Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

 

Gabriël - de verlichte Engel nl

Gabriel - the enlightened Angel uk

Hans Brockhuis en Annelies Hoornik

www.engelencursus.nl

Nada Chronicles, # 74

English by Debby Jenner

Running Fox Home


nl Gabriël - de verlichte Engel

Hans:
Twee maanden geleden werd ons zevende kleinkind geboren! Niet alleen voor de ouders, maar ook voor ons als grootouders een bijzondere gebeurtenis. En dat was niet in de laatste plaats vanwege de naam die deze kersverse wereldburger van zijn ouders meekreeg:

G  A  B  R  I  Ë   L

Die dag was er opnieuw een wonder tot stand gekomen en nadat deze prachtige zoon ruim 9 maanden vlak bij het hart van zijn moeder vertoefde, is hij tenslotte tot wasdom gekomen en is de tijd aangebroken om de ruimte van de wereld op te zoeken en te kijken wat het leven, buiten de moederschoot, te bieden heeft.

Bij wijze van welkom richtte ik de volgende woorden tot hem:

“Lieve Gabriël, van welingelichte zijde kunnen we je melden dat de gezinskeuze die jij hebt gemaakt een buitengewoon gelukkige is! Vader JB en moeder L zijn de beste ouders die jij je maar kunt wensen. Zij zullen je begeleiden tot het moment dat jij het ouderlijke huis gaat verlaten en de wijde wereld intrekt op weg naar nieuwe avonturen. Onderweg krijg je bovendien de steun van je zusje J, die heeft aangekondigd blij te zijn met haar broertje en er alles aan zal doen om als oudste jouw kindertijd zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Het leven is een avontuur. Een weg langs alle momenten die je zult beleven. Het pad dat je zult bewandelen, is er een die van alles in petto heeft. Er zullen mooie gebeurtenissen en minder mooie ogenblikken zijn. Maar alle mo(nu)menten die je zult beleven, zullen je een inzicht geven dat je helpt deze avonturen te verwerken, te interpreteren en tenslotte mee te nemen als leidraad voor het verdere verloop van jouw leven.”

Ik heb niet de illusie dat Gabriël nu al in staat is deze woorden letterlijk te verstaan, maar toch weet ik zeker dat hij op een bepaald niveau in staat is de essentie van deze woorden in zich op te nemen. Want is het niet zo dat zijn illustere naamgenoot, de aartsengel Gabriël wordt beschouwd als de boodschapper van God, van het hogere? Je zou ook kunnen zeggen dat de energie van die naam intermediair is tussen ‘hier’ en ‘daar,’ of anders gezegd, tussen het aardse en het hogere.

Wikipedia:
Gabriël (Hebreeuws: גבריאל, Grieks: Γαβριήλ, Latijn: Gabrielus, Arabisch: Dzjibriel) is een engel die als boodschapper van God een belangrijke rol speelt volgens de joodse Tenach respectievelijk het christelijke Oude Testament en het christelijke Nieuwe Testament. In de islam is Gabriël bekend als Dzjibriel. Zijn naam is afgeleid van de Hebreeuwse woorden geber (sterke man) en el (God), dus "[sterke] man Gods". Hij wordt door velen als een aartsengel beschouwd.

In de christelijke kunst worden de engelen, en dus ook Gabriël, afgebeeld als een man in een lang gewaad met vleugels op de rug en met, als symbool van heiligheid, een aureool rond het hoofd. In schilderijen of Byzantijnse iconen van de "Annunciatie" (aankondiging) heeft de engel Gabriël vaak witte lelies in zijn hand, als symbool van  de maagdelijkheid van Maria; soms ook een bazuin (symbool van de aankondiging van een belangrijke gebeurtenis). Op iconen waarop de aartsengel Gabriël alleen wordt afgebeeld, heeft hij meestal een scepter in de hand als symbool van de door God gegeven autoriteit.

Annelies:
Elke Aartsengel heeft zo zijn of haar bijzondere taken en van de 15 aartsengelen wilde Gabriël dit keer graag gemeld worden.

