Breng in praktijk wat je predikt NL

Practice what you preach GB

John Cali & Spirit


www.greatwesternpublishing.orgJohn

Chief Joseph zegt altijd dat als je doorgaans in blijmoedigheid verkeert, al het ‘verkeerde’ in je leven zich vanzelf ten goede zal keren. Zoals b.v. wanneer je problemen hebt met je wederhelft of je geliefde, of als je er financieel niet meer uitkomt, enzovoort.

Natuurlijk zeg ik altijd hetzelfde tegen de mensen wanneer ze naar me toe komen om advies. Maar enkele weken geleden had ik de mogelijkheid om ook werkelijk in de praktijk te brengen waar ik voor sta.
Fysiek ben ik uitstekend in vorm, ik jog regelmatig, doe aan yoga, gewichtheffen, enz. Over het geheel genomen is mijn gezondheid beter dan ooit.

Dus was het werkelijk een schok voor me toen kortgeleden een aanhoudende knagende pijn in mijn linker schouder en arm optrad. Ik had geen idee hoe dat kwam; dat wil zeggen, totdat ik erover na begon te denken.

Zoals Joseph en ik met onze klanten gewend zijn te doen, vroeg ik mezelf af of ik wel werkelijk in staat van blijmoedigheid verkeerde. En ik moest eerlijk bekennen: “Nou ja, soms wel, maar niet zoveel als normaal.”

Enkele projecten liepen niet helemaal naar wens. Toen ik erover nadacht, realiseerde ik me dat ik toeliet dat de kleine problemen die met deze projecten te maken hadden, me van mijn blijheid beroofden. Al het andere in mijn leven liep geweldig.

Dus werd ik vorige week op een ochtend wakker en zei tegen mezelf: ”Nou is het genoeg geweest; dit kan niet de bedoeling zijn!”

Het perspectief veranderde onmiddellijk en ik was terug in mijn gebruikelijke status van blijmoedigheid.

De problemen met mijn projecten werden niet onmiddellijk opgelost, hoewel ik er zeker van ben dat het, als de tijd daarvoor rijp, op een volmaakte wijze gaat gebeuren. Maar de pijn in mijn schouder en arm verdwenen die dag bijna volledig. Gedurende de volgende paar dagen voelde ik zo nu en dan een steek, maar nu is de pijn helemaal verdwenen. Hier is Chief Joseph.

Spirit

We hebben vaak gezegd dat blijmoedigheid de sleutel is waar jullie allemaal naar op zoek zijn.
Maar wat houdt dat nu precies is?

Wanneer je in een staat van blijmoedigheid of aanvaarding verkeert, vibreert je hele fysieke lichaam op het hoogst mogelijke niveau dat maar in die omstandigheid mogelijk is.

Wanneer je je op dat hoge trillingsniveau bevindt, heb je je perfect op één lijn gericht met je hogere zelf. Als het mogelijk zou zijn om je hele fysieke leven in die staat van perfecte gerichtheid te bevinden, zou je een vorm van gelukzaligheid, van extase, bereiken, die je niet voor mogelijk zou hebben gehouden.

Jullie hogere zelf, vrienden, leeft voortdurend in die staat van gelukzaligheid en extase. Je hogere zelf is dat aspect van jou dat deel uitmaakt van God/Godin/Alles Wat is.

Wanneer je volledig en bewust op één lijn gericht zou zijn met God, zou het voor jou letterlijk onmogelijk zijn om nìet terug te keren naar de staat van perfecte balans en perfecte gezondheid op alle niveaus.

Opnieuw herhalen we dat blijmoedigheid de sleutel is die je zoekt. Want wanneer je blijmoedig bent sta je automatisch toe dat je alles waarover je ooit droomde, toelaat in deze fysieke incarnatie.
Klinkt dat als een ‘luchtkasteel’ voor jou? Of ben je alleen maar bezig jezelf beperkingen op te leggen?
Het is geen luchtkasteel. Je kunt het leven van je dromen creëren. Je kunt ook het leven van je nachtmerries creëren. Jij hebt de keus.

