Written with Love Written Speciaal

Oordeel

 

Oordelen, Vooroordelen en veroordelen

© 2010 - Aloah Saphon *)


Sinds een zevental jaar krijg ik op de gekste momenten ingevingen. Veelal zijn het kernachtige verwoordingen die richting geven aan mijn spirituele groei. Ik noem ze Zendingen, of zoals iemand mij ooit fijntjes uit de doekjes deed: Zen-dingen. Persoonlijk vind ik die woordspeling treffend. Hieronder wat bedenkingen. Het is mijn waarheid. Maar is het ook de uwe? Dè waarheid bestaat niet, een waarheid wel. Deze tekst hieronder is slechts één waarheid. Misschien vormt dit ook voor u stof tot nadenken. Laat me je meenemen naar mijn ‘droomwereld’…

De laatste maanden merkte ik op dat bepaalde thema’s in die ‘Zendingen’ affiniteit hebben met de onderwerpen die Hans Brockhuis in zijn maandelijkse nieuwsbrief hanteert.
Zoals je waarschijnlijk wel weet, noemen we dergelijke gelijklopende los van elkaar staande gebeurtenissen synchroniciteiten. Dergelijke gebeurtenissen, aan te vullen met déjà vues en toekomstbeelden, zijn bij vele mensen aanleiding om vraagtekens bij het leven te stellen. Hoe echt is het leven? Leven we in een illusionaire omgeving?
 
Dat het leven een illusie is, staat voor mij als een paal boven water. Dit gevoel wordt versterkt wanneer ik opmerk hoe atomen perfect geordend zijn in een molecule, hoe alle bladeren van een plantensoort dezelfde vorm hebben, hoe kristallen opgroeien volgens een geometrische structuur, hoe in de natuur vele elementen opgebouwd zijn volgens een wiskundige verhouding… (meer info: Drunvalo Melchizedek: De geometrie van de Schepping). (Het gegeven illusie geeft verder nog aanleiding tot volgende bespiegelingen: Is er een opeenvolging van levens of leef je telkenmale hetzelfde leven in een andere variant? Tijd bestaat niet. Tijd hoeft niet continue te zijn. Ben jij de enige werkelijkheid?….)

Terecht kunnen we ons afvragen: “Waar komt dit alles vandaan?” Het is alsof er een zekere alles omvattende trilling rondom ons aanwezig is die alles in stand houdt en begeleidt. Alles blijft bestaan en samenhangen door energie. (Hoe blijft deze illusie anders overeind?) Denk maar hoeveel energie er vrij komt wanneer men een atoom splitst. Alles wat we zien, voelen, horen, denken is volgens mij energie. Alles wat in dit energetisch spanningsveld gebeurt, oefent invloed uit op zijn omgeving. Ik denk daarbij bijvoorbeeld ook aan de planeten die elk een invloed op elkaar uitoefenen, ook op ons. (=astrologie).

Binnenin dit kader speelt ook oordelen, veroordelen en vooroordelen. Deze laatste twee zijn evengoed oordelen, zij het meer in de negatieve zin van het woord. Een oordeel kan echter zowel negatief als positief zijn. Hoe je in dit leven staat, hoe jij mentaal gezond door het leven gaat wordt voor een stuk bepaald hoe jij oordeelt over iets of iemand en hoe jij beoordeeld wordt. Hoe goed je omgaat met jouw omgeving is van belang voor de lichamelijke gezondheid. Via een oordeel kan je eigen lichamelijke fitheid of lichamelijk energiepeil bevorderen of ondermijnen.

Door op een slechte manier om te gaan met een situatie, met jouw omgeving, met het leven, ontstaan vele lichamelijke klachten. Als healinggever heb ik dit al vele malen opgemerkt.

Te veel gebeurt het dat men een oordeel velt over iemand om zijn eigen ego te voeden al dan niet gestoeld op vooroordelen. Dit is een oordeel ten koste van een medemens. Veelal en te rap wordt een oordeel geveld zonder volledig van de situatie op de hoogte te zijn. (bv.: roddelen) Van dit soort oordelen, ontsproten uit jouw ego, word je op lange termijn niet beter. Een negatieve reputatie en/of een negatief zelfbeeld op middenlange termijn is het gevolg. Op die manier kan men in een neerwaartse spiraal terecht komen. Hardleers klauwt men dan nog harder rond zich heen. Op den duur komt alles als een boemerang naar je terug. Is het niet in dit leven dan zal jij een vraag op te lossen hebben in het volgende leven.

