Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

A firm foothold

uk   nl

Hans Brockhuis; English by Debby Jenner

Nada Chronicles, # 73

Photo by the author.

 

nl

A firm foothold
Ergens in de duinen van Bergen aan Zee staat een eenzaam huis in een natuurgebied dat de Verbrande Pan heet. In dat huis is het goed toeven. Ik heb er enkele malen gebruik van kunnen maken om mij terug te trekken om – in het gezelschap van voorbij grazende Schotse Hooglanders - in alle rust te kunnen werken aan mijn boeken en verhalen. Ik ben dan in goed gezelschap; de bekende dichter Herman Gorter heeft in dit huis ook enkele zomers doorgebracht.

In de hal van dat huis bevindt zich een tegeltableau met een uitspraak van de schepper van ‘In de ban van de ring,’ J.R.R. Tolkien; in bijgaande illustratie wordt dat weergegeven.

Dat huis levert behalve die plek om je terug te trekken, inderdaad ook houvast, stevige zandgrond onder je voeten. De energie is er dusdanig dat je er uitstekend kunt schrijven, onder meer over zielszaken en zielsverwantschappen, de thema’s van deze maand.

Uiteindelijk zijn we allemaal een grote familie
Kortgelden stond er een paginagroot artikel in onze krant dat wist te melden dat wanneer je – DNA-technisch – (inderdaad ik ben geen deskundige op dat gebied) maar ver genoeg teruggaat, we uiteindelijk allemaal één grote familie zijn.

De mensheid, zoals we die kennen, zegt het artikel, is in oostelijk Afrika ontstaan en verspreidde zich geleidelijk over de continenten. Onderzoekers op dit gebied hebben op vele plaatsen in de wereld DNA materiaal verzameld en zijn tot de conclusie gekomen dat iedereen via de vrouwelijke lijn is terug te voeren tot zes ‘oermoeders.’

Zonder meer een interessant gegeven, want pleeg ik niet in mijn geschriften steeds maar weer te benadrukken dat we feitelijk allemaal één zijn. Dat we allemaal zielsverwanten zijn. Dat we, als we het vernislaagje van onze verschillende culturen – niet dat ik dat wil propageren, verre van dat – eraf zouden kunnen poetsen, jij en ik toch wel veel overeenkomsten hebben. Veel meer overeenkomsten dan verschillen!

Bericht van de Engelen.
Eén van mijn lezeressen, Ginie,  zij is medium en ik heb al eerder werk van haar gepubliceerd, schreef mij laatst een brief, waarin ze aangaf door de Engelen te zijn aangesproken. Meestal gebeuren dergelijke communicaties in het Nederlands; deze keer was dat in het Engels. Ik kan niet anders dan vaststellen dat dit geen toeval is omdat ik toch al van plan was deze Kroniek met een Engelstalig citaat te laten beginnen. De engelen, die deze tekst graag van dit artikel deel willen laten uitmaken omdat het er zo buitengewoon goed inpast, hebben daarop ingespeeld en daarom deze taal gebruikt. Voor het gemak heb ik er een Nederlandse vertaling bijgeleverd.

Angels from heaven are looking

Angels from Heaven are looking
At everyone while giving this Message.

Be silent and go into Your Heart
What does your Heart say to you?
The answer is: ‘For Every Body.

Look into your Heart and be forgiven
Every One, because everything is Light
Light for the future
Light is coming in from everywhere.

Listen and Hear in your Heart for that
Message.

The world has changed
The world will be lovable
The world is going further and into
Ascension.

So look to the Angels of Light
They love You as they love Every One.

The Angels send you Love and Light
Maybe you will also give
Love and Light to Every One.
Because Every One is your kindred Spirit.

Thank you
The Angels of Love and Light.

 

Engelen vanuit de Hemel kijken naar
Ieder Een, terwijl ze deze boodschap doorgeven

Wees stil en ga naar binnen in je Hart
Wat wil je Hart tegen je zeggen?
Het antwoord is: ‘Dit is voor Ieder Een.’

Kijk in je Hart en wees vergeven
Ieder Een, omdat alles Licht is.
Licht voor de toekomst
Het Licht komt binnen van allerwegen.

Luister naar je Hart voor die Boodschap.

De wereld is veranderd
De wereld zal aanlokkelijk zijn
DDe wereld gaat verder op weg naar Ascensie.

Kijk dus naar de Engelen van Liefde
Zij houden van Jou, net zoals ze van Ieder Een houden.

De Engelen zenden jou Liefde en Licht
Misschien wil jij ook Liefde en Licht aan
Ieder Een geven.
Want Ieder Een is elkaars Ziels verwant.

