Alter Friedhof

 

Sta op/ Get up/ Steh Auf

 

Heinrich Böll

Nederlands en Engels door Hans Brockhuis

nl   uk   D  Sta op, sta toch op...

Op het ruw gevormde kruis was haar naam niet meer te lezen. Het deksel van de kartonnen kist was al ingedrukt en waar enkele weken geleden nog een verhoging in de grond was, bevond zich nu een ondiepe kuil, waarin de smerige verwelkte bloemen en vertrapte linten, met dennennaalden en kale takken vermengd, een huiveringwekkende klont vormden. De kaarsstompen moesten allang gestolen zijn…

„Sta op“, zei ik zachtjes, “sta toch op”, en mijn tranen vermengden zich met de regen, deze eentonig ruisende regen, die al sinds weken omlaag drensde. Toen sloot ik mijn ogen; ik was bang dat mijn wens vervuld zou worden. Achter mijn gesloten oogleden zag ik duidelijk de gebarsten deksel die nu op haar borst moest rusten. Ingedrukt door de natte aardmassa’s, die door het karton heen, koud en begerig in de kist drongen.
Terwijl ik neerknielde om de smerige grafopschik van de kleverige aarde op te nemen, merkte ik eensklaps dat achter mij een schaduw vanuit de aarde omhoog steeg, abrupt en heftig, zoals vanuit een toegedekt vuur soms plotseling een vlam omhoog kan schieten.

Ik sloeg snel een kruis, wierp de bloemen van mij en ijlde naar de uitgang. Vanuit de smalle, met dikke bosschages omzoomde paden, welde de schemering op en toen ik het hoofdpad bereikte hoorde ik de klok luiden die de bezoekers uit het kerkhof wegroept. Maar vanuit het niets ontwaarde ik schreden, doch nergens zag ik iemand. Ik voelde achter mij slechts die gestalteloze, doch zo waarachtige schaduw, die mij volgde… .
Ik versnelde mijn pas, wierp de roestig piepende poort achter mij dicht, stak de rotonde over waarop een omgevallen tramwagon zijn gezwollen buik naar de regen toewendde en de welwillende zachtmoedigheid van die regen trommelde op de metalen bak.
De regen was allang mijn schoenen binnengedrongen, maar ik werd koude, noch nattigheid gewaar. Een wilde koorts joeg mijn bloed tot in de uiterste toppen van mijn leden en tussen de angst door, die achter mij aanjoeg, proefde ik die zeldzame smaak van ziekte en treurigheid.

Langs ellendige krotten waarvan de schoorstenen armzalige rook uitbraakten en avontuurlijk samengeflanste hekwerken die zwartachtige akkers omsloten, voorbij aan verrotte telegraafpalen die in de schemering leken te zwalken, voerde mijn weg door de schijnbaar eindeloze wanhoopsplaatsen der voorstad; achteloos in plassen trappend, ijlde ik steeds sneller in de richting van het verre ontredderde silhouet van de stad die in de schemerwolken aan de horizon uitgestrekt lag, als een labyrint der droefgeestigheid.

Zwarte reusachtige ruines doken links en rechts op, zeldzaam zwoel geraas drong vanuit zwak verlichte vensters tot mij door; alweer akkers met zwarte aarde; opnieuw huizen, vervallen villa’s en steeds dieper vrat zich de ontsteltenis naast mijn koortsige aandoening in mij vast, dan voelde ik iets monsterachtigs; achter mij werd het donker, terwijl voor mij de duisternis zich op een normale wijze verdichtte; achter mij werd het nacht; ik sleepte de nacht achter mij aan, trok ze over de verre rand van de horizon en waar ik mijn voet neerzette werd het donker. Niets zag ik van dit alles, maar toch wist ik dat, vanuit het graf van mijn geliefde, waar ik de schaduwen bezworen had, dat ik het verbitterd klapperende zeil van de nacht achter mij aan sleepte.

