Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

 

De Hemelse reis na het overlijden; Openbaring van Maria Magdalena uit de Magdalena Code II

  nl

The Divine journey after death;

Revelation by Mary Magdalene from the Mary Magdalene Code II

  uk
Gabriela & Reint Gaastra-Levin   

www.openbaringen.com

www.divinityofmankind.com

   

Vertaling: Hans Brockhuis


De hemelse reis na het overlijden

Maria Magdalena: “Lieve mensen, de Hemelse cyclus is de cyclus die jullie in de spirituele dimensie afleggen na jullie overlijden tot aan het formuleren van je incarnatievraag, voorafgaand aan je verwekking voor een volgend leven. Tijdens de Hemelse cyclus worden de essentiële aspecten van de inzichten die je tijdens je leven op Aarde hebt verworven met je hogere subtiele bewustzijnslichamen geïntegreerd.”                                 

Versmelting met je Goddelijke kern

Maria Magdalena: “Tijdens de Hemelse cyclus vinden belangrijke processen plaats. Want net zoals elke hartcyclus op Aarde kent de Hemelse cyclus ook een opstijgende en een indalende fase. De Hemelse cyclus kenmerkt zich echter qua opbouw in fases door een andere volgorde dan de Aardse hartcyclus. Zo begint de Hemelse cyclus na je overlijden met een opstijgende fase, een fase die in wezen een verlenging is van de opstijgende fase van de hartcyclus. De Hemelse cyclus bereikt een climax wanneer je aan het einde van de opstijgende fase in contact komt met en versmelt met je Goddelijke kern op het Absolute niveau van God. Tijdens dit innige contact en deze versmelting vindt er een omkeerpunt plaats, waarna de cyclus weer de indalende fase ingaat. Deze indalende fase leidt je uiteindelijk terug naar de Aardse dimensie. Als je ervoor kiest om weer te incarneren, gaat de indalende fase van je Hemelse cyclus dus over in de indalende fase van je volgende hartcyclus op Aarde.”
                        
Voorwaarden voor de Hemelse cyclus

Maria Magdalena: “Echter, niet iedereen die overlijdt, gaat de Hemelse cyclus in. Er zijn een paar voorwaarden waar een mens aan dient te voldoen om deze cyclus in te mogen gaan:

- De eerste voorwaarde is het aanvaarden van de dood. Het accepteren van je dood is voor de Persoonlijkheid van de stervende mens de eerste uitdaging. Dit impliceert het loslaten en het afscheid nemen van het fysieke lichaam en van alle andere gehechtheden van de stervende mens. Dit zijn bijvoorbeeld zijn of haar bezittingen, relaties, woonplaats, activiteiten, creaties en nog veel meer aspecten waar een mens zich aan kan hechten en zijn of haar identiteit aan kan ontlenen.

  - De tweede voorwaarde is het aanvaarden dat je een spiritueel wezen bent. Deze acceptatie maakt dat jij je aandacht van de Aardse naar de Hemelse aspecten van je identiteit verplaatst. Deze verandering van focus maakt het voor je subtiele hogere bewustzijnslichamen mogelijk om zich aan jou te manifesteren en het integratieproces van je Aardse ervaringen en inzichten met deze subtiele lichamen op gang te brengen.
 
Als je aan deze twee voorwaarden hebt voldaan, en je dus je dood en je spirituele identiteit hebt aanvaard, ga je de Hemelse cyclus in. Sommige mensen zijn er om diverse redenen nog niet aan toe om aan deze twee voorwaarden te voldoen. Ze kunnen nog niet accepteren dat ze dood zijn, laat staan dat ze een spiritueel wezen zijn. Ze blijven veelal tijdelijk in een ‘tussenstation’ tussen de Aardse en de spirituele dimensie alwaar ze hun weerstand ervaren en verwerken en wel totdat ze er aan toe zijn om de volgende stap in hun  ontwikkeling te maken.

