Written with Love Written Speciaal

Merkaba of Love

'Merkaba of Love'

De helende frequentie van Liefde


Door Jill A. Möbius

Vertaling: Hans BrockhuisAlles, wat bestaat, is trilling

In de antieke wereld formuleerde Hermes Trismegistos het al zo. Een bijzondere trilling ontspringt aan het hart. Zij kan helen en ons leven op een werkelijk wondervolle manier veranderen.

Het hart heeft een hogere invloed op de toestand van alle overige organen en lichaamsfuncties. De trillingen die het hart uitzendt, beïnvloeden onze lichamelijke gezondheid, ons emotioneel welbevinden, onze belevenissen in het algemeen menselijke, en ook onze spirituele ervaringen.

De verborgen substantie die dit alles stuurt, zijn onzichtbare trillingen die wij zelf permanent produceren en in de ruimte uitzenden. Trillingen bepalen onze wereld en vormen en veranderen materie. Alles wat bestaat, levende wezens zoals ook schijnbaar levenloze dingen zoals de tafel waaraan je zit, zenden trillingen de ruimte in. Want alle materie bestaat in zijn kleinste eenheden uiteindelijk uit trillingen die zich op natuurlijke wijze in de ruimte uitbreiden, net zoals golven zich naar buiten voortplanten wanneer men een steen in een kalme vijver werpt.

Trillingen zijn de basisgrondslag der materie, evenals die van ons lichaam. Zoals de nieuwste onderzoekingen laten zien, produceert ons brein bij zijn arbeid – bijvoorbeeld bij het denken – elektromagnetische trillingen die aan de oppervlakte van het hoofd meetbaar zijn en zich van daaruit in de omgeving uitbreiden. Nog voor onze trillingen andere levende wezens bereiken, werken ze in op ons eigen lichaam. Elke gedachte die we denken, elk gevoel verandert ogenblikkelijk de frequentie van onze lichaamcellen – hetzij positief of negatief. Zijn onze gedachten en de daartoe behorende emoties van constructieve aard, dan staat ons daarmee een ongelofelijk werkzaam instrument ter beschikking, om onze gezondheid duurzaam te verbeteren. Doch sterker nog dan de gedachten is de kracht van het hart.

De wetenschappers van het californische “Heart Math Institute” hebben het hart en de energieën die het voortbrengt, gedurende vele jaren zeer precies onderzocht. Daarbij deden ze de ongelofelijke ontdekking dat het elektromagnetische veld van het hart vijfduizend maal meer energie uitzendt als die bij het denken ontstaat. Het energieveld van het hart is met speciale toestellen te meten en kan een doorsnede van verscheidene meters omvatten. Het bestaan van het hart-energieveld is misschien ook wel de reden waarom we ons in de onmiddellijke nabijheid van mensen die werkelijk in hart en nieren ergens voor staan, zo prettig voelen; we baden als het ware in hun harten-energie en veroorzaken daardoor zelf trillingen met een hogere frequentie, wat ons welbevingen merkbaar verbetert.

De Amerikaanse auteur en wetenschapper, Drunvalo Melchizedek stelt dat liefde, door een open hart uitgestraald, exact dìe trilling teweegbrengt waarop materie reageert. Ontbrekende liefde zou de oorzaak zijn van alle ziekten, want liefde zou materie en daarmee onze lichaamscellen ordenend beïnvloeden en zo de weg naar gezondheid en heling effenen.

Geest en Hart voor Liefde openen

Drunvalo Melchizedek onderzocht in de tachtiger jaren van de vorige eeuw met zijn team het frequentiespectrum van door verscheidene helers tijdens hun werkzaamheid uitgestraalde energieën. Zij ontdekten dat alle helers op het moment dat zij heling verstrekten, hun volledige concentratie gericht was op een zeker energiecentrum in hun lichaam; het boven het borstbeen gelegen (universele) hartchakra. Dit energiecentrum is in geactiveerde toestand blijkbaar met het talent verbonden om onvoorwaardelijke liefde uit te stralen. Deze liefde zou het zijn die de door ziekte gewijzigde materie bij de patiënt weer in balans brengt en zo de heling in werking zet. Liefde, compassie en medeleven gelden tot de hoogste ‘frequenties’ waarin een menselijk wezen kan vibreren. Deze hebben het vermogen om lichaam, geest en ziel te helen.