Dank je wel,
De Engelen van Liefde en Licht.

Rusland
Mijn vrouw en ik zijn vorige maand op vakantie in Rusland geweest. We zijn begonnen in Moskou, vervolgens met een daarvoor geëigend cruiseschip over kanalen, de rivier de Wolga, enorme meren en andere wateren ruim 1800 kilometer naar het Noorden getrokken, om uiteindelijk in Sint Petersburg uit te komen.

Het was een prachtige reis, maar dit verhaal is niet bedoeld om reisbestemmingen aan te bevelen. Waar dit wel voor is bedoeld is om te vermelden dat de vele nationaliteiten aan boord, Nederlanders, Oostenrijkers, Zwitsers, Duitsers èn Russen als één grote familie met elkaar optrokken en er hoegenaamd geen sprake was van enige rivaliteit tussen de verschillende groepen.

Als voorbeeld mag dienen dat toen wij als Hollanders op de bonte avond enkele Russische liederen ten gehore brachten, daarbij onder meer de Moskovische nachten bezingend, vele aanwezige Russische toehoorders tot tranen toe geroerd bleken te zijn, omdat zij het fantastisch vonden om hùn liederen op die manier door die vreemdelingen uit dat verre land vertolkt te horen worden. Hun welgemeende ‘spasieba,’ wat dankjewel betekent, sprak dan ook boekdelen. De volgende dag werd de zingerij door Russen, Duitsers èn Nederlanders spontaan aan dek voortgezet.

Moskovische nachten
Over Moskovische nachten gesproken. De avondexcursie door die stad was een belevenis. Veel gebouwen zijn er prachtig verlicht en er heerste op straat een vrolijke, bijna oudejaarsavondachtige atmosfeer. Maar dan met buitengewoon milde temperaturen. Het Rode Plein was vol bezoekers. Toeristen, maar ook Russen die je zo nu en dan aanspraken en wilden weten waar je vandaan kwam. Midden op het plein, pal voor het gebouw waar de heer Vladimir Iljitsj Lenin zijn laatste rustplaats heeft gevonden, zaten twee jonge Russische studentes op de kasseien. Toen we langsliepen ontstond er een kort, met handen en voeten uitgevoerd, gesprek. Het eind van het liedje was dat mijn vrouw en ik tussen de dames op de grond plaatsnamen, zo de verbondenheid tussen Rossija en Niderlandy uitdragend.

De volgende keer dat er op TV beelden van het Rode Plein vertoond worden zullen wij virtueel ons vieren daar midden op het plein zien zitten. Of dat zielsverwantschap is weet ik niet. Wat ik wel weet is dat dit moment van verbondenheid in onderscheid verschil heeft uitgemaakt.
 
Yaroslavl
Heb jij, lezer, ooit gehoord van een stad met deze naam. Ik niet in ieder geval, terwijl ik mijzelf toch graag amateur geograaf noem. De trans-Siberië expres stopt er. De meeste van de 650.000 inwoners (in grootte te vergelijken met Rotterdam) werken in een groot aantal lokale ondernemingen, waaronder een olie raffinaderij, een bandenfabriek en ondernemingen voor het vervaardigen van dieselmotoren, emaille en verf. Maar deze stad wordt ook de bakermat van de Russische beiaardiers genoemd.

De dag dat wij er waren was op 26 juli. Voor ons elk jaar weer een bijzondere dag omdat het de verjaardag is van mijn echtgenote. Zij stamt uit een familie die zich bezighoudt met kerkklokken, torenuurwerken, restauratie van kerkgebouwen en dergelijke.

Een van de belangrijkste kerken in Yaroslavl is die van Maria Hemelvaart. Het gebouw werd in de Sovjet periode volledig met de grond gelijk gemaakt, maar is kortgeleden – compleet met zijn zeven gouden koepels – opnieuw in volle glorie herbouwd. Dat laatste is wegens geldgebrek nog niet gebeurd met de daarbij behorende klokkentoren, zodat de omvangrijke beiaard, bestaande uit een viertal maxi-klokken en een groot aantal kleinere in alle mogelijke maten en soorten, in klokkenstoelen op de grond zijn geplaatst, in afwachting van verplaatsing naar hoger sferen.

