Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations

Korte verhalen/shorts

Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love

Gedichten - poems that touch me

Running Fox home

 

 

Deva
Illustr. Nel de Boer

 

De wereld van de Deva's

The world of the Deva's

 

© Ed Vos ~ 2001

 

www.edvos.nl

 


DE WERELD VAN DE DEVA'S

Als kind werden ons veel sprookjes verteld en is de wereld van de kabouters, de elfen, trollen, faunen, kobolden en feeën heel normaal. Het sluit goed aan bij onze belevingswereld, totdat je ouder wordt, en je verteld wordt dat het slechts verzonnen figuren zijn. Maar is dat ook zo? Zijn het werkelijk alleen maar gedachtekronkels van verhaaltjesmakers?
 
We hebben allemaal wel eens gehoord van mensen die met bomen communiceren, en met planten spreken. Het blijkt dat wanneer je aandacht schenkt aan gewassen, ze veel beter gedijen en waar het groenten betreft, de opbrengst meer, en van een betere kwaliteit is dan de gewassen waar die aandacht niet aan gegeven werd. Energie sturen aan planten en bomen blijkt dus wel degelijk zin te hebben, en op deze manier kunnen zelfs zieke bossen door deze energetische hulp weer herstellen. Interessant in dit opzicht is het boek “In resonantie met de Natuur” van Hans Andeweg, evenals het boek “ontmoeting met natuurwezens” van Marko Pogacnik. Met name het laatste boek gaat zeer gedetailleerd in op de aanwezigheid en werkzaamheid van Deva’s. Wanneer we communiceren met bomen of planten, maken we in feite een verbinding met de bijbehorende Deva.

Soorten Deva’s
Er zijn verschillende soorten Deva’s. Ik beperk me hier even tot een boom. Elke boom heeft zijn eigen specifieke Deva, die er voor zorgdraagt dat de jonge boom uitgroeit tot een volwassen exemplaar, en hem ook zijn unieke vorm geeft. De structuur van de wortels, de stam en de kroon wordt vormgegeven door de boomgebonden Deva. De Deva, of in dit geval de boomgeest, is onlosmakelijk aan die ene boom verbonden. Het maakt deel uit van deze boom. Deze Deva heeft geen connectie met andere bomen, ook niet van dezelfde soort.
Deva’s maken net als wij een ontwikkeling door op bewustzijnsniveau. Een wat meer ontwikkelde Deva is minder ‘boomgebonden’ en kan verantwoordelijk zijn voor een heel bos. Dus iedere boom zijn eigen Deva, en als een soort opperhoofd is er een Deva boven al die afzonderlijke Deva’s. Voorts is er weer een Deva voor de hele streek waarin het bos zich bevindt, één voor het land enzovoort. Deva’s kennen dus een min of meer hiërarchische structuur.
Elfen vervullen weer een heel andere rol, en voorzien een bos van de nodige energie. Ze hebben daartoe een energiepunt van waaruit ze opstijgen en bewegen zich al spiraliserend over het bos heen om vervolgens weer naar het energiepunt terug te keren, om het hele ritueel weer van voor af aan te laten plaatsvinden.

Kunnen we Deva’s zien?

Dat hangt er van af. Deva’s leven immers in een andere dimensie dan wij. Er zijn echter mensen die ze wel degelijk kunnen waarnemen, omdat zij in staat zijn om hun frequentie te verhogen, en zo voorbij de derde dimensie kunnen schouwen. Ook is bekend dat kinderen dichter bij de natuur staan en een veel beter contact hebben met de Deva’s dan volwassenen. Een interessant gegeven is ook dat Deva’s zich soms op foto’s laten vastleggen in de vorm van lichtbollen. Er vindt dan een interactie plaats tussen de fotograaf en Deva. Een contact op bewustzijnsniveau. En werkelijk, er is een vorm van communicatie mogelijk. Een juiste afstemming d.m.v. bijvoorbeeld meditatie is dan gewenst. Overigens komt dat contact het makkelijkst tot stand op krachtplekken, daar waar Leylijnen samenkomen. Het meeste succes heeft men gedurende zonsondergang, hoewel ook op andere plaatsen en tijdstippen met succes interactie met de Deva’s heeft plaatsgevonden.

