Written with Love Written Speciaal

 

  Desert Sunset
   
 
  nl uk

 

De Nieuwe Aarde Rasters, het Midden-Oosten en de energie van de Boom des Levens

The New Earth Grids, the Middle East and the Tree of Life energies

door Celia Fenn; Nederlands van Oscar Woudsmafebruari  2011

.... we voelen op dit moment duidelijk de veranderingen en overgangen, als de oude Driedimensionale rasters uiteenvallen en de Aarde naar de Vijfde Dimensie opschuift. De ‘crisis’ in het Midden-Oosten maakt heel erg deel uit van deze verschuivingen en veranderingen, en is niet iets om bang voor te zijn.

In 2010 ging ik diverse keren naar het Midden-Oosten, inclusief Egypte, met het duidelijke doel om te werken met de nieuwe energieën en om de Goddelijke Vrouwelijke Shekinah energieën te verankeren, ter voorbereiding van de manifestatie van de Nieuwe Aarde op de Vijfdimensionale Rasters. Het is voor mij dus niet verwonderlijk, gelet op de intensieve inspanningen die vele Lichtwerkers op dit gebied geconcentreerd hebben, dat de energie nu aan het verschuiven is.

Ik interesseer me echter vooral in de manier waarop het oude door het nieuwe van zijn plaats wordt geduwd in termen van energieën en rasters. Het Midden- Oosten is een belangrijk gebied op de Planeet, omdat het de plaats is die het concept ‘dualiteit’ verankert en deze beheerst de oude driedimensionale raster netwerken. Deze plaats ligt niet in Egypte, maar in Irak. Het was de Soemerische ‘intelligentie,’ die zich vestigde in wat ik het holografische implantaat zou willen noemen dat ‘religie’ werd in het Midden-Oosten.

Het ‘verhaal’ was, dat er oorspronkelijk een ‘Tuin van Eden’ was in het Midden-Oosten. Hier was het dat de mensheid is ‘gevallen’ in dualiteit, en sinds die tijd moest werken om zichzelf te ‘verlossen’. Wat een prachtige kunstgreep is dat, om mensen vast te houden in het idee van lage eigenwaarde, schuld en ‘niet goed genoeg’. Dit heeft krachtige en dominante dictators toegestaan om mensen te overheersen door middel van religie en paternalistische politiek, waar een sterke ‘vader’ figuur bijna ‘goddelijk’ wordt in zijn macht en controle. Nu de Nieuwe Aarde rasters hun vorm
beginnen aan te nemen, hebben deze oude verhalen niet langer meer de macht om de menselijke geest vorm te geven. Mensen zijn aan het ontwaken, en beginnen te zien dat ze de macht hebben om hun eigen lot en toekomst te bepalen, en om de controle van zich af te gooien die al zo lang werd uitgeoefend via de Irak Sterrenpoort en haar holografische implantaten. De manipulatieve energie van de Soemerische/Irak Sterrenpoort was zelfs in staat om de heldere energieën van het Sirius Portaal van Giza te ondermijnen en dat is de reden waarom Egypte zo lang onder controle bleef van dit geloofssysteem, ondanks de krachtige Sirius energieën die nog steeds in
Egypte te vinden zijn.

Telkens als ik het Midden-Oosten bezoek, word ik geraakt door de grimmige
dualiteiten in deze maatschappij, waar ‘goede en foute’ geloofssystemen zijn
uitgegroeid tot redenen om te onderdrukken en te doden. De schaduw energie wordt naar buiten gekeerd en wordt ‘de vijand’. Dit is nergens duidelijker dan in de relaties tussen mannen en vrouwen, waar vrouwen ‘zwarte schaduwen’ worden in hun hoofddoeken, die drager zijn van de seksuele schuld van mannen. Hoe goed zal het zijn wanneer het Midden-Oosten vrij is van deze energie, en iedereen vrij kan zijn om uit te drukken wie ze zijn in een nieuwe samenleving.
Ja, we zitten in de geboortestadia van deze nieuwe energie. De verschuivingen
en bewegingen in Noord-Afrika zullen ook van invloed zijn op de rest van Afrika. Als het ‘holografische implantaat’ verzwakt en wegvalt, zullen de krachtige Rasterlijnen worden geopend die vanuit Noord-Afrika naar Zuid-Afrika lopen. Deze rasters zijn gedurende honderden jaren gesloten geweest.