De wereld scheen zonder mensen: een reusachtige met afval opgevulde vlakte, de voorstad. Een voorgebergte van puinhopen de stad, die zo ver weg geleken had maar die nu onwaarschijnlijk snel dichterbij gekomen was. Enkele malen bleef ik staan, dan voelde ik dat de duisternis achter mij eveneens halt hield, zich stuwde en sarcastisch aarzelde, om me dan met zachte dwingende drang verder te duwen.

Voor het eerst merkte ik dat het zweet me tappelings langs het lichaam stroomde; mijn tred was moeizaam geworden, zwaar was de last die ik te dragen had, de last van de wereld. Met onzichtbare draden was ik eraan gebonden, en zij aan mij, zoals een afgegleden last het uitgemergelde muildier onafwendbaar in de afgrond dwingt.  Met alle krachten zette ik mij schrap tegen het onzichtbare koord. Mijn passen werden kort en onzeker, als een vertwijfeld dier wierp ik mij in die snoerende binding; mijn benen leken in de aarde weg te zinken en terwijl ik nog de kracht vond mijn bovenlichaam rechtop te houden, bespeurde ik plots dat ik niet verder kon, dat ik gedwongen was ter plaatse te blijven, de belemmering was reeds te werkzaam; het bond mij aan deze plaats en weldra geloofde ik op te merken dat ik mijn houvast verloor. Ik schreeuwde, wierp mij nog eenmaal in de vormloze teugel en viel voorover, op mijn gezicht. De ban was verbroken en een onzegbare kostelijke vrijheid bevond zich achter mij en voor mijn ogen spreidde zich een schitterende vlakte waarop zij stond. Zij die ginds in het kommervolle graf onder de smerige bloemen had gelegen. Nu was zij het die met een glimlach op het gelaat tot mij sprak: “sta op; sta toch op,” maar ik was al opgestaan en ijlde haar tegemoet….

terug

uk

Get up, please get up ...

Her  name, on the crude cross, was no longer visible. The pasteboard of the coffin had been broken, and where a few weeks ago, a mound of earth had been, was now a shallow pit, in which the dirty rotten flowers and faded ribbons, mixed with pine needles and bare branches, formed a sinister lump. The candle stubs must already have been stolen…

“Get up”, I said softly, “please, get up”, and my tears were mixed with the rain, this monotonous incessant rain, which had been coming down for weeks. Then I closed my eyes, I was afraid that my wishes would be fulfilled. Behind my closed eyelids  I could clearly see the battered covering, which by now would press against her breast, weighed down by the wet masses of earth, intruding through the cardboard, cold and greedy, into the coffin.

While I stooped down to pick up the muddy grave ornaments from the sticky ground, I abruptly felt a shadow behind me, bursting from the earth, suddenly and violently, just like a flame escaping from a covered fire.
I crossed myself hastily, threw the flowers from me and hurried to the exit. From the narrow paths lined with thick trees and shrubs, twilight fell and when I reached the main path, I could hear the bell, telling any visitors to leave the graveyard. Out of nowhere I heard those steps, but I never saw anyone. Behind me I just felt this shapeless, but genuine haunting shadow, following me….
I quickened my pace, slammed the rusty creaking gate shut behind me, crossed the roundabout where an upturned streetcar lay with its swollen belly thrust upwards towards the rain while the benevolent gentleness of the rain drummed on the metallic cover.
 
For a long time the rain had penetrated my shoes, but I did not feel cold or wet. A fierce fever rushed in my blood right down to the outermost tips of my limbs, and between the fear wafting me from behind, I felt the strange rare pleasure of illness and grief.
 
Along miserable residential hovels whose chimneys regurgitated poor smoke, adventurous  patched-together fences enclosing blackish fields, beyond rotten telegraph poles that seemed to drift in the twilight, my path brought me through the seemingly endless despair of suburban places; kicking casually through the pools of rainwater on the roads, I hurried on even faster towards the distant silhouette of the shattered city extending in the twilight clouds on the horizon, like a melancholy labyrinth.
 