Wanneer men geest en hart voor de liefde opent, begint de universele goddelijke energie ongehinderd door de mens te vloeien. Ieder mens is van nature met deze kracht verbonden. Toch kunnen negatieve gedachten en gevoelen zoals angst, twijfel, schuldgevoel, haat en egoïsme deze energiestroom blokkeren en zo alle mogelijke gezondheids-, emotionele- of spirituele problemen tevoorschijn roepen. Gelukt het echter om ons met deze innerlijke energiebron te verbinden, dan staan ons praktisch oneindige kracht reserves ter beschikking. Ook daarom benadrukken vele wijze leraren, dat het belangrijk is om opnieuw in harmonisch akkoord te komen met de kosmische goddelijke energie. Dat is mogelijk door meditatie of gebed, maar ook wanneer we ons hart verder openen en onze medeschepsels op deze planeet met medegevoel en opmerkzaamheid tegemoet treden. De frequentie der liefde is de hoogste ons ter beschikking staande energievorm en tegelijkertijd de grootste katalysator voor de ontvouwing van ons onbegrensde scheppingspotentiaal. Wij zijn hier om onze hoogste Zijnstoestand te (be)leven. De angst heeft ervoor gezorgd dat de wereld in de toestand is, zoals ze is. Liefde heeft de kracht ons zelf en de wereld te veranderen. Dat is onze keuze.

Wat Liefde veroorzaakt

Welke verbazingwekkende werking gecompassioneerde liefde op het organisme heeft toont het volgende voorval dat wordt verteld door de Amerikaanse klankheler Tom Kenyon. Een onderzoeksteam onderzocht in opdracht van een firma die medicijnen tegen hoge bloeddruk ontwikkelde, de werking van een testmedicijn bij konijnen met een genetische aanleg voor hoge bloeddruk. Voordat de onderzoekers aan de dieren het medicament om de bloeddruk te verlagen toedienden, verhoogden zij daarenboven de bloeddruk van de konijnen door overeenkomstige maatregelen. Bij de uitwerking van de testresultaten viel op dat één groep der dieren niet werkelijk voor deze pogingen geëigend was omdat bij deze konijnen de bloeddruk, ondanks de manipulaties relatief stabiel bleef. Hij steeg niet zo hoog als verwacht en verlaagde zich opvallend snel naar de gezonde toestand.

Dit irriteerde de wetenschapper natuurlijk en ze zochten naar de oorzaak van de anomalie bij deze dieren. Uiteindelijk ontdekten zij dat de oplossing van het raadsel aan het gedrag van een studente lag, aan wiens zorg de onderzoeksdieren toevertrouwd waren. Deze studente was verantwoordelijk voor het voederen der dieren. De kooien van de dieren waren in drie rijen boven elkaar gestapeld. Omdat ze moeilijk bereikbaar waren, wierp de studente het voer in de bovenste en onderste kooien gewoon erin. Bij de dieren van de middelste rij opende ze een voor een de kooien, nam ieder konijn eruit, aaide ze uitvoerig en praatte met ze. Kortom, ze behandelde deze dieren als huisdieren. De liefde en compassie die de studente de konijnen van de middelste rij bood, zorgde ervoor dat deze dieren hun aangeboren neiging tot hoge bloeddruk konden overwinnen, tenminste in zoverre, dat ze voor het onderzoek niet meer deugden, omdat ze eenvoudigweg tè gezond waren.

De weldadige heilzame werking van liefde en compassie toont zich natuurlijk ook in het menselijke organisme. Latere onderzoekingen wijzen erop dat menselijke emoties zelfs in staat zijn om ons erfelijke materiaal positief te beïnvloeden. Wetenschappers die zich met DNA-onderzoek bezighouden hebben waargenomen dat de trilling van ‘emotionele’ compassie met een getal van 1,689 exact overeenkomt met die van de DNA ondulatie.

Wanneer men dus in het gevoel van compassie leeft, zal dat dienovereenkomstig regelend en activerend op het DNA werken, dat toch als centraal seinstelsel het volledige bouwwerk van ons lichaam en de permanentie regeneratie der cellen regelt. Een reden temeer om erop te letten in welke vibratie we ons op dit moment bevinden.

Volgens de Thaise Tao-Yoga meester Mantak Chia is het zo dat wanneer men in zichzelf ware liefde opmerkt, er voor zichzelf en alle anderen in zijn omgeving, een trilling van 8 Herz ontstaat. Die waarde is gelijk aan de eigen resonantietrilling van de aarde, waarop alle zoogdieren, zoals de mens, zijn ‘afgestemd. Deze liefdesvibratie werkt niet alleen positief op het genetische materiaal. Onder invloed van die trilling produceert de pijnappelklier een specifiek hormoon dat vervolgens de hormoon productie van andere klieren prikkelt, met overeenkomstig verjongende of zelfs levensverlengende werking.