Toen ik rasterwerk deed met een groep Lichtwerkers in Zimbabwe in 2009, waren we niet in staat om het Licht verder naar het noorden te brengen dan Rwanda. Dit kwam doordat de Voorouderlijke Geesthoeders de toegang hadden afgesloten tot de Grote Meren die de rivier de Nijl voedden en Centraal-Afrika verbond met het Midden-Oosten. Dit was om verdere aantasting in de richting van Afrika door de energie van de Soemerische Holografische implantaten te voorkomen. De rasters werden stevig gesloten in de 19e eeuw, toen de wijze Geesthoeders en Voorouderlijke Geesten de Koloniale energie zagen die Afrika binnenkwam en zich realiseerden dat de rasters moesten worden gesloten om de energieën van Afrika te beschermen.

Zo gebeurde het, en heel weinig mensen waren nog in staat om toegang te krijgen tot de diepe Elementale energieën van Afrika. Afrika werd het Schaduwland van Europa en Amerika, de plaats waar de energieën van Gebrek, Armoede en Duisternis zouden worden gedumpt door het westerse collectieve bewustzijn. Maar dit is allemaal klaar om te veranderen als het Soemerische Holografische implantaat van dualiteit afbrokkelt die deze overtuigingen bekrachtigde.

Afrika zal gaan opkomen zodra het Soemerische implantaat is verwijderd, het Sirius portaal is gestabiliseerd en de Afrikaanse rasters weer zijn geopend. De sleutel tot het openen van de Rasters ligt in Zuid-Afrika. De mensen die de San of de Bosjesmannen werden genoemd in Zuidelijk Afrika zijn erkend als de voorouders van het Menselijke Ras. Zij waren de oorspronkelijke bevolking ofwel de eerste mensen. In de Soemerische implantaten, is dit feit vervormd tot het verhaal dat ze werden geschapen om slaven te zijn voor de ‘Goden’.

Dit is natuurlijk niet waar, alhoewel het een leuke rechtvaardiging is voor slavernij en apartheid, en als zodanig in het verleden gebruikt is. De San waren de oorspronkelijke Hoeders van de Boom des Levens, en ze zijn haar wortels. Zij zijn de oorspronkelijke Houders van de Afrikaanse Rasters, en de meeste van hen zijn overgegaan naar de Geestenwereld.

Wat is er nog over van de Bosjesmannen in Afrika? Niet veel .... zij zijn een
uitstervend ras. Zij zijn verdreven van hun land en onteigend. Ze kunnen hun
traditionele manier van leven niet meer volgen en hun traditionele wijsheid loopt het gevaar om voor altijd verloren te gaan. Ik ben onlangs begonnen met het werken met Sean Caulfield, die door de San Geesthoeders gekozen werd om de verbinding te zijn tussen de wereld en de laatste overblijfselen van de Bosjesman mensen. We voelen heel sterk dat de wortels van de Boom des Levens op dit moment hulp nodig hebben om de boom nieuw leven in te blazen in de nieuwe Vijfdimensionale rasters. Dit zijn enkele foto’s van Seans werk met de San mensen in Zuid-Afrika.

Op dit moment, tijdens de Nieuwe Maan, en terwijl er zo'n tumult is van verandering, vragen wij jullie om de mensen in Afrika en het Midden-Oosten in het Licht te houden. De Nieuwe Aarde komt op, het oude valt weg, en Eenheidsbewustzijn wordt geboren op de Planeet. Het is inderdaad tijd om de Geboorte van het Nieuwe te vieren! Ik zou ook graag een video met jullie willen delen die ik vorig jaar heb gemaakt in Israël, bij het Meer van Galilea. In deze video werk ik met een groep
Lichtwerkers om de Goddelijke Vrouwelijke energie en de Magdalena Vlam te
verankeren. Het is dit soort werk, dat de oprichting mogelijk maakt van de Nieuwe Aarde Rasters, die de oude vervangen. Ik dank alle toegewijde Lichtwerkers die het werk doen waartoe ze zich op dit moment geroepen voelen om te doen!
Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=oOsuAPg880U

terug

uk

February 2011
The New Earth Grids, the Middle East and the Tree of Life energies....
At this time we are certainly feeling the changes and transitions as the old third-dimensional grids disintegrate and the Earth makes the shift into the Fifth Dimension. The ‘crisis’ in the Middle East is very much a part of these shifts and changes, and is not something to be feared.

In 2010 I went into the Middle East several times, including Egypt, with the express purpose of working with the new energies and helping to ground the Shekinah Divine Feminine energies in preparation for the manifestation of the New Earth on the Fifth-Dimensional Grids. So, it is not surprising to me, given the intensive efforts that many Lightworkers have focused on this area, that the energy is now shifting.