Wat hebben we aan Deva’s

Een heel menselijke vraag dient zich aan. Mooi dat er Deva’s zijn, maar welk nut hebben ze voor ons? Natuurlijk houden ze de natuur in stand, en ze zorgen voor het behoud van bossen etc. In die zin vervullen ze dus een prachtige taak. Er zijn echter ook situaties, waarin we bewust de hulp van Deva’s kunnen inroepen. Deva’s werken in principe ook in opdracht van de mens.
Wanneer een bos bijvoorbeeld ziek is, willen de Deva’s niets liever dan het gebied weer gezond maken, en hebben daarbij onze energie op telepathisch niveau nodig. Echt spreken is dus niet noodzakelijkerwijs nodig; het gaat meer om de intentie die we overbrengen. In feite communiceren we op de grens van twee koninkrijken; het onze, en dat van de Deva’s. Communicatie kan dan ook alleen plaats vinden wanneer we goed in balans zijn. Onze energielichamen moeten op de juiste frequentie werken om een contact tot stand te laten komen. Enige training is dan ook vereist. De Deva’s reageren dan op onze gedachtevormen
Ten tijde van Atlantis werkten de mensen en Deva’s nauw samen, waarbij de mens de mannelijke, en de Deva’s de vrouwelijke component waren. De mens echter misbruikte de Deva’s voor eigen doelen. Zelfs voor het voeren van oorlogen. In de Ramayana, een Hindoe tekst, wordt hier naar verwezen. Het is zelfs de reden geweest dat Atlantis ten onder is gegaan. De spirituele hiërarchie van onze planeet heeft toen het Devarijk losgekoppeld van dat van de mensen, om herhaling te voorkomen. Sinds een kwart eeuw ongeveer wordt deze verbinding weer hersteld, maar het is onmogelijk geworden de Deva’s voor dit soort op het ego betrekking hebbende zaken, te misbruiken. 

Andreasbreuk

Een aardige toepassing van positief werk met Deva’s, is het neutraliseren of kanaliseren van risicovolle plekken op aarde. Mevrouw Christan Hummel bijvoorbeeld, is aan het werk geweest met de St. Andreasbreuk in Californië. Meester Deva’s vroegen haar een Deva netwerk aan te leggen, langs de hele kustlijn van Californië, alsmede een koppeling te maken met andere Deva netwerken. In gedachten moest er een golvende lijn gevisualiseerd worden, en aan de Deva’s doorgegeven worden, met het verzoek de stress van de breuklijn te verminderen, of te verplaatsen naar minder dichtbevolkte gebieden. Sinds het installeren traden aardbevingen in Californië alleen nog in woestijngebieden op! En niet alleen dat, veel kleinere aardbevingen kwamen voor aan de noord en zuidgrens van het Deva netwerk. Mogelijk werd één grote aardbeving nu verspreid over een aantal kleinere.

Het Solse gat

In de omgeving van Putten, nabij het gehucht ‘Drie’ bevindt zich het zogenaamde Solse gat, waarvan een legende verhaalt over een klooster dat er ooit gestaan heeft, waarin zich veel duistere dingen hebben afgespeeld. Tijdens een onweersbui zou het klooster in de aarde verzonken zijn. Sindsdien voelt de plek onprettig aan. Het gat als zodanig is moerasachtig, en dat midden in een bos. Ik ben met een paar man doende geweest om de energie met behulp van Deva’s te zuiveren. Het aardige is, dat zoiets ook werkelijk kan. Er huizen daar echter nog entiteiten die zich niet eenvoudig naar het licht laten brengen, maar de Deva’s aldaar zijn uitermate behulpzaam.

Deva’s beïnvloeden tijd en weer

Het lijkt welhaast te fantastisch voor woorden, maar Deva’s zijn in staat om tijd en weer te manipuleren. Ik ken een in Nederland woonachtige vrouw, die rijden in slechte weersomstandigheden, zoals zware regenbuien etc. doodeng vindt. In voorkomende gevallen is ze in staat het weer te veranderen. Zo was ik eens met haar bij een graancirkelformatie in Engeland, en voorspelden de dreigende wolken niet veel goeds. Ze vroeg hulp om het weer ons goedgezind te doen zijn, terwijl we ca. 2 uur in de formatie verbleven. Toen we uiteindelijk vertrokken, en in de auto zaten, barstte een enorme stortregen los. Hetzelfde deed zich voor gedurende de zonsverduistering van 11-8-1999, waartoe we een specifieke krachtplaats bezochten. Zoals in heel Nederland was het ook ter plekke bewolkt, en zag het er naar uit dat we de eclips niet zouden kunnen waarnemen. Weer riep ze hulp aan, en hebben we de eclips voor een korte periode mogen aanschouwen!
Een ander verhaal, nu de tijd betreffend, gaat over Christan’s moeder, die als typiste bij een rechtbank werkte en een typeklus te doen kreeg van 132 pagina’s, welke in 6 uur klaar moest zijn, terwijl haar maximum op 15 pagina’s per uur lag. Een onmogelijke taak. In paniek belde ze haar spirituele leraar, die haar vertelde zich geen zorgen te maken; hij zou Deva’s sturen. Ze had zicht op de klok, maar besteedde er geen aandacht aan. De tijd leek stil te staan, terwijl de stapel getypte vellen groeide en groeide. Toen ze klaar was had ze nog 40 minuten over!