Black gigantic ruins appeared on the left and right, strange noises from dimly lit windows reached my ears; again fields with black soil; again houses, dilapidated villa’s, then I felt something monstrous, behind me it became dark, while before my eyes the dusk thickened in my fevered mind, behind me was the night; I dragged the night behind me, put her over the edge of the distant horizon and where I put my feet, it became dark. I saw nothing of all this, but I knew that from the grave of my beloved, where I banished the shadows, I dragged the bitterly flapping sails of the night behind me.

The world appeared without people: a huge waste filled plain, the suburbs. A pile of ruins, the city, which previously had seemed so far away but had suddenly become close by. Several times I stopped, then I felt the darkness behind me stopping too, pushing itself and hesitating sarcastically, finally gently urging me to push further.

Only now I noticed the sweat pouring from my body, my pace had become sluggish, my burden was heavy to bear, the burden of the world. With invisible threads, I was tied to it, and she to me, as a slithered burden which eventually forces the emaciated mule into the abyss. With all my strength I braced myself against the invisible cord. My footsteps had become short and uncertain, like a desperate animal I threw myself into that constricting cord, my legs seemed to sink into the earth and while I still found the strength to keep my torso upright, I suddenly noticed that I could not go on, that I was forced to remain in position, the obstructions were too strong, it tied me to this place and soon I felt that I was losing my grip. I screamed, threw myself once again into the formless bridle and fell over on my face. The spell was broken and an unspeakable precious freedom came from behind me and before my eyes a beautiful plain spread out upon which she stood. She who had lain in the miserable grave below the grimy flowers and now it was she who with a smile on her face spoke to me: "Stand up, please stand up," but I was already on my feet and hurried to meet her ....

back

D

Steh auf, steh doch auf ...

Ihr Name, auf dem roh zusammenhangenden Kreuz, war nicht mehr zu lesen; der Pappdeckel des Sarges war schon eingebrochen, und wie vor wenigen Wochen noch ein Hügel gewesen war, war nun eine Mulde in der die schmutzigen verfaulten Blumen, verwaschene Schleifen, mit Tannennadeln und kahlen Asten vermengt, einen grauen – haften Klumpen bildeten. Die Kerzenstummel mussten schon gestohlen worden sein…

“Steh auf”, sagte ich leise, „Steh doch auf“, und meine Tränen mischten sich mit dem Regen, diesen eintönig murmelnden Regen, die schon seit Wochen niederkam.

Dann schloss ich die Augen: ich fürchtete, mein Wünsch könne erfühlt werden. Hinter meinen geschlossenen Lidern sah ich deutlich den eingeknickte Pappdeckel, der nun auf ihrer Brust liegen musste, eingedrückt von den nassen Erdmassen, die an ihm vorbei kalt und gierig, sich in den Sarg drängten. Ich bückte mich nieder, um den schmutzigen Grabschmuck von der klebrigen Erde aufzuheben, da spürte ich plötzlich, wie hinter mir ein Schatten aus der Erde brach, jäh und heftig, so wie aus einem zugedeckten Feuer manchmal die Flamme hochschlagt.

Ich bekreuzigte mich hastig, warf die Blumen hin und eilte den Ausgang zu. Aus den schmalen, mit dichten Büschen umgebenen Gängen quoll der dicke Dämmer, und als ich den Hauptweg erreicht hatte, hörte ich den Klang jener Glocke, die die Besucher aus dem Friedhof zurückruft. Aber von nirgendwoher hörte ich Schritte, nirgendwo auch sah ich jemanden, nur spürte ich hinter mir jenen gestaltlosen, doch wirklichen Schatten, der mich verfolgte….
Ich beschleunigte meinen Schritt, warf die rostig klirrende Pforte hinter mir zu, überquerte das Rondell auf dem ein gestürzter Straszenbahnwagen seinen aufgequollenem Bauch dem Regem hinhielt, und die verwünschte Sanftmut des Regens trommelte auf dem blechernen Kasten.

