Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

Nada Chronicles, # 82

  nl uk      

 

De Essentie van het Leven is Liefde

The Essence of Life is Love

 

Hans Brockhuis


Alles is liefde/Alles is liefde/Voor iemand zoals jij/Voor hem, voor haar, voor mij…!

Vers in mijn geheugen ligt dit lied van de popgroep Bløf. Het schoot me te binnen terwijl ik bezig was deze nieuwsbrief samen te stellen over dit belangwekkende onderwerp. Jij, ik, wij allemaal zijn geboren vanuit deze essentie die Liefde is. Het laat ons allemaal herinneren aan wie we zijn, waar we vandaan komen en waarnaar we onderweg zijn. Vanuit de essentie, in Liefde, terug naar de Liefde.
Onderweg komen wij allemaal allerlei valkuilen tegen die ons proberen van de wijs te brengen, waardoor wij die essentie, die Liefde, dreigen te vergeten. Maar soms komt er dan weer iets op je pad dat je toch weer doet beseffen dat Liefde inderdaad datgene is waar het allemaal op neer komt: “De essentie van het leven is Liefde.”

Deze uitspraak werd mij enige tijd geleden met ongelofelijk veel Liefde vanuit de andere wereld aangereikt. Het was afkomstig van onze dochter Judith, die 39 jaar geleden op 8 november op dezelfde dag dat zij in liefde werd geboren, ook weer is overgegaan, terug naar de essentie, terug naar de liefde. In die tijd hielden mijn vrouw en ik ons nog niet met spirituele zaken bezig, dus is het niet verwonderlijk dat deze gebeurtenis ons toen rauw op het dak is gevallen.

Toen dreigden we dus werkelijk die essentie, die liefde te vergeten. Veel later, toen die boodschap van liefde ons met innig veel liefde door onze Judith werd doorgegeven, deed het ons in alle eenvoud beseffen dat die liefde onomstotelijk, standvastig en ook eeuwigdurend is. Het hielp mij ook in te zien dat je, wanneer je die liefde in het dagelijkse leven integreert, samen met alle anderen om je heen, steeds op een liefdevolle wijze onderweg bent naar ons aller bestemming. Hier volgt wat nog meer werd gezegd:

De essentie van het leven is Liefde. Liefde is de kern van alles waar het in het leven om draait. Liefde voor Jezelf, Liefde voor je naasten, Liefde voor anderen, Liefde voor alles wat leeft, Liefde voor hen die je zijn voorgegaan naar 'andere' sferen. Dat is het begin en het einde van de weg naar de Goddelijke Essentie, waarnaar iedereen, zowel op aarde als waar dan ook in de kosmos, onderweg is. Leef het leven zoals het komt, beschouw de moeilijke dingen die voorbijkomen voor wat ze zijn, maar houd steeds de Weg voor ogen, de Liefde, het Leven, de Kracht en de Eenheid. Vandaag is een dag, schijnbaar als alle andere, maar toch ook een dag waarop je door deze woorden kunt beseffen dat Liefde het αlfa en Ωmega van het leven is. God/Godin/Bron is Liefde, Goed en Zachtmoedig. Wij aan deze kant van de sluiers geven Jou Liefde en verzoeken je deze Liefde door middel van jouw uitstraling als Aardse Engel door te geven aan allen die je op je pad zult tegenkomen.

Ik kan je verzekeren dat ik ontroerd was toen mij deze woorden als het ware werden gedicteerd. Op dat moment besefte ik dat ik een gelukkig mens ben. Niet alleen dat ik in staat ben om dit soort boodschappen vanuit het schijnbare niets op te pikken, maar veel meer nog dat ik een schakel mag zijn tussen de ongeziene boodschappers en de voor mij ongeziene lezer die deze woorden tot zich neemt. Bovendien mag ik deze woorden in mijn eigen leven integreren, ook al iets om buitengewoon dankbaar voor te zijn.

