Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

Nada Chronicles, # 56

nl       uk  
Running Fox Home

 

Het ver-schijnsel Buitenaards

The extra-terrestrial phenomenon

 

Hans Brockhuis/ English by Debby Jenner

 

 


Het ver-schijnsel Buitenaards

Pa, zie jij wat ik zie?”,  vroeg mijn zoon enigszins opgewonden. Ja hoor, ik had het ook gezien. Het moet in 1985 zijn geweest of daaromtrent toen mijn zoon en ik op een heldere avond naar de auto liepen. Boven ons dorp waren twee heldere lichten verschenen die zich in een gezapig tempo geruisloos in zuidwestelijke richting bewogen. Plots, als bij toverslag, sloegen de twee lichten simultaan een bijna rechte hoek en verdwenen met ongelofelijke snelheid in noordoostelijke richting.

Geen idee wat het was maar het was beslist spectaculairder dan de talloze lawaaierige vliegtuigen die dagelijks over onze toenmalige woonplaats vlogen in hun aanvliegroute naar de Kaagbaan van Schiphol.
Als jongeman volgde ik samen met mijn moeder de spannende avonturen van Monus, de man van de maan in het gelijknamige wekelijkse hoorspel en las ik vele boeken die over dit fenomeen geschreven zijn. Science Fiction had en heeft mijn grote belangstelling. Het mag duidelijk zijn dat het ver-schijnsel buitenaards, Ufo’s, E.T., Graancirkels, het Ruimteschip de Enterprise, Beam me up, Scotty, en dergelijke fenomenen mij altijd enorm hebben gefascineerd en geïnspireerd.

Toch was dat altijd iets ongrijpbaars, iets dat werd weggestopt. Op verjaardagen kon je er niet mee aankomen, tenminste als je niet de hoon der omstanders over je wenste af te roepen. Maar de laatste jaren begint er – hoewel nauwelijks door de officiële media opgepakt  - een kentering te komen. Heel geleidelijk begint het erop te lijken dat wij aardbewoners klaargestoomd worden voor de openlijke verschijning van vredelievende buitenaardse schepsels. De mensheid houdt als het ware de adem in voor wat er ons in dit verband te wachten staat. Geleidelijk worden we vertrouwd gemaakt met het universele lied vanuit het heelal. Ik refereer hier aan het Engelse woord voor heelal: uni-verse, wat met enig opportunisme vertaald zou kunnen worden met zoiets als: ‘het universele lied’; of het lied dat voor alle schepsels – waar ook in het universum – gelijkluidend is.

Hoe zit dat dan met die (zogenaamde?) buitenaardse beschavingen? Officiële foto’s van de NASA laten zien dat er op de maan en op Mars wel degelijk kunstmatige objecten voorkomen. Hetzelfde is het geval met de foto vanaf het marsoppervlak waarop een menselijke gestalte lijkt voor te komen. De reden dat wij daarvan nog niet eerder op de hoogte zijn gesteld is dat deze voorwerpen door de officiële instanties worden weg gefotoshopt. Nieuwe technieken maken het echter mogelijk om weer naar het oorspronkelijke beeld terug te werken zodat de toeschouwer een beeld krijgt over wat er werkelijk op de foto’s staat. Een voorbeeld hiervan is te vinden op dit filmpje.
http://www.youtube.com/watch?v=RIjmjnBjxP0

Vorig jaar, rond 14 oktober, gingen er hardnekkige geruchten rond het wereld wijde web dat een massale vloot extra-terrestriale beschavingen op het punt stond om op een groot aantal plaatsen op aarde te landen. Hetzelfde was al eerder aangekondigd rond het legendarische jaar 2000 maar het schijnt dat de zogenaamde Galactische Federatie, de raad die toezicht houdt op ons deel van de Melkweg, onze ´opperbazen´ zogezegd, daar in beide gevallen te elfder ure een stokje voor hebben gestoken. De officiële reden zou zijn dat de ‘tijd er nog niet rijp voor was’, maar in werkelijkheid heb ik zo het donkerbruine vermoeden dat hoewel wij als mensen er een behoorlijke puinhoop van maken, de lichtwerkers onder ons in staat zijn om d.m.v. onder meer meditatieve oefeningen, de ergste bedreigingen het hoofd te bieden zodat ingrijpen van ‘hoger’ hand tot dusver (nog) niet noodzakelijk bleek te zijn.