Het kan zo zijn dat ze alsnog, met hulp van nog levende mensen of van spirituele gidsen, bereid zijn om hun dood en hun spirituele identiteit te aanvaarden. Ook is het mogelijk dat ze een volgende incarnatie ingaan zonder dat ze van tevoren hun eerdere leven op Aarde werkelijk hebben losgelaten en verwerkt. Dan hebben ze zich dus niet versmolten met hun Goddelijke kern. In een dergelijk geval gebruiken deze zielen hun volgende incarnatie op Aarde om hun vorige leven te verwerken. Dit gebeurt dan wel op een veel heftiger manier dan wanneer ze hun bewustzijn en belevenissen met hun hogere subtiele lichamen hadden geïntegreerd en met hun Goddelijke kern hadden versmolten. Hun Psychische, Emotionele en Energetische bewustzijn heeft dan een sterkere dualistische lading, omdat ze niet het helende en verzachtende contact met het eenheidsbewustzijn hebben ondergaan.

Zowel tijdens hun nieuwe Aardse leven als na het opnieuw overlijden hebben ze alsnog de mogelijkheid om hun ervaringen uit het vorige leven met eenheidsbewustzijn te versmelten. Wanneer men wel aan de twee voorwaarden heeft voldaan, gaat men direct de opstijgende fase van de Hemelse cyclus in.”             

Opstijgende fase van de Hemelse cyclus

Maria Magdalena: “De opstijgende fase van de Hemelse cyclus begint na het overlijden, op het moment dat de overleden persoon de energetische poort van de dood gepasseerd is en doorgaat naar de versmelting met de eigen Goddelijke kern op het Absolute niveau van God. Tijdens de opstijgende fase van de Hemelse cyclus vinden de volgende processen plaats:
 
- Het verwerken van de hartcyclus van het leven dat zojuist afgerond is.
 
- Het opnemen van de vier niveaus van je Persoonlijkheid in de daarmee corresponderende hogere bewustzijnslichamen.

-Het integreren van je inzichten en aspecten van je bewustzijnsontwikkeling uit het afgeronde leven in je zojuist genoemde subtiele hogere bewustzijnslichamen.

- Het overdragen van de ‘Aardse’ activering van het Goddelijke in je bewustzijn aan je Goddelijke kern op het Absolute niveau van God. Deze activering kreeg vorm tijdens je interactie met de materiële dimensie tijdens je laatste leven als mens.

- Het bewustzijnslichaam dat bij de centrale hartskwaliteit in het laatst afgeronde leven hoort, speelt ook een leidende rol in de verwerking tijdens de opstijgende fase van de Hemelse cyclus. Dit gebeurt omdat je aandacht zich permanent richt op de expressie van liefde waar deze hartskwaliteit voor staat.
 
Na het overlijden begint de verwerking van het afgeronde leven als een verlenging van de hartcyclus tot in de spirituele dimensie. Deze verwerking vindt in omgekeerde volgorde plaats dan tijdens de gebeurtenissen in je Aardse leven. Je begint namelijk met het verwerken van je dood om vervolgens door te gaan met alle levenservaringen, Aardse creaties en bewustzijnsprocessen tot aan je geboorte toe. Je Aardse geboorte komt qua ‘stap’ overeen met de stap in de spirituele dimensie vóór de versmelting met je Goddelijke kern.

In de spirituele dimensie groei je naar eenheidsbewustzijn. Je beleeft je leven en je spirituele bestaan steeds meer als een geheel. Er komt een proces op gang waarbij de inzichten van je leven zich in een bepaalde volgorde ontvouwen om zo aan je verschillende hogere bewustzijnsniveaus aangeboden te worden en daarmee te integreren. Je komt op die manier in contact met een nieuwe visie op je Aardse ervaringen en levenscreaties, namelijk een visie op basis van eenheid. Je bent door de verbinding en integratie met je subtiele lichamen in staat om vanuit een hoger en breder perspectief naar je laatste menselijke identiteit en ervaringen te kijken. En zo ontdek je de diepere betekenis en inzichten van wat je tijdens je leven geschapen en beleefd hebt.”

terug

The Divine journey after death

Mary Magdalene: "Dear people, the Divine cycle is the sequence that you take in the spiritual dimension after your passing away unto formulating your incarnation  question, prior to your conception into a next life. During the Divine cycle the essential aspects of the insights you've acquired during your life on Earth will be integrated with your higher subtle bodies of consciousness."        
                  
