet zo dat ik alleen het woord voerde, dat deden we beiden.

Ik weet niet hoe dat ‘technisch’ in elkaar zit of hoe dat gebeurt. Maar ik weet wanneer dat het geval is, en ik weet ook dat ik aan Joseph kan vragen of hij aan het gesprek wil deelnemen. Voor de toeschouwer lijkt het alsof ik het ben die spreekt. Maar in werkelijkheid zijn wij tweeën het.

Op die manier kwam dit artikel tot stand. Ik weet niet of dat in toekomstige nieuwsbrieven vaker gaat gebeuren. Maar het is leuk om te doen wanneer ‘spirit’ ons leidt.

~*~*~*~
Dertig jaar geleden onderging ik een pijnlijke periode. Het Rooms Katholieke geloof waarin ik was geboren was voor mij niet spiritueel zinvol meer. Ik worstelde hevig om een geestelijk pad te vinden die mij wel kon raken. 
Toen ontdekte ik het Seth materiaal. http://www.unitynet.nl/Seth/  Ik las alle boeken meerdere malen. Seth, zoals velen van jullie weten, was jarenlang de spirituele gids van Jane Roberts, totdat zij in 1984 stierf. Jane en haar echtgenoot, een kunstenaar, creëerden een serie boeken die in hoge mate bijdroegen aan wat we tegenwoordig de nieuwetijds ontwikkeling noemen.

Seth was mijn eerste spirituele leraar en heeft nog altijd een krachtige uitwerking op mijn leven. De zegswijze: ‘Je creëert je eigen werkelijkheid’, die Chief Joseph ook regelmatig gebruikt, begon bij Seth.
Seth sprak ook over wat we reïncarnatie noemen, de eindeloze cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte. Destijds geloofde ik niet in reïncarnatie.

Op een manier die ik nog steeds niet helemaal kan bevatten resoneerden Seth’s ideeën over reïncarnatie buitengewoon krachtig bij mij. Zij brachten een diepe zin van vrede en rust in mij teweeg die ik nooit eerder had gevoeld. Het was het begin van het einde van mijn jarenlange spirituele worsteling, de zoektocht om te weten wie ik was en waarom ik hier was. Ik realiseerde me dat we allen eeuwig zijn, zonder begin noch einde. Dat besef werkte buitengewoon bevrijdend voor me. 
Gedurende de jaren die volgden ben ik reïncarnatie gaan zien door de ‘ogen’ van Chief Joseph, vanuit een nog wijder perspectief. Bovendien heb ik enkele van Seth’s woorden herlezen en daarin nieuwe inzichten ontdekt die mij dertig jaar geleden volledig ontgaan waren.

Bij voorbeeld, in zijn boek, Het Seth Materiaal, zegt Seth: “Of je het nu wel of niet gelooft, je zult reïncarneren. Het is veel gemakkelijker wanneer je theorieën met de wekelijkheid overeenkomen, maar als dat niet het geval is, zul je het karakter van reïncarnatie op geen enkele manier kunnen veranderen… Als ik je vertel dat je, bijvoorbeeld, in 1836 leefde, zeg ik dat omdat dat nu voor jou begrijpelijk is. Toch, hoewel dat moeilijk voor je te bevatten is, leef jij al jouw incarnaties gelijktijdig. “
Joseph heeft vaak gezegd dat lineaire tijd, zoals we dat ervaren, eenvoudigweg niet bestaat. In Seth’s woorden: “…feit is dat alle ‘tijd’ simultaan is.”

Ik waardeer in het bijzonder de analogie die Joseph me vele jaren geleden aanreikte. Hij vergeleek tijd met een filmrol (voor degenen van ons die vóór dit digitale tijdperk zijn geboren). Als we een film bekijken, zien we slechts één beeldframe tegelijk. Dus, terwijl de film speelt, bekijken we de frames achtereenvolgend als ‘verleden’, ‘heden’ en ‘toekomst.” Toch, op de spoel bestaan ze allemaal tegelijkertijd – ‘simultane tijd.’
Alles wat zich in het ‘verleden’ afspeelde en dat wat in de ‘toekomst’ zal gebeuren, bestaat nu, in het huidige moment, ons eeuwige nu.

We kunnen in dit landschap van de tijd vrijelijk heen en weer bewegen. Het is er allemaal, voor en achter ons, net zoals op de filmspoel.  Ook wanneer we ons slechts op één frame tegelijkertijd richten, het is er allemaal en in het nu beschikbaar. We kunnen alles wijzigen als we dat willen, afhankelijk van onze gedachten en waar we voor kiezen ons op te concentreren.
We zijn daarom nooit gevangen door het ‘verleden’, noch hoeven we ooit bezorgd te zijn over de ‘toekomst.’ Als we niet waarderen wat we te zien krijgen, kunnen we ervoor kiezen een andere gedachte te denken en een nieuwe realiteit te creëren, ‘toen’ of ‘later.’