Bach
Toen onze groep ter plekke arriveerde, kwam er een man aanlopen die het hek openmaakte en zonder enige ophef een concert op de beiaard ten beste gaf. De hemelse klanken van Johann Sebastiaan Bach vulden de omgeving en gedurende ruim tien minuten hebben wij dat allemaal met buitengewone belangstelling gadegeslagen en aangehoord. Stel je een man voor die tussen de klokken aan touwtjes trekt en met zijn voeten via forse pedalen de grote klokken bedient. Het was prachtig. Later verzekerde onze reisleidster Natalja ons, zij was al tientallen malen met andere groepen op dezelfde plaats geweest, dat zij dit nog nooit had meegemaakt. Soms een korte demonstratie, maar een heel concert? Nee, dat was nog nooit voorgekomen!

Hoe dit te duiden? Mijn vrouw en in beschouwen het als een prachtig geschenk van een zielsverwant. Op de dag dat zij voor het eerst 68 jaren telde, had haar vader, die in 1968 was overleden, en die als klokkenmaker zijn brood had verdiend, er via zijn kanalen in hogere sferen, de kosmos, het hiernamaals, hoe je het ook wilt noemen, voor gezorgd dat dit prachtige verjaarscadeau tot stand kon komen. Dat, lezer, noem ik zielszaken en wanneer je dat op waarde weet te schatten,  is zoiets buitengewoon waardevol.

Wat is zielsverwantschap?
In het voorgaande heb ik daar enkele voorbeelden van gegeven. In het vervolg van deze nieuwsbrief komen nog veel meer voorbeelden aan de orde. De liefde voor je huisdier; het huwelijk tussen twee geliefden; de onbaatzuchtige zorg voor je echtgenoot wanneer die er tussenuit dreigt te stappen; het op weg helpen van een dakloze. Maar zielsverwantschap kan ook datgene betekenen wat zich manifesteert wanneer twee zielenmaatjes elkaar her- en erkennen…. En zoiets veroorzaakt dan weer een stevige voet aan de grond, a firm foothold, in je verdere leven.

Running Fox wenst jou veel houvast in zielszaken toe.

terug

uk A firm foothold

Somewhere in the dunes of Bergen aan Zee, the Netherlands, a lonely house is situated in a nature reserve area, called 'The Burned Pan.' It is delightful to be in that house. I have been able to use it a couple of times - in the company of passing grazing Scottish Highlanders - to withdraw myself and work in all peace on my books and stories. Whilst there, I find myself in good company: the well-known Dutch poet Herman Gorter also spent a couple of summers there.

In the hallway of that house a tile tableau is to be found with a quote from the creator of The Lord of the Ring'; J.R.R. Tolkien; see enclosed illustration.
That house gives indeed, next to a place to withdraw oneself, and that firm foothold, also solid sand under ones feet. The energy there is such that you can write excellently there about soul business and congenialities.

In the end, we are all on big family
Recently there was this page long article in our newspaper that said that when you - DNA-technically (indeed I am not an expert on that area) go back far enough; we eventually are one big family.

Mankind, as we know it, says the article, originated in the East of Africa and gradually spread over the continents. Researchers on this area have collected  DNA material in many places of the world, and came to the conclusion that everybody, by the feminine line, can be traced back to six 'earth mothers.'
Without a doubt an interesting fact, because do I not, in my writings, tend to emphasize that we actually are all one? That we are all soul mates? That we, if we could polish off the varnish layer of our different cultures (not that I want to propagandize that, far from it) you and I would have a lot of similarities. Indeed, a lot more similarities than differences!

Message from the Angels
One of my readers, Ginie, is a medium and I have already published work of her, wrote me recently a letter, in which she stated to have been addressed by Angels. Usually such communications happen in Dutch; this time it was in English. I cannot else than state that this is no co-incidence, because my plan was already to start this chronicle with an English quote. And so I did.

The Angels, who so much wanted this text to be part of this article, because it fits extraordinarily good in it, have prepared for that and hence used this language. For convenience I have delivered a Dutch translation.

Angels from Heaven are looking
At everyone while giving this Message.

Be silent and go into Your Heart
What does your Heart say to you?
The answer is: ‘For Every Body.

Look into your Heart and be forgiven
Every One, because everything is Light
Light for the future
Light is coming in from everywhere.

Listen and Hear in your Heart for that
Message.

The world has changed
The world will be lovable
The world is going further and into
Ascension.

So look to the Angels of Light
They love You as they love Every One.

The Angels send you Love and Light
Maybe you will also give
Love and Light to Every One.
Because Every One is your kindred Spirit.

Thank you
The Angels of Love and Light.

 

Engelen vanuit de Hemel kijken naar
Ieder Een, terwijl ze deze boodschap doorgeven

Wees stil en ga naar binnen in je Hart
Wat wil je Hart tegen je zeggen?
Het antwoord is: ‘Dit is voor Ieder Een.’

Kijk in je Hart en wees vergeven
Ieder Een, omdat alles Licht is.
Licht voor de toekomst
Het Licht komt binnen van allerwegen.

