Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

Grote grijze olifant

A huge and heavy elephant

Großer grauer Elephant

 

Hans Brockhuis

Deutsche Übersetzung: Renate Korthof

Nada Chronicles, # 78

  nl uk D  

Running Fox Home


nl Grote grijze olifant

Het is nu vrijdagmorgen 11:30 uur, niet zo heel lang geleden. Na een heerlijke nacht in mijn eigen bed kan ik tot mijn (en niet alleen mijn) grote vreugde melden dat ik weer thuis ben. De woensdagmiddag ervoor zag het er even heel anders uit. Ineens besloot mijn hart dat het tijd was om zijn bezitter (ik dus) te waarschuwen om even pas op de plaats te maken.

Dat uitte zich in het optrommelen van een grote grijze olifant en die virtueel op mijn borst te plaatsen zodat ik mij, om het eufemistisch uit te drukken, domweg belazerd voelde en buitengewoon veel moeite had lucht te krijgen. Ik zette daarom de balkondeur wijd open en ging ernaast in een luie stoel zitten om zoveel mogelijk lucht te kunnen krijgen. Wat er feitelijk gebeurde, zoals later de conclusie bleek te zijn, was het optreden van een buitengewoon heftige hartritmestoornis. Boezemfibrilleren in medische termen.

Ik was daar al eerder tegenaan gelopen, maar dat placht meestal na een paar minuten weer weg te ebben. Behalve die keer in Rusland, terwijl we over de Wolga voeren, toen het enkele uren aanhield. Maar toen was er nauwelijks sprake van druk op de borst. Deze keer was dat heel anders en nadat het mij letterlijk zwart om de ogen was geworden en ik geruime tijd dacht dat mijn langste tijd hier op aarde erop zat, was het tijd geworden om mijn vrouw te alarmeren die op dat moment aan het werk was.

Om een lang verhaal kort te maken. Enkele lieve buurvrouwen kwamen me bijstaan, terwijl korte tijd later ook mijn vrouw en haar baas, die in het bezit is van een EHBO en reanimatiediploma, bezorgd de schade kwamen opnemen. Professionele hulp liet niet lang op zich wachten. De ambulance- broeder en zuster constateerden een afwijkend ECG, zodat ik met bekwame spoed naar de afdeling hartbewaking in het nabijgelegen ziekenhuis terechtkwam, waar ik medicinaal weer enigszins op de been ben gebracht. Het duurde echter nog geruime tijd voordat de grote grijze olifant het veld ruimde, maar die is inmiddels gelukkig teruggestuurd naar waar hij vandaan kwam.

Vele onderzoeken volgden en gelegen aan de monitor kwam een nacht waaraan geen einde leek te komen. Maar ik kan je verzekeren dat het beslist geen nacht was, zoals die door Guus Meewis bezongen pleegt te worden. Eenzaam in mijn ziekenkamer, en in de gaten gehouden door een monitor waarop mijn onregelmatige hartslag en uiteenlopende bloeddrukwaarden grafisch in beeld werd gebracht, en begeleid door de geluiden elders op de afdeling, telde ik de uren af en probeerde te achterhalen waarom die olifant wel van stal zou zijn gehaald. Had ik mij overmatig ingespannen? Neen. Waren er recent spanningen geweest in mijn leven? Nauwelijks. Was er een operatie aan voorafgegaan? Ja, 9 jaar geleden, maar dat had hier niets mee te maken. Waren er drank, drugs of teveel koffie in het spel? Neen. Maar wat was dan wel de reden voor deze overmatige en dikbuikige wake-up call?

Omdat ik werkelijk geen idee had, probeerde ik mijn vraag gemakshalve aan mijn begeleiders van ‘aan de andere kant van de sluier’ voor te leggen, maar die waren ofwel niet thuis, wat hoogst onwaarschijnlijk is in dergelijke gevallen, of ze hadden daar zoiets van: ‘doei, zoek maar lekker zelf uit,’ want waar ik bij andere gelegenheden altijd wel een of andere vorm van antwoord had gehad kwam er dit keer niets, niente nada, nichts, nothing. Waaruit ik opmaakte dat het toch echt het beste was, wanneer ikzelf de puzzel boven water zou krijgen. Met die gedachte moet ik uiteindelijk in slaap zijn gevallen, want de punk nachtzuster meldde de volgende ochtend dat ze me heerlijk had zien liggen slapen!?!