Het is bij Gabriël niet altijd duidelijk of deze Aartsengel mannelijk of vrouwelijk is. Bij een engel als Michael is dat heel duidelijk. Met name omdat hij een aantal taken heeft die typisch aan de mannelijke energie gekoppeld wordt. Gabriël kan dus verschillend waargenomen worden en dat is prima. Ook wordt er gesproken over kleuren en hoewel de kleur waarmee Gabriël vaak geassocieerd wordt koper is, kan dit ook verschillend zijn in de individuele waarneming.

De naam van Aartsengel Gabriël betekent, God is mijn kracht. Het duidt op de  Goddelijke energie die door haar/hem heen stroomt en waar ook wij mee vervuld zijn. Wanneer je Aartsengel Gabriël om hulp vraagt zal ze je dan ook direct in verbinding brengen met die krachtige energie, waardoor je vrij van angsten volledig in je kracht kan staan. Aartsengel Gabriël verzekert je dat je veilig en beschermd bent, hierdoor kan je ook op een rustige en liefdevolle manier de leiding op je nemen wanneer dat nodig is.

Aartsengel Gabriël staat ook bekend als de engel die schrijvers en artiesten helpt bij hun creatieve uitingen. Wat niet iedereen weet is dat je ook om hulp kan vragen wanneer bijvoorbeeld iets waar je al een tijd mee bezig bent, vast lijkt te lopen en je wel wat nieuwe energie en een creatieve oplossing kan gebruiken.

Daarnaast helpt Aartsengel Gabriël ook mensen die proberen een kind te krijgen, alles wat er mee te maken heeft, vanaf het moment dat een stel besluit een kind te willen tot de eerste levensjaren vallen daaronder. Dit betekent meestal gewoon zwangerschap maar soms ook adoptie of vruchtbaarheidsprogramma's in een ziekenhuis.

Aartsengel Gabriël houdt zich met alle aspecten hier omheen bezig en zal aanstaande ouders ook steunen wanneer ze om hulp vragen.

Haar taak is dus gericht op het kind, dat betekent ook dat je haar hulp kan inroepen wanneer je innerlijke kind heling nodig heeft. Ze zal je dan graag steunen en je weer leren als een kind te spelen en blij en ontvankelijk te zijn.

Hans:
Dit alles overwegende kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat deze Gabriël een verlicht wezen is en alleen al om die reden uitstekend zijn licht kan laten schijnen op deze nieuwsbrief die immers over Licht in de Duisternis gaat. Naar licht zijn wij allemaal op zoek, of dat nu de afwezigheid van duisternis is, het verdrijven van donkerte, het opgaan van een lichtje (ineens weet je iets weer waar je maar niet kon opkomen), een licht voor anderen zijn, enzovoort. Het lijkt mij een goed idee om zelf eens bij de Engel Gabriël te rade te gaan en te onderzoeken wat hij – of zij, in de beleving van Annelies, daarover te vertellen heeft. Het is dan noodzakelijk om mezelf te verstillen, me te concentreren op zijn/haar energie en te wachten op de dingen die komen gaan….

Gabriël:
“…. Het is een goede gedachte om dit eens op deze manier te proberen. Ik zal trachten jou en je lezers te voorzien van een enkel woord die kan bijdragen aan het gevoel van de lezer wanneer hij of zij in de knoop ligt met onder meer die zaken, zoals die in het artikel hierboven zijn beschreven. Ook wil ik je alsnog feliciteren met de geboorte van jouw kleinkind die mijn naam draagt en die voorbestemd is om grootse dingen op deze aarde te bewerkstelligen. Of dat ook gaat gebeuren hangt exclusief van deze mooie ziel zelf af.

