Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

Isis Roept op om Seth te Helen

Isis Calls to heal Seth

© 2011 - Judith K. Moore & Sean Sands

Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

nl       uk  Isis Roept op om Seth te Helen

We zijn ons allen gewaar van het oproer in Egypte en andere landen die onderdrukkende dictators hebben. Dit is het begin van het ontwaken van de kracht van Isis. Zij roept ons op via deze gechannelde boodschap om actie te ondernemen. We moeten licht naar Egypte sturen. Velen van ons hebben in de tempels gebeden in dit leven en in de antieke tijd. Velen van ons zijn er bezoekers geweest en zijn gezegend door de kracht van deze mystieke sterkte. Of je er nu wel of niet bent geweest, je hebt wel de kracht voelen ontwaken en dat heeft je intens beroert. Jullie zijn verbonden met de antieke mysteries van Egypte.

We worden nu tot actie opgeroepen.

We hebben inwijdingen ondergaan. Nu moeten we in die macht gaan staan om de kracht van licht in het Heilige Land van Egypte te versterken. Wij die er bezoekers zijn geweest, we zijn gezegend geworden door de sterkte van deze mystieke kracht. Ga er diep in en tap uit de kracht waar Isis over sprak in deze boodschap en focus het licht in je hart. Hier is haar boodschap, zend het door naar mensen overal. De tijd is gekomen om het GESCHENK te bekrachtigen en om deel te nemen aan het licht om de transformatie te brengen. Hier zijn de woorden van Isis.

ISIS

“Ik ben Isis, mijn sluier gaat omhoog. Egypte is het Heilige Land en het Lichaam van Osiris is Egypte. Ik zoek de stukken van mijn geliefde Osiris. Dat wat door Seth werd afgesneden moet geheeld worden.

Osiris, jij bent de hongerige kinderen van Egypte. Jij bent het onderdrukte volk. Ik zal niet rusten totdat de kinderen van Egypte opgetild worden in het licht. Hoor mijn stem als ik spreek door degenen die lijden: “Dit is de revolutie van het volk dat hongerig is, dit is de revolutie van het volk dat geen geld heeft tegen degenen met heel veel geld.”

Dat wat in Egypte begint zal zich over de Aarde verspreiden. Ik ben Isis, ik doe ontwaken, mijn hart zal niet langer de onderdrukking van mijn volk dragen. Ik roep het licht van de Kosmische Isis. Ik roep de oude kracht op van de Onsterfelijken, jullie die in de tempels hebben gebeden. Jullie zijn ingewijd geworden door de ouden, ingewijd met mijn licht en met de kracht die terug aan het komen is. Het zal door jouw hart gaan dat de verandering zal komen. Jullie zijn nu degenen die de mensen vrijmaken zoals Mozes eens deed. De roep gaat nu uit, zend het licht van je hart naar mijn volk. Ze hebben het licht nodig dat ik door jullie heen zend. Geef hen liefde en mededogen. Geef hen het voedsel van de onsterfelijken die hun zielen versterken. Ze zullen in het licht omhoog gaan en het duister transformeren dat het volk heeft geregeerd.

IK BEN Isis, ik roep je om mij te channelen, om mijn licht te channelen tot heil van mijn volk. De tijd om Osiris te herstellen is nabij. Ik roep je nu op mijn lichaam te zijn, mijn hart te zijn. Deze liefde zal Egypte helen.”

Zij gezegend, wij zijn het licht en de tijd is gekomen voor dit licht om de wereld te helen.

terug

uk

Isis Calls to heal Seth

We are all aware of the riots in Egypt and other countries that are under oppressive dictators. This is the beginning of the awakening of the power of Isis. She calls us with this channeled message to take action. We must send light to Egypt. Many of us have prayed in the temples in this life time and in ancient life times. Many of us have been visitors there and we have been blessed by the power of this mystical force. Whether you have visited or not you have felt the power awaken and it has deeply affected you. You are connected to the ancient mysteries of Egypt.

Now we are called to action. We have received initiations. Now we must tap into this power to strengthen the force of light in the Holy Land of Egypt. We, who have been visitors there, we have been blessed by the power of this mystical force. Go deep within and tap into the power that Isis speaks of in this message and focus the light through your heart. Here is her message please send it out to people everywhere. The time has come to empower the GIFT, and participate with the light to bring the transformation. Here are the words of Isis.

Isis
“I AM Isis, my veil lifts. Egypt is the Holy Land and the Body of Osiris is Egypt. I seek the fragmented pieces of my beloved, Osiris. That which was severed by Seth must be healed. Osiris, you are the hungry children of Egypt, you are the oppressed people. I will not rest until the children of Egypt are lifted up in the light. Hear my voice as I speak through the ones who suffer: “This is the revolution of the people who are hungry, this is the revolution of the people who have no money against those with a lot of money.”

That which begins in Egypt shall spread across the Earth. I am Isis, I awaken, my heart will no longer bear witness to the oppression of my people. I call the light from the Cosmic Isis. I call to the ancient power of the Immortals, you who have prayed in the temples. You have been initiated by the ancient ones, initiated with my light and the power that is returning. It is through your heart that the change will come. You now are the ones who set the people free as Moses once did. The call goes out now, send the light of your heart to my people. They need the light that I will send through you. Feed them love and compassion. Feed them the food the immortals that strengthens their souls. They shall rise in the light transforming the darkness that has ruled the people. I AM Isis, I call you to channel me, to channel my light for the sake of my people. The time of the restoration of Osiris is at hand. I call you now be my body, be my heart. It is this love that will heal Egypt. “

Blessed be, we are the light and the time has come for this light to heal the world.

back