In de loop van de volgende middag, na een aantal onderzoeken, waarbij zaken als een hartaanval, kransslagadervernauwing en longembolie waren uitgesloten, kreeg ik te horen dat verdere testen poliklinisch zouden kunnen plaatsvinden en dat ik weer naar huis mocht. Ik kan je verzekeren dat zulks voor mij het beste nieuws van dat gehele etmaal was.

Wat valt hier allemaal uit te leren? Ten eerste dat een ongeluk in een klein hoekje ligt. Dat ik de les die hieruit te leren valt, helemaal zelf zal moeten zien te ontrafelen. Maar ook dat het leven veel verrassingen voor je in petto heeft, wat aan de ene kant wel goed is omdat het, wanneer het zou voortkabbelen zonder dat er rimpelingen in de vijver ontstaan, een saaie bedoening zou zijn. De ene keer voel je je een hele piet; lijkt je leven er geweldig uit te zien, terwijl een moment later het bouwwerk op instorten lijkt te staan. Ik moest denken aan het verhaal dat ik een paar jaar eerder schreef onder de titel: De wereld als schouwtoneel Ik zei daarin onder meer:

Op een goede dag, en dat is een van de weinige zekerheden in het leven, zal jouw toneelstuk tot een eind komen. Het doek komt omlaag en buigend en zwaaiend zul jij een klaterend en ovationeel applaus in ontvangst nemen. Op dat prachtige moment weet je zeker dat je een uitmuntende uitvoering op de planken hebt gezet. Vol trots neem je het script onder je arm mee naar de volgende dimensie, waar je het zult beschouwen, samen met degenen die jou in eerste instantie hebben geholpen het te schrijven. Je zult passages kunnen laten zien die jou en anderen uitstekend zijn bevallen, maar ook mindere momenten zullen er zijn en dan is het tijd om jouw aandeel in het spel diepgaand te analyseren. Je zult versteld staan hoe goed je, ondanks je twijfels, in staat bent geweest om de rol die je had voorgenomen te spelen, tot een goed einde te brengen en je krijgt een ‘open doekje’ van allen die om je heen staan.

Welnu, dat ‘open doekje’ leek me wel wat, maar nu nog even niet. Duidelijk is dat deze acte nog niet helemaal is afgesloten; er volgen nog een aantal onderzoeken, maar de druk is letterlijk van de ketel en ik ben hoegenaamd niet nieuwsgierig hoe de eerdergenoemde grote grijze dikhuid het maakt. Op dit moment ziet het ernaar uit dat ik weer voor een aantal jaren heb bijgetekend, wat iets is om ongelofelijk dankbaar voor te zijn.

terug

uk A huge and heavy elephant

It is Friday morning 11: 30 am, not so long ago. After a wonderful night in my own bed  I am to my (and not only mine) great joy able to report that I am back home. Last Wednesday afternoon it sure looked very different. Suddenly my heart decided it was time to deliver an important message.

That expressed itself in organizing a huge heavy elephant and placing it virtually on my chest, giving me, to put it mildly, awful sensations and having a lot of trouble to get sufficient air. I sat myself therefore in an easy chair next to the wide open balcony door in order to get as much air as possible. What actually happened, as it later proved to be, was the occurrence of an extraordinarily vehement heart rhythm disorder. Atrial fibrillation in medical terms.

I encountered the condition earlier, but usually it always drained away after a few minutes. Except for that time in Russia, while we sailed the Volga River, when it lasted a few hours. But that time there was hardly any pressure on the chest. This time it was quite different and after it I literally blacked out a moment I truly thought my time on earth was up. So it sure was high time to alert my wife who was working then.

To make a long story short. A few women from our apartment building came down to dearly assist me, while a short time later my wife and her boss, who owns a CPR diploma, worriedly arrived to assess the damage. Professional help was not long in coming. The ambulance personnel identified a deviant ECG, so I was speedily taken to the coronary care unit in the nearby hospital, where I was brought back to normal as much as medically possible. However, it took considerable time before the huge heavy elephant was on the move again, but thankfully at some point this unwanted guest cleared the field to where he came from.

Many medical examinations followed and plugged in on technical devices came a night to which no end seemed to come. All alone in my hospital room, and observed by a monitor on which my irregular heartbeat and blood pressure values were made visible in graphic images, and accompanied by the sounds on the department I counted the hours and tried to figure out why and who summoned that wretched elephant. Did I have excessive efforts? Nay. Had there been tensions in my life recently? Barely. A  preceding surgery?  Yes, 9 years ago, but that had nothing to do with it. Drink, drugs or too much coffee in the game? Nope. But then, what was the reason for this excessive and potbellied wake-up call?

