Written with Love Myriah's Grasses Roots

Meditaties van de 'Grasses Roots'

Meditations from the ‘Grasses Roots’ 

Myriah Krista Walker

Klik hier voor een uitgebreide toelichting

Click here for a comprehensive description


 

Meditaties: Meditations:
Lentemeditaties Springmeditations
Zomermeditaties Summermeditations
Najaarsmeditaties Fallmeditations
Wintermeditaties Wintermeditations
Gedicht; Op de Gouden Golven van het Graan Poem; Upon the Golden Waves of Grain

 

 

 

 

 

 

 

 

 


In september 1998 kreeg ik voor mijn verjaardag een abonnement op het internet. Vanaf die dag is mijn leven ingrijpend veranderd, want kort daarna kwam ik in contact met de geschriften van Myriah Krista Walker, die me geweldig aanspraken. Inmiddels is dat contact uitgegroeid tot een vriendschap, wat in oktober 2001 heeft geleid tot Myriah's bezoek aan Nederland, waar zij haar boek ten doop hielp en in een zestal bijeenkomsten door het hele land haar visie heeft uitgedragen op haar manier van werken met Spirit.

Myriah Krista Walker is schrijver, artiest, Ziener en Lichtwerker die op een afgelegen plaats woont, langs de Colorado Rivier in Colorado, Verenigde Staten. Net als een oorspronkelijk Amerikaanse elf, heeft ze altijd de Stemmen van Geest en natuur kunnen verstaan. Als kind was het voor haar heel natuurlijk om in haar 'verbeelding' te spelen, omdat er altijd vele engelen en 'ingebeelde vrienden' beschikbaar waren, en magie was voor haar heel realistisch.

Toen ze opgroeide, werkten Myriah's ouders deze ervaringen nooit tegen, maar moedigden ze zelfs aan. Bovendien was de Aanwezigheid van Moeder Aarde een welkome begeleider in Dromenland, maar het zou jaren duren voordat Myriah zich realiseerde wie deze vriendelijke oude dame was die zo vaak langskwam en haar meevoerde naar Paradijselijke landen.

Vele jaren later, toen ze haar persoonlijke pad van spirituele initiatie bewandelde, begon ze zich te realiseren dat ze alle kennis waarnaar ze op zoek was, al had ervaren gedurende haar kindertijd. Het was altijd binnenin haar geweest, terwijl ze onschuldig deze Eenheid had geleefd met de dieren, rivieren, rotsen en bomen.

In 1996 veroorzaakte de overgang van haar moeder, vader èn echtgenoot in een tijdspanne van acht maanden, de versnelling van haar mogelijkheden om te communiceren met Spirit. Nu als praktiserend medium, was het natuur-lijk voor haar familie om zich om te wenden om Haar Hand vast te Houden. Haar familie ging niet weg - maar kwam terug. Hun hogere vibratie hielp haar om de bewustheid van de Ik Ben Aanwezigheid binnenin Haar, die Aanwezigheid van eeuwig Leven, Onvoorwaardelijke Liefde en Eenheid met het Goddelijke, te vergroten.

Myriah en haar echtgenoot spraken vaak van een innerlijk weten dat er iets heel belangrijks was wat ze samen te doen hadden. Geen van beiden realiseerden zich dat daarvoor zijn transitie naar de dood noodzakelijk was om dit doel tot uitdrukking te brengen.

Via deze verhalen die Myriah, als getuige, bescheiden met je wil delen, zijn dit heilige ervaringen van Hoger Bewustzijn in een reeks van natuurlijke en Aardse creaties. De meditaties zijn innerlijke visioenreizen die Myriah meemaakte tijdens het helen van de kwesties tussen Haar Familie voorbij de sluiers. Valse overtuigingen, Vergiffenis, Oordeel, Verdraagzaamheid en Aanvaarding betreffend, werden aan beide kanten geheeld, evenals het ervaren van het humorvolle uitgebreide Bewustzijn van haar overleden Familie.

Deze geschriften over de on-zin van de dood, de Waarheid van het eeuwige Leven en Onvoorwaardelijke Liefde is Hun wonder-volle co-creatie geworden, die hier vrijelijk wordt geschonken als vele graszaden die mee worden geblazen op de wind, om te landen waar ze maar willen.

Myriah, Haar Familie en de Geliefde Moeder Aarde delen deze reizen in de hoop dat ze mogen dienen als zaden van Waarheid voor Anderen, zoals het bewustzijn van de mensheid ontwaakt voor de Kennis dat We allen Eén zijn, en dat de hemel binnenin Ons Is.

Wij wensen je heel veel voldoening toe met het zwerven door deze waar-devolle geschriften.

terug

In September 1998 I got, as a birthday present, my first subscription to the Internet. From that day on my life has been changed a great deal, because shortly thereafter I came into contact with the writings of Myriah Krista Walker, which fascinated me immensely. Today this contact developed to a friendship, which resulted in October 2001 to her visiting the Netherlands, where she presented her book and where, during six meetings throughout the country, she told her story of the wonderfilled way in which she works with Spirit.

Myriah Krista Walker is a writer, artist, Visionary and Lightworker living in a remote setting along the Colorado River in Colorado. Likened to a Native American elf, she has always heard the Voices of Spirit and nature. As a child, it was quite natural to play in her "imagination," as there were always many angels and "imaginary friends" available, and magic was quite real.

While growing up, Myriah's family never shunned these experiences, and were always eager to hear of them. As well, the Presence of the Mother Earth was a frequent companion in the Dream Time, but it would be years until Myriah realized who this kind old woman was that often came and whisked her away to Paradise realms.

Many years later as she walked her personal path of spiritual initiation, she came to realize that all the knowledge she had been seeking she had experienced as a child. It had always been within her, as she had innocently lived this Oneness with the animals, rivers, rocks and trees.

In 1996 the passing of her mother, father, and husband within an eight-month period served to accelerate these abilities to communicate with Spirit. Now a practicing Spirit medium, it was quite natural for her family to turn around and Hold Her Hand. Her family never went anywhere - they went everywhere. Their higher vibration served to amplify the awareness of the I Am Presence within Her, that Presence of eternal Life, Unconditional Love, and Oneness
with the Divine.

Myriah and her husband frequently spoke of an inner knowing that there was something very important they were to do together. Neither realized it would take his transition through death to bring about this purpose.

Via stories Myriah humbly shares, as a witness, sacred experiences of Higher Consciousness present in a vast array of nature and Earth's creations. The meditations are inner-vision journeys Myriah experienced while healing the issues between Her Family, through the veils. False beliefs were healed on both sides regarding Forgiveness, Judgment, Tolerance and Acceptance, as well as experiencing the humorous expanded Consciousness of Family.

These sharings of the non-sense of death, the Truth of eternal Life and Unconditional Love have become Their wonder-filled co-creation, given here freely as many grasses seeds blown upon the wind, to land where they will.

Myriah, Her Family, and the Beloved Mother Earth share these journeys in the hopes they may serve as seeds of Truth for Others as the consciousness of humanity awakens to the Knowledge that We are all One, and heaven IS within Us.

We wish you to have very much fulfilment by wandering these wonder-filled writings.

back