Luister naar je Hart voor die Boodschap.

De wereld is veranderd
De wereld zal aanlokkelijk zijn
DDe wereld gaat verder op weg naar Ascensie.

Kijk dus naar de Engelen van Liefde
Zij houden van Jou, net zoals ze van Ieder Een houden.

De Engelen zenden jou Liefde en Licht
Misschien wil jij ook Liefde en Licht aan
Ieder Een geven.
Want Ieder Een is elkaars Ziels verwant.

Dank je wel,
De Engelen van Liefde en Licht.

Russia
My wife and I have been on holiday in Russia this summer. We started in Moscow and navigated with an appropriate cruiseship over canals, the river Wolga, huge lakes and other waters, more than 1800 kms to the North, to eventually arrive in Saint Petersburg.

It was a beautiful trip, but this story is not meant to recommend travel destinations. Worth mentioning though is that the many nationalities on board, Dutch, Austrian, Swiss, German and Russian, went together as one big family and there was absolutely no talk of any rivalry between the different nationalities.
As example may serve that when we as Dutch on the party night presented a few Russian songs, in which for example we besang the Moscow nights, a lot of the present Russian spectators were touched to the hearth, because they seemed to find it fantastic to hear their songs being interpreted in that way by foreigners  from that faraway land. Their well meant 'Spasieba', which means 'Thank you', said it all. The next day spontaneously the sing-along was continued on deck by   Russians, Germans and Dutch.

Moscow nights
Speaking of Moscow nights. The evening excursion through that city was an adventure. Lots of buildings were beautifully illuminated and on the streets there was a cheerful, almost New Years eve like atmosphere. But then with extraordinary mild temperatures. The Red Square was full of visitors. Tourists, as well as Russians who every now and than addressed you and wanted to know where you came from. In the middle of the square, right in front of the building were Sir Vladimir Iljitsj Lenin found his last resting place, sat two young female Russian students on the ground. When we passed by, there arose a short, hands and feet sort of conversation. The end of the story was that my wife and I sat down between the ladies, as so to bring out the connection between Rossija and Niderlandy.

The next time that there will be images on TV of the Red Square, we shall virtually see the four of us sitting in the middle of the square. Whether that is congeniality I do not know. What I do know is that this moment of connection really made a difference.

Yaroslavl
Have you, reader, ever heard of a city with this name? I haven't, whilst I do like to call myself an amateur geographer. The Trans-Siberian Express halts here. Most of the 650.000 inhabitants (in largeness to be compared with the city of Rotterdam) work in a large amount of local enterprises i.e. an oil venture, a tire fabric and enterprises for the making of diesel engines, enamel and paint. But this city is locally also called the cradle of the Russian carillonneurs.
The day we were there was the 26th of July. For us a special day because it is the birthday of my wife. She originates from a family that occupies themselves with church bells, tower clocks, restorations of church buildings and such.

One of the most important churches in Jaroslavl is that of Maria Ascension. During the Soviet period the building was totally destroyed, but is recently  rebuild, complete with its seven golden domes, anew in full glory. Because of money shortage this has not yet been done with the adjourning church bells. Therefore the carillon, existing of a quartet max bells and a large amount of smaller ones in all kinds of measurements and genres, have been placed in bell seats on the ground, awaiting their replacement to higher spheres.

Bach
When our group arrived there, a man opened the gate and without any notice gave away a concert on the carillon. The heavenly sound of J.S. Bach filled the air and during more than ten minutes we all have been, with extraordinary attention, looking and listening gleefully. Imagine a man between the bells who pulls strings and who with his feet operates huge pedals that sound the big bells. It was absolutely beautiful, even stunning. Later, our travel guide Natalia reassured us that she had already been there many times with other groups, but had not ever experienced something like this. Sometimes a short demonstration, but a whole concert? No, that had not ever happened before!

How to interpret this? My wife and I see it as a magnificent gift of congeniality. On the day that she for the first time turned 68, her dad, who passed away in 1968, and who used to earn his money as a bell technician, ensured via his  channels in the higher spheres/ the cosmos/ the hereafter, however you want to call it, this beautiful birthday present to occur. That reader, I call soul business and when you can guess its value, something like that is extraordinarily valuable.

What is congeniality?
Above I have given some examples. But there is more. For example the love for a pet, the marriage between two loved-ones, the unselfish care for your husband when he seems to step to the other side, the helping of a homeless person. But congeniality can also mean what manifests itself when two soul mates recognize and acknowledge each other. And something like that will cause a firm foothold, yes, even a firm foothold on the rest of your life.

back