Because I really had no idea, I tried to pose my question conveniently to my supervisors 'on the other side of the veils.'  However they were neither at home, what is highly unlikely in such cases, or their position was something like: 'time to search for yourself,’ because where I on other occasions always got some form of answer, this time it was different. No answers, no communication, niets, nada, nothing, niente, nichts. From which I concluded that it really should be the best way, if I would get the puzzle above water myself. With that thought, I eventually must have fallen asleep, because the punk  night nurse happily reported the next morning that she had seen me sleep deliciously!?!

In the course of the next afternoon, after a number of investigations, where things like a heart attack, contraction of the coronary artery and pulmonary embolism were excluded, I was told that further testing could take place on an outpatient basis and that I could go home. I can assure you for me this was the best news of that entire day.

What is here to learn. In the first place; accidents tend to happen soon. The big lesson, though, that is to learn here, will have to become unraveled all by myself. But also that life has many surprises in store for you, which on the one hand would be a good thing, because if life would go on without ripples in the pond, it would be a boring affair. And also; at one time you feel like being quite a guy. Your life seems to go on marvelously, while a moment later the edifice seems to collapse. I was reminded of the story I wrote a few years earlier under the title: the world’s a stage. In it I said inter alia:

One fine day, and that is one of the few certainties in life, your own stage will come to an ending. The curtain comes down and when bending and waving you will receive a splashing and rousing applause.
On that beautiful moment you know for sure you have put up an excellent performance. Full of pride you will take the script under your arm (in)to the next dimension were you will consider it together with those who in the first place helped you to write it. You will be able to show passages that have pleased you and others, but also lesser moments will be there and then it is time to thoroughly analyze your part in the play. You will be amazed  how well you, despite your doubts, have been able to bring the role you intended to play to a good end, and you get an 'open curtain' from everyone that stands around you.

Well then, that 'open curtain' seemed superb, but not yet. It is clear this piece did not yet come to an end. A number of investigations will follow, but the pressure is gone and I'm not curious whatsoever how the aforementioned huge heavy elephant is doing. At this moment, it looks as though I've signed in for again a number of years. I am incredibly grateful.

back

D Großer grauer Elephant

Es ist Freitagmorgen 11:30, nicht sehr lange her. Nach einer wunderbaren Nacht in meinem eigenen Bett kann ich zu meiner (und nicht nur meiner) großen Freude berichten, dass ich wieder zu Hause bin. Am letzten Mittwochnachmittag jedoch sah es sicherlich sehr anders aus. Während ich auf der Toilette saß, beschloss mein Herz, dass es Zeit war, seinen Besitzer, mich also, zu warnen etwas leiser zu treten.

Das äußerte sich in der virtuellen Herstellung von einem großen grauen Elefant auf meiner Brust, sodass ich mich, gelinde gesagt, einfach betrogen fühlte und entsetzlich viel Mühe hatte, Luft zu kriegen. Deshalb machte ich die Balkontür weit auf und setzte mich in einen bequemen Stuhl daneben, um so viel Luft wie nur möglich zu bekommen. Wie sich später herausstellte, war dies eine außergewöhnlich starke Herzrhythmusstörung, in medizinischen Termen Vorhofflimmern genannt.

Das war schon öfters passiert, aber in der Regel verschwand das nach ein paar Minuten wieder. Außer damals in Russland, während wir auf der Wolga fuhren, und es ein paar Stunden dauerte. Aber damals fühlte ich kaum Druck auf der Brust. Diesmal war es ganz anders, und nachdem es mir buchstäblich schwarz vor den Augen wurde, und ich dachte, dass meine Zeit hier auf Erden abgelaufen war, wurde es Zeit, meine Frau zu verständigen,  die zu dieser Zeit an der Arbeit war.

Um es kurz zu machen: einige liebe Nachbarinnen kamen mir zu Hilfe, während kurze Zeit später auch meine Frau und ihr Chef, der im Besitz eines Erste Hilfe Scheines  ist, besorgt dazu kamen, um den Schaden abzuschätzen. Professionelle Hilfe ließ nicht lange auf sich warten. Die Leute von der Ambulanz stellten ein abweichendes EKG fest, sodass ich rasch zur Herz-Überwachungsabteilung im nahe gelegenen Krankenhaus eingeliefert wurde, wo ich einigermaßen wiederhergestellt wurde. Es dauerte jedoch geraume Zeit bevor der große graue Elefant das Feld räumte,  aber glücklicherweise ist der inzwischen wieder dorthin zurückgeschickt, von wo er gekommen war.