Want leven is iets wat we allemaal doen. Alleen verschilt het leven van jou met dat van mij. Maar de essentie –liefde dus – is zowel voor jou als voor mij als doorgeefluik en als schrijver van deze woorden, als aardse engel als je wilt, hetzelfde. Het gaat er maar om hoe je die liefde beleeft en hoe je het met anderen deelt. Dat kan op een heleboel manieren. Deze nieuwsbrief biedt talrijke voorbeelden. Maar waar het om gaat is jouw eigen beleving. Jij staat in het middelpunt van jouw eigen universum. Iedereen met wie je in aanraking komt, staat in het middelpunt van zijn of haar eigen universum. Ben je familie van elkaar, of maak je deel uit van dezelfde zielengroep, dan zullen de delen van die universa die je met elkaar deelt, relatief groot zijn.

Ben je op zoek naar een partner en kom je iemand tegen die bij jou een snaar raakt, dan zullen zijn/haar en jouw universum elkaar voor een deel overlappen. Maar soms, ontmoet je iemand waarbij beide universa raken en knetterend afstoten. Dan wend jij je af en dat was dan dat. Soms ontstaat er zelfs ruzie en in het ergste geval gaan jullie misschien wel op de vuist. Maar een andere keer laat je iemand enige overlapping toe en kom je misschien wel tot een gesprek. En als je iemand tegenkomt op wie je verliefd wordt, zijn de overlappingen van beide universa significant en lijkt het wel of je met elkaar niet uitgepraat raakt. Dat laatste geldt tot onze vreugde al 44 jaar voor mijn vrouw en voor mijzelf.

Hieruit volgt dat het begrip universum voor ieder een andere inhoudt heeft. Er is natuurlijk het fysieke universum waarvan we allemaal deel uitmaken. De aarde waarop wij leven, ons zonnestelsel, de Melkweg. Alles maakt deel uit van het fysieke universum. Het gaat er in dit verband niet om te willen weten, zoals de astronomen daar proberen achter te komen, hoe groot het precies is of wanneer de big bang heeft plaatsgevonden. Nee, het gaat erom welke plaats jouw ware essentie, jouw Liefde, in dat universum inneemt. En daar zit hem nu net de crux. Jij bent, zoals gezegd, het middelpunt, de essentie van jouw eigen universum. En omdat, zoals Judith mij dat dicteerde, die essentie Liefde is, ben jij bijgevolg ook Liefde. En dat iedere dag, wanneer en waar dan ook. Voor mij is dit een inzicht die er werkelijk toe doet.

Op dit moment ben ik bezig een boek aan het redigeren waarin een grote en bijzondere waarheid voorkomt die buitengewoon goed aansluit bij het bovenstaande:

Ben jij er klaar voor om ‘het inzicht’ te incarneren? Achter de illusie van de materiële wereld zoals je deze nu ervaart ligt een wereld van zuiver bewustzijn en zuivere liefde voor al wat bestaat. Inzicht in je ware essentie, je bent Al-Eén, wijst je de weg naar verlichting. Als jij er stap voor stap voor kiest om je geconditioneerde reacties af te leggen, word ook jij langzaam maar zeker een spiritueel meester die andere mensen inspireert. Je zult al het lijden transcenderen, zelfs de angst voor de dood. Je zult je realiseren dat de werkelijke jij nooit werd geboren en dus ook nooit kan sterven. Dat wat ooit begon is eeuwig en altijddurend, dat ben jij. Het laten incarneren van ‘het inzicht’, dat de werkelijkheid zoals jij die wilt ervaren bewust door je-ziel op aarde kan worden gecreëerd, is de meest waardevolle gift die je in dit leven mag ontvangen. 1)

Met andere woorden: De Essentie van het Leven is inderdaad Liefde. Met dat liefdevolle inzicht wenst Running Fox jou daarom buitengewoon veel Liefde toe.

1) Het citaat is afkomstig uit het boek: Ieder-Eén is Al-Eén van René Bussink dat op 21 december 2012 zal verschijnen. Het is nu al mogelijk je in te schrijven voor het ontvangen van meer informatie hierover via René’s website: www.renesans.nl

terug

The Essence of Life is Love

Everything is love/everything is love/ for someone like you/ for him, for her, for me…!

Fresh in my memory lays this song from the Dutch pop band BlØf. It occurred to me while I was busy with putting together the newsletter about this important subject. You, I, we all have been born from the essence that is love. It reminds us all of who we are, but also where we came from and to where we are going. From the essence, in love, back to love. On the way we come across all kinds of pitfalls that will try to get us confused, through which we tend to forget that essence, that love. But sometimes something comes on your path to make you realise that love indeed is that what it is all about: ‘The essence of life is love.’