Opdrachten van de Deva’s

Ik sprak al eerder over de Nederlandse vrouw die het weer naar haar hand kan zetten. Door samenwerking met de Deva’s, heeft ze ook een goede invloed op bossen en plantengroei. Wonende op de Veluwe, laat ze haar hond regelmatig uit in de bossen, en heeft een bepaald deel van het betreffende gebied ‘behandeld’. Na verloop van tijd bleek dit, toch wat doodse deel van het bos weer helemaal op te fleuren, terwijl aan de andere kant van het pad er geen wezenlijke verbetering optrad. Ze had dan ook haar energie slechts op het inmiddels “verbeterde” gedeelte gericht.
Het vergeten rijk van de Deva’s heeft meer verrassingen voor ons in petto dan we eigenlijk durven geloven. Rien Poortvliet schreef ooit, in samenwerking met Wil Huygen, twee fraai geïllustreerde boeken: “Leven en werken van de kabouter” en  “De oproep der kabouters”. Toen ik ze enige decennia geleden las meende ik dat het allemaal heel mooi getekend en beschreven was. Fictie, want immers kabouters, gnomen, elfjes, feeën etc. bestaan niet.
Wanneer je echter kennis hebt, van het koninkrijk der Deva’s, kijk je de boeken toch met andere ogen. De auteurs hadden onmiskenbaar wetenschap van het bestaan van het  rijk der Deva’s.

 Eerder gepubliceerd in 'Spiegelbeeld' juni 2001

~*~*~*~                                                                                               

terug

THE WORLD OF THE DEVA'S

During our childhood we have been told a lot of fairytale’s, and the world of gnomes, elves, fairy’s, goblins and fauns are very normal to us. It fits in the world of our experience, until you grow older, and you are told it all is just fantasy. But is this true? Are these only products of the mind of story makers?

We have all heard about people talking to trees, and their plants. It comes out, if you pay attention to vegetables, they grow much better, give you a improved harvest, and the quality is superior as of those vegetables, that didn’t get it. Sending energy to trees and plants seems to be very useful, and even whole woods, when ill, can be cured by means of this energetic help. In fact, if we are communicating with trees or plants, we make a connection with the Deva belonging to it.

Kinds of Deva’s
There exist several kinds of Deva’s. To explain this I will restrict myself to a tree. Every tree has got his own specific Deva, who takes care the young tree will grow out to an adult one, and gives it, it’s unique shape and form. The structure of the roots, the trunk and the branches are all given their shape, by the Deva, belonging to that particular tree. This conciseness form, as Deva’s are, belongs to that specific tree, and the Deva, or tree ghost in this case, is indissolubly connected. It is like the Deva lives in the tree, and that is exactly how it is. This Deva hasn’t any contact with other trees, not even of the same kind. Deva’s do have a development on consciousness level. A more developed Deva is less “tree tied”, and can be responsible for a whole wood, and is like a manager, a chief for al those tree Deva’s. There is also a Deva for the city, in which the wood is situated, one for the country, and so on. So Deva’s know a hierarchic structure. Elves play a total different role, they take care of the energy supply of the wood. They have an energy point from which they go up high, and move over the wood in spirals, and come back to the energy point again, to start the whole ritual again.

Can we see Deva’s?
It depends. For Deva’s are living in other dimensions than us, and we normally can’t look further than our own third dimension. But there are people who can see them after all, because they are able to increase their frequency,  and can look beyond the third dimension. It’s also well known that children are standing closer to nature, and have a much better contact with Deva’s as us adults. Very interesting is the fact that Deva’s can be captured on photographs, mostly like light-orbs. On that moment, an interaction takes place between the photographer and the Deva. It is a contact on the level of consciousness. And really, a kind of communication is possible. Right tuning is important, for instance doing a meditation. The contact is most easy on places of power where leylines come together, and the best time of the day to try is during sunset, although interaction with Deva’s also have been possible on other places and times.