Viele Untersuchungen folgten und angeschlossen an den Monitor folgte eine Nacht, die kein Ende zu nehmen schien. Einsam in meinem Krankenzimmer, überwacht durch einen Monitor, von dem meine unregelmäßigen Herzschlag- und Blutdruck-Werte grafisch dargestellt wurden, und begleitet von den Geräuschen anderswo auf der Abteilung, zählte ich die Stunden und versuchte herauszufinden, warum der Elefant wohl gekommen war. Hatte ich mich übermäßig angestrengt? Kaum. Gab es vor kurzem irgendwelche Spannungen in meinem Leben? Kaum. Gab es eine Operation in der Vergangenheit? Ja, vor 9 Jahren, aber das hat hiermit nichts zu tun. Waren Alkohol, Drogen oder zu viel Kaffee im Spiel? Nein, sicher nicht. Aber was war denn dann der Grund für diesen übermäßig starken wake-up call?

Weil ich wirklich keine Ahnung hatte, versuchte ich meine Frage meinen Begleitern 'auf der anderen Seite des Schleiers‘ vorzulegen, aber die waren entweder nicht zu Hause, was in solchen Fällen sehr unwahrscheinlich ist, oder sie wollten sagen: „Hallo, finde das mal selbst heraus". Denn während ich bei anderen Gelegenheiten immer irgendeine Antwort empfangen hatte, kam diesmal nichts, nada, niente, nothing. Woraus ich schloss, dass es wirklich das Beste wäre, wenn ich das Rätsel selber lösen würde. Mit dem Gedanken muss ich letztendlich eingeschlafen sein, weil  die ‚Punk‘ Nachtschwester am nächsten Morgen freudestrahlend berichtete, dass sie mich herrlich schlafen gesehen hatte!?! 
 
Im Laufe des folgenden Nachmittags, nach einer Anzahl von Untersuchungen, in denen Dinge wie ein Herzinfarkt, koronare Verengung und eine Lungenembolie ausgeschlossen wurden, sagte man mir, dass weitere Tests ambulant stattfinden könnten, und dass ich nach Hause gehen dürfte. Ich kann euch versichern, dass dies für mich die beste Nachricht des gesamten Tages war.

Was kann man hiervon lernen? Erstens, dass ein Unglück schnell geschehen ist. Dass ich die Lektion, die hier zu lernen ist, gänzlich selber entwirren muss. Aber auch, dass das Leben viele Überraschungen auf Lager hat, was einerseits gut ist, denn wenn es nur so dahinplätschern würde, wäre es eine langweilige Angelegenheit . Das eine Mal fühlt man sich wie ein starker Kerl, scheint das Leben großartig und schön zu sein, während einen Augenblick später das Gebäude einzustürzen scheint. Ich erinnerte mich an eine Geschichte, die ich ein paar Jahre zuvor unter dem Titel ‚die Welt als Bühne‘ geschrieben hatte. Darin sagte ich unter anderem:
 
Eines schönen Tages, und das ist eine der wenigen Sicherheiten im Leben, wird Dein Spiel enden. Der Vorhang fällt und dich verbeugend und winkend wirst Du einen stürmischen und begeisterten Applaus in Empfang nehmen. In diesem wunderbaren Moment kannst Du sicher sein, dass Du eine hervorragende Leistung auf die Bühne gebracht hast. Voll Stolz nimmst du das Manuskript mit  in die nächste Dimension, wo Du es nachbetrachten wirst, zusammen mit denen, die dir zuvor geholfen haben, es zu schreiben. Du wirst in der Lage sein, hervorragende Passagen aufzuzeigen, die dir selbst und anderen sehr gut gefallen haben, aber auch jene Momente, die weniger angenehm waren. Dann ist es Zeit, Deinen Anteil im Spiel tiefgehend zu analysieren. Du wirst erstaunt sein, wie gut du trotz deiner Zweifel in der Lage warst, die Rolle die für dich beabsichtigt war, zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen und du erhältst noch einen Extra-Vorhang von allen Umstehenden.

Nun, dieser Extra-Applaus würde mir schon gefallen, aber jetzt noch nicht. Es ist klar, dass dieser Akt noch nicht ganz vollzogen ist. Es gibt noch eine Reihe Untersuchungen, aber der Druck ist buchstäblich vom Kessel und ich bin überhaupt nicht neugierig, wie es um den oben genannten großen Dickhäuter steht. Im Moment scheint es, dass ich wieder für einige Jahre ‚verlängert‘ habe, wofür ich unglaublich dankbar sein kann.

zurück