My interest, though, is in the way in which the old is being displaced by the new in terms of the energies and the grids. The Middle East is a key area on the Planet because it is the place that anchors the concept of ‘duality’ and that controls the old third-dimensional grid networks. This is not in Egypt, but in Iraq. It was the Sumerian ‘intelligence’ that established what I would term the ‘holographic insert’ that became ‘religion’ in the Middle East. That was the ‘story’ that there was originally a ‘Garden of Eden’ and that it was in the Middle East. It was here that Humanity became ‘fallen’ into duality, and has had to work to ‘redeem’ itself ever since. What a wonderful manipulation to keep people in the idea of low self-worth guilt and ‘not good enough’.

This has allowed powerful and dominant dictators to control people through religion and paternalistic politics where a strong ‘father’ figure becomes almost ‘godlike’ in his power and control.’ Now, as the New Earth grids begin to take form, these old stories no longer have the power to shape people's minds. People are awakening, and beginning to see that they have the power to determine their own destiny and future, and to throw off the control that has been exerted for so long through the Iraq Stargate and its holographic insert. The manipulative energy of the Sumerian/Iraq stargate was even able to subvert the clearer energies of the Syrian portal at Giza, and that is why for so long Egypt has fallen under the control of this belief system, despite the powerful Syrian energies that are still to be found in Egypt.

Whenever I visit the Middle East, I am always struck by the stark dualities in this society, where ‘right and wrong’ belief systems have become reasons to oppress and kill. The shadow energy is externalized and becomes ‘the enemy’. This is nowhere more apparent than in the relations between men and women, where women become ‘black shadows’ in their hijabs, carrying the sexual guilt of men. How good it will be when the Middle East is free of this energy, and all can be free to express who they are in a new society.
So, here we are in the birthing stages of this new energy. The shifts and movements in North Africa will also affect the rest of Africa. As the ‘holographic insert’ weakens and falls away, the powerful grid lines that run from North Africa to South Africa will be opened. These grids have remained closed for hundreds of years. When I did grid work with a group of Lightworkers in Zimbabwe in 2009, we were unable to bring the Light any further north than Rwanda. This was because the Ancestral Spirit Keepers had closed access to the Great Lakes that feed the Nile river and connect central Africa with the Middle East. This was to prevent further encroachment into Africa by the energy of the Sumerian Holographic insert.

The grids were firmly closed in the 19th century when the wise Spirit Keepers and Ancestral Spirits saw the Colonial Energy coming into Africa and realized that the grids must be closed to protect the energies of Africa. And so, this came to pass, and very few people were able to access the deep Elemental energies of Africa. Africa became the Shadow land of Europe and America, the place where the energies of Lack, Poverty and Darkness would be dumped by the western collective consciousness. But this is all set to change as the Sumerian Holographic insert of duality that powered these belief systems crumbles away. Africa is set to rise once the Sumerian insert is removed, the Syrian portal is stabilized and the African grids are opened again.

The key to the opening of the Grids lies in Southern Africa. The people called the San or the Bushmen in Southern Africa are recognized to be the ancestors of the Human Race. They were the original people or the first people. In the Sumerian insert, this fact is distorted in the story that they were created to be slaves for the ‘gods’. This of course, is not true, although it makes a nice justification for slavery and apartheid, and has been used as such in the past. The San were the original Keepers of the Tree of Life, and they are its roots. They are the original Keepers of the African grids, and most of them have passed into the Spirit world.
What is left of the Bushmen in Africa? Not much....they are a dying race. They have been pushed off their land and dispossessed. They can no longer follow their traditional way of life and their traditional wisdom is in danger of being lost forever.

I have recently begun working with Sean Caulfield, who was chosen by the San Spirit Keepers to be the link between the world and the last remnants of the Bushmen people. We feel strongly that at this time, the roots of the Tree of Life need help if the Tree is to be revitalized into the new Fifth Dimensional grids. These are some of the images of Sean's work with the San people in South Africa.

At this time, of the New Moon, and while there is such turmoil of change, we ask you to hold the people of Africa and the Middle East in the Light. The New Earth is Rising, the old is falling away, and Unity Consciousness is being born on the Planet. It is indeed time to celebrate the Birth of the New!~
I would also like to share with you a video that I made in Israel, at the Sea of Galilee in Israel last year. In this video I work with a group of Lightworkers to anchor the Divine Feminine energy and the Magdalene Flame. It is work such as this that has enabled the establishment of the New Earth grids that will replace the Old. I thank all the dedicated Lightworkers who are doing the work that they feel called to do at this time! Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=oOsuAPg880U

back