Kortgeleden verscheen in de buurt van Goes een graanformatie in de vorm van een vlinderman. Degenen die daarover hebben doorgeleerd schijnen dit buitengewoon interessant te vinden. Lees er meer over via bijgaande link.
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?noframes;read=155200

Dit en nog veel meer feiten lijken allerlei tekenen te zijn van dat er in de niet zo verre toekomst in dit verband iets te gebeuren staat. Wat dat zal zijn en wanneer het zal plaatsvinden is onzeker en ligt ergens in de schoot der toekomst verborgen.

In afwachting daarvan is het naar mijn mening goed dat allerlei kennis over dit fenomeen beschikbaar is om met zoveel mogelijk mensen te delen. Daarvoor is deze nieuwsbrief bedoeld waarin een aantal auteurs – ieder vanuit zijn of haar gezichtspunt – de lezer vertrouwd wil maken met deze buitengewoon boeiende verschijnselen.
Mocht het zo zijn dat je over aanvullende info over dit onderwerp beschikt, verzoek ik je mij daarover een E-mail te sturen. Het is te overwegen om bij voldoende belangstelling binnenkort een tweede nieuwsbrief aan dit onderwerp te wijden

Running Fox wenst jou daarbij veel fascinerende momenten toe.

The extra-terrestrial phenomenon

"Dad, do you see what I see?" asked my son somehow excited; yes sure, I had also seen it. It must have been in 1985 or thereabout when my son and I, on a clear night, walked to the car. Above our village two bright lights had appeared that in an easy-going speed, moved silently into southwestern directions. Suddenly, as by magic, the two lights struck an almost right angle and disappeared with tremendous speed into a northeast direction.

No idea what it was, but it was absolutely more spectacular that the numerous noisy airplanes that daily flew over our former living place, in their approach to its destination of Schiphol/Amsterdam airport.

As a young man I followed, together with my mum, the exciting adventures of Monus, the man of the moon, in the even so named weekly hear play and read a lot of books that have been written about this phenomenon. Science Fiction had, and still has, my great interest. It may be apparent that the phenomenon extraterrestrial, UFO's, E.T, grain circles, the Starship Enterprise, Beam me Up, Scotty and such phenomenon’s, always have fascinated and inspired me.

Still it was always something untouchable, somewhat veiled. On birthday’s you couldn't talk about it, at least, if you didn't want to get the scorn of the bystanders. But since a few years - although hardly picked up by the official media- a transition is taking place. Very gradually it seems that we, earthlings are being made ready for the openly appearance of peace loving alien creatures. Humanity is holding its breath, as so to say, for what in this context is awaiting us. Gradually we are made more familiar with the universal song of the universe. I refer here to the English word Universe, which, with some opportunism could be translated somehow as: 'the universal song' or the song that for all creatures, wherever in the universe, is identical.

So what is the case with these so called alien civilizations? Official photos from Nasa show that, for sure, on the moon and Mars, artificial objects do occur. The same applies for the picture of the moon surface on which a human posture seems to be apparent.

The reason that we have not been informed earlier is that these objects, by official institutions, are being photoshopped out of the picture. New techniques now make it possible to return to the original picture, so that the spectator can get an image of what really does exist on those photos. An example of this you can see in this clip:

http://www.youtube.com/watch?v=RIjmjnBjxP0

Last year, around the 14th of October, stubborn rumors went around the World Wide Web that a gigantic fleet of extra-terrestrial civilizations was about to land on a large number of places, on earth. An identical event had already been announced round the legendary year 2000, but it seems that the so called Galactic Federation, the board that supervises our part of the Galaxy, our supreme chiefs so to say, in both cases just prevented it. The official reason would be that the time wasn't ready for it yet, but in truth, I have the dark brown suspicion that although we as humans make quite a mess of it all, the light workers amongst us are able, by means of meditative exercises, to withstand the worst threats, so the intervention form 'higher' hand, till so far, has not been necessary.

In the area of the town of Goes in the southern part of our country recently appeared a grain formation in the shape of a butterfly man. Those who have studied further on this subject, seem to find this extraordinary interesting. Read more about it via this link:

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?noframes;read=155200

This, and a whole lot more facts seem to be all kinds of signs that, in the near future, something is about to happen, in this connection. What it will be and when it will take place is unsure and lies hidden somewhere in the lap of the future.

In expectation of this, it is my opinion that different knowledge of this phenomenon needs to be available to share with as much people as possible.

Running fox wishes you thereby a lot of fascinating moments.