What is the use of Deva’s?
This is a very humanly question. It’s nice there are Deva’s, but what use do they have for us? Of course they mainten our nature, and take care for keeping the woods healthy.
In that case they have a beautiful task. But there are situations in which we can ask for the help of Deva’s. Deva’s also work on humans request. For instance if a forest is ill, the Deva’s would like nothing more than making the forest healthy again, and is in need our energy on a telepathic way. So we don’t have to talk to them, it’s more like carrying over our intention. In fact we are communicating on the edge of two realms, ours, and that of the Deva’s. Communication is only possible if we are well in balance. Our energy bodies have to work on the right frequency to make contact possible.
During the time of Atlantis humans and Deva’s worked together. The humans were the male, the Deva’s the female component. But the humans misused the Deva’s for their own profits, even for making war. In the Ramayana, a Hindu text, this fact is pointed out as well. It even was the reason why Atlantis drowned. The spiritual hierarchy of our planet disconnected the Deva realm from the humans, to take care, this could never be repeated again. Since about 25 years the connection has been made again, but it’s impossible now to use the Deva’s for our ego purposes.

The St. Andrea’s Fault
A nice application of the positive work with Deva’s is the neutralisation and canalisation of risk full spots on Earth. Mrs Christian Hummel for instance has been working with the St Andrea’s Fault in California. Master Deva’s asked her to make a Deva network along the whole coastline of California, and to make a connection with other Deva networks. In thought there should be visualised a waving line, and that should be given to the Deva’s, with the request to decrease the Fault’s stress, or to transport it to less crowded places. After installing these networks, the earthquakes only appeared in the desert area’s! And, not only that, a lot of smaller earthquakes happened near the north and south borders of the Deva network. Probably one big earthquake was now spread over a number of less heavy ones.

The “Solse gat” (The 'Sols' hole)     
In the neighbourhood of a village called Putten, close to the hamlet of Drie you can find the Solse gat”, of which there is a legend that once there existed a monastery where a lot of evil things took place. Once during a thunderstorm the monastery would sink into the earth. The place even nowadays doesn’t feel good at all. The area is real swampy, and that in the middle of a forest! At this spot, I worked with some people to help to lift up the energy, working together with the Deva’s, and a nice thing is, that it’s really possible. But there are still some entities there that are not easily brought into the Light. But the Deva’s are very helpful on that spot.

Deva’s affect time and weather
It seems almost too fantastic to say, but Deva’s indeed can manipulate time and weather. I know of a Dutch woman who’s very afraid of driving her car during bad weather, such as heavy rainfall, and so on. She really can change the weather. Once I went into a crop circle in England with her, and the dark clouds didn’t predict anything good. The woman asked for help, to keep it dry. We stayed in the formation for about 2 hours. As we went away, and reached our car a very heavy rain poured down. The same occurred during the eclipse of August 11 1999 when we visited a Dutch powerplace. There were a lot of clouds, so we thought we couldn’t see the eclipse. But, this woman asked the Deva’s for help, and for a short time the clouds opened, exactly on the right time.
The American woman, Christan Hummel tells on her website, about a friend of her, who drove into a heavy fog. She asked the Deva’ help, and the fog went up high until some inches above the car’s roof, so she could see the road clearly and reached her home safe and sound.
Another story, concerning time tells about the mother of Christan, a typist at the courthouse, and got a job to do of 132 pages, that should be typed within 6 hours. Her maximum was 6 pages an hour. A seemly impossible task.
In panic she called her spiritual teacher, who told her not to worry. He would send Deva’s to help her. She had sight on the clock, but didn’t pay attention. The time seemed to stand still, but her stack of papers grew and grew. When she was ready she had 40 minutes left.

Instructions of the Deva’s
Earlier I told you about the Dutch woman that can change the weather. Because of her co-operation with the Deva’s she also has influence on woods and vegetation. Living in the Dutch wooded area called ‘De Veluwe’ she regularly walks her dog in the woods, and healed a particular area. After some time it became apparent that the trees and vegetables became healthier as the vegetation on the other side of the path, which she didn’t has asked the Deva’s help for.
I also told you about Christan. One day she got a request to send energy to the centre of Los Angeles, and got three locations from which the energy should be send by three people, and it should be pointed to a special roadcrossing. She was wondering how she could gather three people in such a short time, she didn’t even now the situation of the locations. By ‘coincidence’ she came in contact with people that could help her, and she got the information she needed. She did her job, but had doubt about the result. A Deva ‘told’ her she would get proof the next day, and so it happened. A reporter was making a program exactly on the crossing Christan pointed the energy to. He was surprised about the nice and clear weather, because rais had been predicted. The day before they measured wind speeds of 70 Km/h. Later on this reporter went into a helicopter, and told the audience that it was possible to look af far as Palos Verdes unto point Maku. These were two of the locations the energy was send from.

The forgotten realm of the Deva’s still has a lot of surprises for us

back