This statement was handed to me a while ago with immense much love, from the other world. It came from our daughter Judith, who 39 years ago on the 8th of November, on the same day that she was born in love, also passed away, back to her essence, back to love. In that time my wife and I were not involved with spiritual yet, so it is not odd to understand that this event has been a very harsh one.

At the time we really tended to forget that essence, that love. Much later, when that message  of love was passed on to us by Judith herself with such profound love, it made us recognize in all simplicity that that love is incontrovertible constant and everlasting. It also made us see that when one integrates that love in your daily life, together with everybody around you, you are continuously on the go, in a loving way, to our (all) destination. Here follows what more was said:

“The essence of life is love. Love is the core of everything life is about. Love for yourself, love for you next of kin, love for others and love for everything that is alive. Love for those who have gone before you to ‘other’ spheres. That is the beginning and the end of the way to Divine Essence, to which everybody, both on Earth and in the Cosmos is going. Live life as it comes, consider difficult things that come along for what they are, but keep in mind the way, the love, life, the power and unity. Today is a day, seemingly as all others, but then also a day on which you can realize through these words that love is the Alfa and Omega of life. God/Goddess/source is love, good and humble. We, on this side of the veils, give you love and request that you pass through this love through your radiation as an Earthly Angel to all who will cross your path.”

I can assure you that I was touched when these words were sort of dictated to me by my daughter on the other side of the veils. On that moment I realized that I was a happy man. Not only that I am capable to pick up these kind of messages from ‘nowhere’, but more so that I can be the link between the unseen messengers and the, for me, unseen readers who take in these words. Furthermore I can integrate those words into my life, also something to be extra-ordinary grateful for.

Because living is what we all do. Only your life is different to mine. But the essence – love- is as well as for you as for me, a service giving forth and by writing these words, as an earthly angel, if you wish, exactly the same. It is all about how you experience that love and how you share it with others. That is possible in many different ways. This newsletter offers multiple examples. But what counts is your own experience. You are in the centre of your own universe. Everybody with whom you come into contact with, stands in the centre of his or her own universe. When you are family or part of the same soul-group, then those parts of the universes that you’ll share will be relatively big.

When you are looking for a partner and you come across someone who triggers something in you, than his/her and your universe will partly overlap. But sometimes you’ll meet someone by which both universes collide and reject each other. Then you’ll turn away and that was it. Sometimes a fight might arise and in the worst case scenario you might actually get ‘into a fight.’. But another time you’ll allow someone a bit overlap and you might even come to a conversation. And when you meet someone who you fall in love with, than the overlaps of both universes are significant and it seems that you cannot stop talking. This last count already for 44 years for my wife and me, to our joy.

From this follows that the term Universe has a different content for everybody. Of course there is the physical universe of which we are all a part. The earth we live on, our Galaxy, the Milky-way. Everything is part of the physical universe. Here it is not important to wish to know as the astronomers try to find out how big it actually is, or when the Big Bang has taken place. No, it is about which place your true essence, your love, occupies in that universe. And that is where the crux is. You are, as said, the centre, the essence of your own universe. And because, as Judith dictated me, that essence is love, you are therefore also love. And this every day, when and wherever that might be. For me this is an insight that really matters.

At this moment I am busy with the editing of a book in which a huge and special truth is apparent that sublimely connects with the above:

‘Are you ready for the incarnation of ‘the insight?’. Behind the illusion of the material world as you experience that now lies a world of pure consciousness and pure love for all that exists. Insight in your true essence, you are all-one, guides you the way to enlightenment. If you choose to put down your conditioned reactions, step by step, you also slowly will become a spiritual master who will inspire other people. You will transcendent all suffering, even fear for death. You will realize that the real you was never born and thus will never die. That what once started is forever and never ending, that is you. The incarnation of ‘the insight’ that the reality as you wish to experience, can be created, consciously through your-soul on earth, is the most valuable gift that you can ever receive in life.’

In other words: The essence of life indeed is love. With loving insight Running Fox wishes you extra-ordinary much love.

back