Compassie, als Sleutel voor wonderen

Op welk een indrukwekkende manier de vanuit het hart komende compassie tot spontane genezing kan lijden, toont de volgende gebeurtenis aan, zoals bericht door de Hawaïaanse psycholoog en auteur Serge Kahili King. Een Italiaanse communist die aan niets of niemand geloofde, zou aan kanker sterven. Zijn familie wilde hem als laatste redmiddel naar Lourdes sturen waar reeds vele officieel erkende genezingen hebben plaatsgevonden. Eerst verzette de zieke zich met hand en tand, maar tenslotte stemde hij in, uit liefde voor zijn familie. Zij brachten hem naar Lourdes waar al een groot aantal genezing zoekende gelovigen waren verzameld. De communist stond daar met hen in de rij te wachten om net als alle anderen bij het heilige waterbekken te komen, want het Lourdes-water wordt als bijzonder geneeskrachtig gekenschetst.

Toen hij vooraan was aangekomen, zag hij naast zich een man die de hele weg naar voren op handen en voeten was gekropen. Hij keek de man aan en sprak spontaan en uit het diepste van zijn hart: “God, als er een God bestaat, maak niet mij beter, maar hem!” Op hetzelfde moment dat hij deze woorden sprak, zette zijn eigen genezing in. De kanker was, zoals dat bij het eerstvolgende onderzoek bleek, volledig verdwenen. Het feit dat deze man voor het eerst sinds lange tijd echte compassie toonde, veranderde alles en effende de weg voor een spontane genezing. Niet voor niets beklemtonen vele wijze meesters dat alles mogelijk is zolang we ons niet begrenzen door dat wat we wel of niet voor mogelijk houden. Een open geest en een open hart vormen de beste basis voor echte wonderen.


Eenheidsbewustzijn en Liefde voor het Zelf.

Om zijn medemens en de wereld om ons heen echte compassie te schenken is het noodzakelijk om deze gevoelens tegenover jezelf in de praktijk te brengen, want dat wat men niet Is, kan men niet doorgeven. Om jezelf liefdevoller te kunnen beschouwen, is de affirmatie: “innerlijk ben ik volkomen, ben ik compleet”, vaak behulpzaam. Daarmee wordt bedoeld dat we op een dieper niveau van het Zijn reeds volkòmen zijn en er niets meer is dat toegevoegd, geleerd of verworven moet worden. Als men deze affirmatie herhaaldelijk in zichzelf zegt, begint een kleine vonk van acceptatie en zelfliefde te gloeien zodat we tenslotte, bij goede ‘verzorging’ daarvan, vreugde voor het eigen Zijn gewaar kunnen worden. Op deze wijze is ook het inzicht behulpzaam, dat alles wat existeert, uit dezelfde bron stamt en, onafhankelijk van de uiterlijke verschijningsvorm, een wezenlijk bestanddeel van het geheel uitmaakt. Op een hoger niveau bestaat geen scheiding, geen polariteit, geen oordeel over goed of slecht, waardevol of minderwaardig.

Alles is even waardevol, want alles maakt deel uit van de goddelijke schepping en heeft de goddelijke vonk in zich. Daarom kunnen we getroost ophouden ons met anderen te vergelijken en in plaats daarvan beginnen onszelf liefdevol aan te nemen met al onze sterk- en zwakheden en eigenschappen. Op dezelfde wijze kunnen we ook onze medemensen èn hun individuele uitdrukkingsvormen in tolerantie als gelijkwaardig deel van het grote geheel bezien. We kunnen ons verheugen over de verscheidenheid van levende wezens en daarachter de alles verbindende eenheid herkennen. Dit innerlijke zich richten op het eenheidsbewustzijn opent het hart. De eigen uitstraling verandert, en we trekken op een hoger plan dìe mensen aan die zich op een gelijkwaardige golflengte bevinden.

Mèt dit resonantiebegrip vergroot zich ook de kans om dìe toekomstige levenspartner te ontmoeten waarmee we boven de romantische liefde uit de diepe lagen der ware onvoorwaardelijke liefde kunnen beleven. Ware liefde is niet tot één bepaalde mens beperkt, men kan ze net zo goed voelen voor een bloem of een vlinder. Onvoorwaardelijke liefde is universeel en sluit alle leven méé in. Wanneer we onszelf er beter voor openstellen om alle leven met liefde en compassie tegemoet te treden, of het nu om een vogel gaat, een kever, een boom of de buurman, dan komen wij dichter bij het wezen van de ware liefde en kunnen we daardoor ook ons zelf met meer liefde tegemoet treden.