Joseph en ik beschouwen reïncarnatie als een weg om, zoals Seth zei, beter te begrijpen wie we zijn. Velen geloven dat zij gedurende dit leven moeten lijden voor euveldaden uit eerdere incarnaties – je kent het wel, het aflossen van hun ‘karmische schuld.’

Reïncarnatie, op die manier beschreven, is een mythe. Het bestaat gewoonweg niet omdat het ‘verleden, heden en toekomst’ volledig simultaan, gelijktijdig, zijn. Voor mij is dat een intens bevrijdend concept. En zeker een die geducht tot nadenken stemt.


The Myth of Reincarnation

We’re doing something a bit unusual this week -- unusual for us at least. Many of you, especially if you’ve had a private reading with us, know Spirit does not often talk about reincarnation or past lives.

Also, we’ve rarely discussed reincarnation publicly in these newsletters. But today we’re going to do just that.
We’re also doing something else slightly different today. Joseph and I are "co-authoring" this article. Let me explain.
Many years ago, a friend asked me if, when I was in a conversation with another person, Joseph was there and "participating" in the conversation. I said yes, that happened often. It still does. Back then I called it a "blended" conversation, or a "blending" of Joseph’s and my energies. It wasn’t just me talking, it was both of us.

I don’t know the "mechanics" of how that happens. But I do know when it’s happening, and I do know I can ask Joseph to come in and participate with me. To an observer, it appears it’s just me talking. But it’s really both of us.
That’s how we did this article. I don’t know as we’ll do this again in the newsletter. But it’s kind of fun when the "spirit" moves us.

Spirit

Thirty years ago I was going through a deeply painful time. The Roman Catholicism I was born into no longer made spiritual sense to me. I was struggling mightily to find a spiritual path that did make sense.

Then I discovered the Seth books. I read every one of them, several times each. Seth, as many of you know, was the spirit guide of Jane Roberts for many years until her death in 1984. Jane and her artist husband, Rob Butts, created a series of books that contributed much to what we now call the New Age movement.

Seth was my first spiritual teacher, and he remains a powerful influence in my life today. The phrase, "You create your own reality" (which Chief Joseph often uses) began with Seth. Seth also talked about what we call reincarnation, the endless cycle of birth, death, and rebirth. Back then I didn’t believe in reincarnation.

In a way I still don’t fully understand, Seth’s ideas about reincarnation resonated powerfully with me. They brought me a deep sense of peace I’d never known before. It was the beginning of the end of the years-long spiritual struggle I’d had, the quest to know who I was and why I was here. I realized we are all eternal, with no beginning and no ending. That realization was powerfully liberating for me.

In the years since then, I’ve come to see reincarnation through Chief Joseph’s "eyes," from an even broader perspective. And I’ve gone back and re-read some of Seth’s words, and found new meaning in them, meaning that totally escaped me thirty years ago.
For example, in his book, The Seth Material, Seth says "You will reincarnate whether or not you believe that you will. It is much easier if your theories fit reality; but if they do not, you will not change the nature of reincarnation one iota. . . . When I tell you that you lived, for example, in 1836, I say this because it makes sense to you now. You live all of your reincarnations at once, but you find this difficult to understand."
Joseph has often said linear time, as we experience it, simply doesn’t exist. In Seth’s words, ". . . the fact is that all ‘time’ is simultaneous."

I particularly love the analogy Joseph gave me many years ago. He likened time to a reel of movie film (for those of us born before this digital age). When we’re watching the movie, we view it one frame at a time. So, as the movie plays, we see the frames as "past," "present," and "future." Yet, in the film reel, they all exist at once -- "simultaneous time."

All that’s happened in the "past" and that will happen in the "future" exist now, in this present moment, our eternal now.
We can freely move back and forth across this landscape of time. It’s all there, before and behind us, as with the film reel. Even though we focus only on one frame "at a time," it’s all available to us now. We can change any of it at will, depending on our thoughts and where we choose to focus them.

We are, therefore, never imprisoned by the "past" -- nor need we ever be worried about the "future." If we don’t like what we see, we can choose another thought and create a new reality, "past" or "future." Joseph and I view reincarnation as simply a way, as Seth said, of understanding more clearly who we are. So many believe they are suffering in this lifetime for past "misdeeds" in another lifetime -- you know, paying their "karmic debts."

Reincarnation, as we think of it now, is a myth. It simply doesn’t exist since "past," "present," and "future" are all simultaneous. For me, that is a very liberating concept. And certainly a very thought-provoking one.