Vaak wordt daarbij uit het oog verloren dat jouw oordeel over een persoon meestal gekleurd is door jouw ervaring die is ontstaan in de opvoeding die je hebt gekregen tijdens jouw jeugdjaren. Hier kan men niet spreken over een neutraal oordeel. Daarbij is jouw persoonlijkheid door vele levens heen gekleurd. Dit element speelt ongetwijfeld ook een rol.

Een eerlijk oordeel kan slechts geveld worden wanneer die zuiver, oprecht, opbouwend en gewenst is. Dat is een moeilijke opgave. Probeer eens een goed oordeel te vellen dat gespeend is van jouw ego, opvoeding en bijgevolg vooroordelen…. Ook, oordeel slechts wanneer iemand raad van je verlangt. Besef daarbij dat iedereen zijn eigen weg zoekt, elk op zijn manier. Een dergelijk oordeel geeft een positief effect, zowel voor degene die spreekt, als diegene die luistert. Volgens mij vergt deze manier van zijn in het begin concentratie en volharding.

Maak het verschil. Want hoe jij oordeelt of niet oordeelt, wat jij zegt of niet zegt heeft een invloed op jouw omgeving. Is je oordeel gewenst en opbouwend dan heeft dit een gunstige invloed op jouw directe omgeving en jezelf. Maak een mens gelukkig en die mens zal dit op zijn beurt weer doorgeven aan een andere… Smijt als het ware een steen in de oceaan. Want weet dat die rimpeling die de steen veroorzaakt heeft, rond de hele wereld trekt.

Op deze manier maak je jezelf rijk van binnen. Bewandel dit zuivere pad en jou levenspad zal duidelijker aan je getoond worden. Frequenter en duidelijker zullen synchroniciteiten, déjà vues en toekomstbeelden je daarbij helpen. Energetisch zal je via jouw chakra’s veel sterker in verbondenheid leven met wat zich buiten de materie om bevindt.

ZEN-DING
Tot slot hierbij toevallig mijn laatste ‘Zen-ding’ die, onder andere, kernachtig weergeeft wat hierboven beschreven staat. Hieronder nog een begeleidend tekstje dat erbij hoort en dat na het lezen van het voorgaande hopelijk meer begrijpbaar is…

Deze ‘Zen-ding’ is ontstaan toen ik regelmatig geconfronteerd werd met toekomstbeelden, gekoppeld aan één of andere déjà vue. Daarbij viel mij het een en ander op. Ik ondervond dat wanneer je dergelijke dingen met iemand deelt het gegeven zijn energie verliest of zodanig wijzigt dat het toch nog ergens anders op uitdraait dan wat aan jou getoond is.

Ook behouden dergelijke toekomstbeelden slechts hun kracht wanneer je onderweg rotsvast overtuigd blijft van het gegeven. Twijfel je echter onderweg dan wijzigt deze afspiegeling van de toekomst en krijg je plots op een morgen een volkomen ander toekomstbeeld voorgeschoteld. Daarbij heeft jouw oordeel over iemand een grote invloed.

 

zending 59                                      EIGEN WERKELIJKHEID

TOEKOMST

Het is energie dat alles in stand houdt.
Het is diezelfde energie, waardoor ieder atoom op zijn plaats blijft.
Het is de energie die gans jouw illusionaire leefomgeving onophoudelijk overeind houdt.
Ook jouw materialisatie, jouw lichaam, maakt er deel van uit.

Wanneer je even een glimp van de toekomst opvangt
veroorzaakt door een déjà vue,
als een stroompje,
dat naar je toe is gezonden,
vanuit de niet materie,
kan je deze boodschap voor jezelf houden.
Want ze is voor jou bestemd.

Want zoals alles, is ook dit energie.
Maar besef dat door dit te delen,
het raam op jouw toekomst zich kan wijzigen.

HET RAAM OP DE TOEKOMST

Hoe de toekomst eruit ziet,
hangt allemaal af van:
- wat je denkt of niet denkt;
- wat je zegt of niet zegt,
- wat je doet of niet doet,
bewust of onbewust doorheen jouw vele levens.

Het blijven keuzes die jij maakt.
Besef echter dat die keuzes allemaal reeds bestaan.
Het is aan jouw om te kiezen,
welk leven jij bewust wilt beleven…

 

*) Aloah Saphon is via Facebook bereikbaar.