Een wezenlijke sleutel om onszelf in een gezondere trilling te brengen bestaat daaruit dat we ons meer richten op dingen waarvoor we in ons leven – nu en vroeger – werkelijk dankbaar mogen zijn, zoals gezondheid, een warm thuis, voldoende voeding en kleding, goede vrienden, materiele welstand, enz. Wie zich in de trilling der compassie bevindt, en daardoor dankbaarheid, liefde en vreugde uitstraalt, produceert een magnetisch veld dat situaties, mensen en dingen aantrekt, met een gelijkwaardige trillingsgetal. Een perfect recept om meer in de zonzij van het leven te vertoeven.

Moderne Alchemie

Niet weinig mensen voelen zich het offer van een stressvolle omgeving en lijden onder de energieën die door mensen of situaties uitgestraald worden. Doch in plaats van deze vibraties lijdend in zich op te nemen, kan men ervoor kiezen om zich bewust met een hogere (goddelijke) bron van liefde, wijsheid en kracht te verbinden en te beginnen om deze energieën door zichzelf heen te laten vloeien en naar buiten toe uit te stralen. Deze beslissing alleen is genoeg om iets te veranderen. Wij verplaatsen op die manier onszelf, ons lichaam en onze omgeving naar een hogere trilling en verbreiden automatisch harmonie in de omgeving. En dat voelen de mensen die zich daar bevinden natuurlijk ook en zullen onwillekeurig evenzo reageren.

Deze methode functioneert ook goed om zichzelf in een betere stemming te brengen wanneer men gestresst, gedeprimeerd of in een ander disharmonisch gevoel verstrikt is geraakt. Om naar een ander emotioneel programma om te schakelen is het veelal voldoende om aan het woord “Liefde” te denken. Ons onderbewustzijn en de intelligente cellen van ons lichaam weten heel goed wat daarmee wordt bedoeld. Iets in ons herinnert het zich en op hetzelfde moment begint al de verandering. Wie dat wil, kan zich daarbij bovendien voorstellen, om liefdestrillingen in de vorm van licht door het eigen lichaam en naar de omgeving of doorgericht op een bepaald persoon te richten. Slechts de beslissing om liefde uit te stralen, veroorzaakt vaak, dat de intermenselijke communicatie op een hoger plan geraakt. Zelfs moeilijke gesprekken, waarvoor men vooraf misschien wel angstig was, verlopen harmonischer. Eenvoudig omdat men zichzelf helemaal niet op het speelveld van aanval, verdediging en machtspelletjes begeeft, maar van aanvang af op een ander niveau begint, waar het ego – het eigen en die van de ander – geen kans maakt. Dat voelt onze gesprekspartner natuurlijk ook en de communicatie verloopt meer ontspannen en harmonisch.

Eén met de Aarde

Hoezeer alles wat existeert met al het andere verbonden is, wordt gestaafd door onderzoek dat in het Californische „Heart Math Institute“ verricht is. De wetenschappers ontdekten, net als Mantal Chia, dat ons hart in zijn elektromagnetische frequentie overeenstemt met die van de planeet aarde. Ze maten daartoe d.m.v. elektroden tegelijkertijd de elektromagnetische pulsen van het menselijke hart, evenals die der aarde. (ELF resonanties; golven met uiterst lage frequentie). De overeenstemming der hartcurven en die der aarde was groter, als de proefpersoon zich in harmonie met de aarde voelde. Een gevoel van angst daarentegen zwakte deze harmonische overeenstemming af. Deze resonantie werkt echter ook omgekeerd. De onderzoekers deden namelijk de intrigerende ontdekking dat de aarde evenzeer op veranderingen van het menselijke hart reageert. Mogelijkerwijze kunnen we, als we d.m.v. een gevoel van verbondenheid een resonantie met de aarde herstellen, de gevoelige balans van het levende organisme aarde positief beïnvloeden. Bovendien is het hart, zeggen de Natuurkundige onderzoekers Grazyna Fosar und Franz Bludorf van alle organen het sterkste met het geomagnetische veld van de aarde verbonden. Wij zijn niet afgescheiden van de aarde, maar maken er deel van uit, zoals we ook verbonden zijn met alle andere levende wezens.

Bovendien deden de onderzoekers van het “Heart Math Institue” de verbazingwekkende ontdekking dat zich in het hart ongeveer veertigduizend hersencellen bevinden. Er bestaat dus werkelijk een intelligentie die vanuit het hart zelf ontspringt. In de kracht en wijsheid van ons hart ligt een enorm potentieel. Als we naar ons hart luisteren en het volgen, geraken we meer en meer in samenklank met ons hoogste Zijn en verwerven we een verhoogd begrip van ons zelf en van het leven.

We beginnen, de grotere samenhangen te ontdekken, ons innerlijk gevoel sterker te voelen en een andere wijze van het ‘met elkander’ te ontwikkelen, die het ons mogelijk maakt een leven vol Compassie, vertrouwen en gratie te leiden.