Ik word geacht boodschapper van God te zijn. En inderdaad zij wij in voorkomende gevallen (inderdaad, wij zijn een collectief) intermediair tussen de noden van het individu en de raad die vanuit deze dimensie kan worden gegeven als daarom daadwerkelijk wordt gevraagd. Want eerst dient er de vraag te zijn, voordat het antwoord kan worden gegeven. Zoals bekend leven alle aardbewoners in de zone die ‘de vrije wil’ wordt genoemd. Wij van onze kant zullen daar nooit van afwijken. Jullie hebben er allemaal voor gekozen om deel uit te maken van het leven op aarde; jullie lessen spelen zich daar af. Dat is een niet te onderschatten kwaliteit. Op het niveau van waaruit wij onder andere de aarde observeren en soms behulpzaam kunnen zijn, kunnen wij niet anders dan als adviseur optreden.

Het is goed om deze gedachte te koesteren en daar als individu over na te denken. Wij van onze kant zenden jullie alle liefde en koestering toe, als die kan bijdragen tot het welzijn van jou en van degenen die je lief hebt. Daarnaast is het ook goed te beseffen dat de hulp die van hieruit wordt gegeven altijd optioneel is. Het advies kan worden aanvaard, maar kan ook worden afgewezen. Het is uiteindelijk de ziel die de vraag heeft gesteld, die de keus zal moeten maken om het antwoord dat wij geven in zich te integreren en ernaar te leven. Die keus zal te allen tijde worden gerespecteerd, want het is de man/vrouw op de ‘werkvloer,’ op aarde dus, die met de werkelijkheden van het leven wordt geconfronteerd en als zodanig als geen ander in staat is datgene wat wij aanreiken te interpreteren en te handelen naar zijn of haar bevindingen.

Dank voor deze vraag; ik wens jou, lezer, veel goeds toe en ben in afwachting van jouw verzoek, mocht die noodzakelijk zijn….”

Hans:
Hoe dan ook, het is helder dat deze Gabriël inderdaad een verlichte engel is. Hij kan je bijstaan wanneer je het moeilijk hebt, maar je moet er wel om vragen. Ik heb daar niets aan toe te voegen.

terug

uk Gabriel - the enlightened Angel


Hans:
Three months ago our seventh grandchild was born! Not only for the parents, but also for us as grandparents a very special moment. Not in the last place because of the name that this brand new world citizen got from its parents:

G A B R I E L

That day a new miracle had taken place and after this beautiful son had been more than nine months close to the heart of his mother, he finally came to growth and the time had arrived to explore the voids of the world and see what life, outside the womb has to offer.

As a sort of welcome I dedicated the next words to him:
“Dear Gabriel, from well informed side we can tell you that the family choice you have made is an extraordinary happy one! Father JB and mother L are the best parents you could wish for. They will guide you till the moment that you’ll leave the parental house and go out into the wide wide world to meet with new adventures. On your way you will also receive support from your big sister J, who has announced to be happy with her little brother and who will do anything as eldest to let his childhood pass as nicely as possible.
Life is an adventure. A road past all moments you are going to experience. The path you’ll walk on is one that will know all kinds of experiences. There will be beautiful events and less beautiful moments. But all actions that you’ll experience shall give insight, which will help you to process these adventures, interpret them and finally take along as a guideline for the further passing of your life.”
 I do not have the illusion that little Gabriel is already able to understand these words literally, but I do know for sure that he, on a certain level, is capable to take in the essence of these words. Because isn’t it true that his illustrious namesake, the Archangel Gabriel, is known as a messenger of God? You could also say that the energy of that name is intermediary between ‘here’ and ‘there’ or otherwise said, between the earthly and the divine.

Wikipedia:
Gabriel (Hebrew: גבריאל, Greek: Γαβριήλ, Latin: Gabrielus, Arabic: Dzjibriel) is an angel who as messenger of God plays an important role according to the Jewish Tenach, respectively the Christian Old Testament and the Christian New Testament. In the Islam Gabriel is known as Dzjibriel. His name is diverted from the Hebrew words geber (strong man) and el (God), so ‘(strong) man Gods’. He is by many considered as an Archangel.
In the Christian art, the angels, and thus also Gabriel, are pictured as a man in a long robe with wings on his back and, as a symbol of holiness with an aureole around the head. In paintings of Byzantium icons of the ‘Annunciation,’ the angel Gabriel has often white lilies in his hand as a symbol of the virginity of Mary; but sometimes also with a trombone (symbol of the annunciation of an important event). On icons on which the Archangel Gabriel is pictured alone, he usually has a sceptre in his hand as symbol of the by God given authority.