Maar als je ervoor kiest om je op blijmoedigheid te richten, om het goede te vinden – om doelbewust te zoeken naar het goede in jezelf, in anderen, in alles wat is – dan zul je het vinden.
Hoe meer je je op het goede richt, op de vreugde om je heen, des te meer zul jij ervan aantrekken en in je leven binnenlaten.

Als je dat kunt doen, zoals John deed met zìjn problemen, zul je zien dat die problemen verminderen, soms geleidelijk, soms plotseling.

Als je in die staat van blijmoedigheid, van appreciatie, verkeert, bevind je je volledig in één lijn met je hogere zelf. Op die plaats is het voor jou onmogelijk om waar dan ook gebrek aan te hebben, wat je ooit gewenst hebt.
De sleutel is om je niet zozeer te focussen op de gebeurtenissen zelf, maar op het plezier van de reis. Je zult altijd vreugde vinden in wat goed voor je is. En je zult altijd weten wat goed voor je is door de blijheid die het jou brengt.

Goede reis!


GB

John Cali

Chief Joseph is always saying if you can stay in joy most of the time, everything "wrong" with your life will "right" itself. For example, if you’re having problems with your spouse or lover, if you’re having financial or health problems, etc.

Of course, I always say the same thing to people when they come to me for advice. But a couple weeks ago, I had the opportunity to practice what I preach.

I’m in excellent physical shape, and I regularly jog, do yoga, weight-lifting, etc. My overall health has never been better.

So it really shook me when I recently developed a continuous nagging pain in my left shoulder and arm. I had no idea why. That is, until I started thinking about it.

As Joseph and I do with our clients, I asked myself if I was in a state of joy. My honest answer was "Well, yes some of the time, but not as much as I usually am."

A couple projects I was working on weren’t going exactly the way I wanted. As I thought about it all I realized I was letting the minor problems with these two projects rob me of my joy. Everything else in my life was great.
So one morning last week, I woke up and said to myself, "The hell with this! I don’t need it!"
My perspective shifted dramatically and I was back in my usual state of joy.

The problems with my projects didn’t go away immediately, although now I’m sure they’ll be resolved perfectly in the perfect time. But the pain in my shoulder and arm did diminish dramatically that very day. I felt a few twinges for a few more days. But now the pain’s entirely gone. Here’s Chief Joseph.

Spirit

We have often said joy is the key to all you wish for.
But what, exactly, does that mean?

When you’re in a state of joy or appreciation, your entire physical being is vibrating at the highest level possible for you while still in your physical bodies.

When you are that high level of vibration you are perfectly aligned with your higher selves. If you could go through the rest of you physical lives in that state of perfect alignment, you would know a bliss, an ecstasy you have never known before.

Your higher selves, friends, live in a state of bliss and ecstasy always, eternally. Your higher selves are that aspect of you that is part of God/Goddess/All That Is.

When you are fully, consciously aligned with God it’s literally impossible for you not to start moving back into a state of perfect balance, perfect health on all levels.

Again we repeat joy is the key to all you wish for. For when you are in joy you are automatically allowing into your lives all you’ve ever dreamed of having in this physical incarnation.

Does that sound like an "impossible dream" for you? Or are you just arguing for your limitations?
It’s not an impossible dream. You can create the life of your dreams. You can also create the life of your nightmares. It’s your choice.

But if you choose to focus on joy, to find the good -- to deliberately search for the good in yourselves, in others, in all that is -- you’ll find it.

The more you focus on the good, on the joy all around you, the more of it you will attract and allow into your lives.

When you can do that, as John did with the problems he was having, you’ll find your problems diminishing, sometimes slowly, sometimes quickly.

When you are in a state of joy, of appreciation, you are fully aligned with your higher selves. In that place it’s not possible for you to be lacking anything you’ve ever wanted.

The key is to focus not on the manifestation so much, but on the joy of the journey. You will always find joy in doing what’s right for you. And you will always know what’s right for you by the joy it brings you.

Enjoy your journey.