Fusion with your Divine core

Mary Magdalene: "During the Divine cycle important processes take place. Just like each heart cycle on Earth the Divine cycle also knows an ascending as well as a descending phase. However, the Divine cycle is characterized in terms of  composition by phases in a different order than that of the Earthly heart cycle. After your passing, the Divine cycle begins with an ascending phase, a phase which is essentially a prolongation of the ascending phase of the cardiac cycle. The Divine cycle reaches a climax when you, at the end of the ascending phase, come into contact with and fuses with your Divine core on the Absolute level of God. During this intense contact and this fusion a point of conversion takes place, after which the cycle again enters the descending phase. This descending phase eventually leads you back to the  Earthly dimension. If you choose to incarnate again, the descending phase of your Divine cycle transforms into the descending phase of your next heart cycle on Earth."

Conditions for the Divine cycle

Mary Magdalene: "However, not everyone who passes on, enters the Divine cycle. There are a few conditions one must meet to be allowed to continue to this cycle:

-The first condition is the acceptance of death. Accepting your death is for the Personality of the dying man his first challenge. This implies releasing and saying goodbye to the physical body and all other attachments of the dying human. These include his or her possessions, relationships, residence, activities, creations and many more aspects to which a human being can attach himself and derive his or her identity from.

-The second condition is accepting you are a spiritual being. This acceptance ensures you to convert attention from the Earthly to the Divine aspects of your identity. This change of focus makes it possible for your subtle higher bodies of consciousness to manifest themselves to you and to trigger the integration process of your Earthly experiences and insights with these subtle bodies.

If you meet these two conditions, and so you have accepted death and your spiritual identity, you will enter the Divine cycle. For various reasons, some people are still unable to meet these two conditions. They cannot yet accept they are dead, let alone they are a spiritual being. Often they remain temporarily in an 'intermediate stage' between the Earthly and the spiritual dimension where they experience and process their resistance until such time they will be able to make the next step in their development.

It may be they, with the help of living people or of spiritual guides, are yet willing to accept their death and their spiritual identity. It is also possible they advance into a next incarnation without them really having released and processed their previous life on Earth. In that case they have not merged themselves with their Divine core. In such a case, these souls use their next incarnation on Earth to process their previous lives. This happens at a much more severe way than when they would have integrated their consciousness and experiences with their higher subtle bodies and fused with their Divine core. Their Mental, Emotional and Energetic consciousness then has a stronger dualistic charge because they did not undergo healing and soothing of contact with unity consciousness.

During both their new Earthly life and after another passing they again have the opportunity to fuse their experiences from the previous life with unity consciousness. If one has met, though, the two conditions, one enters directly the ascending phase of the Divine cycle."                                                                                                                                     
Ascending phase of the Divine cycle

Mary Magdalene: "the ascending phase of the Divine cycle begins just after passing away, at the moment the deceased person has passed the energetic gate of death and continues to the fusion with his own Heavenly core at the Absolute level of God. During the ascending phase of the Divine cycle, the following processes take place:

-The processing of the cardiac cycle of life that has just been completed.

-The inclusion of the four levels of your Personality in the corresponding higher bodies of consciousness.

-Integrating your insights and aspects of your consciousness development during your completed life within these subtle higher consciousness bodies.
 
-Transferring the ' Earthly ' activation of the Divine in your consciousness to your Heavenly core at the Absolute level of God. This activation was given shape during your interaction with the material dimension during your last life as a human being.

-The body of consciousness that belongs to the central quality of Heart of the last completed life, also plays a leading role in the processing during the ascending phase of the Divine cycle. This happens because your attention is this permanently directed to the expression of love where this quality of Heart stands for.

Processing of the just completed life after passing away, begins as an extension of the heart cycle unto the spiritual dimension. Processing of the events that took place during your Earthly life takes place in reverse order. You start with processing your death, then to proceed with all life experiences, Earthy creations and consciousness processes up to your birth. Your Earthly birth corresponds in terms of  the 'step' into the spiritual dimension before fusion with your divine core.

In the spiritual dimension you grow toward unity consciousness. Increasingly you experience your life and your spiritual existence as a whole. A process is in progress whereby the insights of your life unfold themselves in a specific order so as to be offered to your different higher consciousness levels and thus to be integrated. In that way you come into contact with a new vision upon your Earthly experiences and life creations, namely a vision based on unity. Through connection and integration with your subtle bodies you are able to look  from a higher and broader perspective to your last human identity and experiences. And so you will discover the deeper meaning and insights of what you created and experienced during your life."

back