Annelies:
Every Archangel has his or her special duties and of the 15 Archangels this time Gabriel wanted to be mentioned.
With Gabriel it is not always clear if this Archangel is masculine or feminine. With an angel as Michael it is very clear. Mainly because he has certain duties that are connected to male energy. Gabriel can be observed in different ways and that is fine as it is. There is also talk about colours and even though the colour with which Gabriel is mostly associated is copper, this can also vary in the individual perception.

The name of Archangel Gabriel means God is my power. It refers to the Divine energy that flows through her/him and with which we also are absorbed. When you ask the Archangel Gabriel for help, she will immediately bring you in connection with that powerful energy, through which you, free from fears, can fully stand in your own power. Archangel Gabriel assures you that you are safe and protected and by doing so, you can take the lead in a calm and loving way, whenever needed.
Archangel Gabriel is also known as the angel who helps writers and artists with their creative expressions. Something not everybody knows is that you can also ask for help when, for example, you seem to get stuck on something you have been working on for a while, and you could use some new energy and a creative solution.

Next to that Archangel Gabriel also helps people who are trying for a baby, and everything that has to do with it, from the moment a couple decides to desire a baby, till the first years of its life. This usually means pregnancy, but sometimes adoption or a fertility programme in a hospital.

Archangel Gabriel keeps herself busy with all aspects concerning this and shall support expecting parents when they ask for help.
Her duty therefore is aimed at the child, which means that you can also ask her for help when your inner child needs healing. She shall gladly support you and teach you to play again as a child and be happy and receptive.

Hans:
Considering all this, I cannot otherwise conclude than that this Gabriel is an enlightened creature and just for that reason will let his light shine perfectly on this article which, as you may recognize is about Light in the Darkness. We are all searching for light, whether that is the absence of darkness, the dispel of dark, being a light for someone else, etc. It seems to me a good idea to get advice from the angel Gabriel herself and to investigate what he, or she in the experience of Annelies has to tell about that. It is then necessary to become silent, to open up and concentrate on his/her energy and to wait for the things to come....

Gabriel:
.... “It is a good thought to give it a try in this manner. I will try to supply you and your readers with a single word that can contribute to the feeling of the reader when he or she is entangled with, amongst other things, those issues as written in the above article. Also I would like to congratulate you with the birth of your grandchild who bares my name and who is predestined to achieve great things in this world. Whether that will happen, depends exclusively on that beautiful soul himself.
I am supposed to be a messenger of God. And indeed we are in frequent cases (yes, we are a collective) intermediate between the needs of the individual and the advice that can be given from this dimension, but only when actually asked for. Because first there needs to be a question, before an answer can be given. As known, all earth-citizens live in the zone that is called ‘the free will.’ We, from our side, will never divert from that. You all have chosen to be part of this life on earth; your lessons take place here. That is a not to be underestimated quality. On the level from which we, amongst other things, observe the earth and sometimes be helpful, we cannot otherwise than act as advisors.

It is good to cherish this thought and to think about it as an individual. We, from our side, send you all the love and tender loving care, if that can contribute to the well-being of you and the ones you love. Furthermore it is also good to realize that the help that is given from here, is always optional. The advice can be accepted, but can also be rejected. It is in the end the soul who has asked the question, and thus the soul shall have to make the choice to integrate the given answer within itself and to live according to that. That choice will always be respected, because it is the man/woman on the ‘work floor’ (on earth), who is confronted with the realities of life and as such, is capable, like no one else, to interpret that what we hand over and to act according to his or her experiences.
Thank you for this question; We wish you, reader, all good things and are awaiting your requests, may that be necessary….”

Hans:
It is eminent that this Gabriel is indeed an enlightened angel! HE/SHE can support you when in need, but you will have to ask for it. I have nothing more to say.

back