Schon lange hatte der Regen meine Schuhe durchdrungen, aber ich spürte weder Kälte noch Feuchtigkeit. Ein wildes Fieber jagte mein Blut bis in die äußersten Spitzen meinen Glieder, und zwischen der Angst, der mich von hinten anwehte, spürte ich jene seltsame Lust von Krankheit und Trauer.

Zwischen elenden Wohnhütten, deren Schornsteine kümmerlichen Rauch ausstießen, abenteuerlich zusammengeflickten Zäunen die schwärzliche Acker umschlossen, vorbei an morschen Telegraphenstangen, die im Dämmer zu schwanken schienen, führte mein Weg durch die scheinbar endlosen Verzweiflungsstätten der Vorstadt; achtlos Pfützen tretend, schritt ich immer hastiger der fernen zerrissenen Silhouette der Stadt zu, die in schmutzigen Dämmerwolken am Horizont hingestreckt lag, wie ein Labyrinth der Trübsal.

Schwarze riesige Ruinen tauchten links und rechts auf, seltsam schwüler Lärm aus schwach erhellten Fenstern drang auf mich ein; wieder Acker aus schwarzer Erde; wieder Häuser, verfallene Villen, und immer tiefer fraß sich das Entsetzen neben meiner fiebrigen Krankheit in mir Fest, denn ich spürte etwas Ungeheuerliches; hinter mir wurde es dunkel, während vor meine Augen der Dämmer sich in der üblichen Weise verdichtete; hinter mir wurde Nacht; ich schleifte die Nacht hinter mir her, zog sie über den fernen Rand des Horizontes, und wo mein Fuß hingetreten war, wurde es dunkel. Nichts sah ich von alledem, aber ich wusste es vom Grab der Geliebten her, wo ich den Schatten beschworen, schleppte ich das unerbittlich schlappe Segel der Nacht hinter mir her. 

Die Welt schien Menschenleer zu sein: eine ungeheure, mit Schmutz angefühlte Ebene die Vorstadt, ein niedriges Gebirge aus Trümmern die Stadt, die so ferne geschienen hatte und nun unheimlich schnell näher gerückt war. Einige Male blieb ich stehen und ich spürte wie das Dunkle hinter mir verhielt, sich staute und höhnisch zögerte, mich dann mit sanften und zwingendem Druck weiter schob.

Nun erst spürte ich auch, dass der Schweiß in Strömen meinem ganzen Körper herunterlief; mein Gang war mühsam geworden, schwer war die Last, die ich zu schleppen hatte, die Last der Welt. Mit unsichtbaren Seilen war ich daran gebunden, sie an mich, und es zog nun und zerrte an mir, wie eine abgerutschte Last das ausgemergelte Maultier unweigerlich in den Abgrund zwingt. Mit allen Kräfte stemmte ich mich an gegen jene unsichtbaren Schnüre, meine Schritten wurden kurz und unsicher, wie ein verzweifeltes Tier warf ich mich in die drosselnde Schnürung; meine Beine schienen in der Erde zu versinken, während ich noch Kraft fand, meinen Oberkörper aufrecht zu halten. Bis ich plötzlich spürte dass ich nicht durchhalten konnte, dass ich auf der Stelle zu erhalten gezwungen war, die Last schon so wirksam, mich am Ort zu bannen; und schon glaubte ich zu spuren, dass ich den Halt verlor, ich tat einen Schrei und warf mich noch einmal in die gestaltlosen Zügel – ich viel vorüber aufs Gesicht, die Bindung war zerrissen, eine unsagbar köstliche Freiheit hinter mir, und vor meinen Augen eine helle Ebene, auf der nur sie stand, sie, die dort hinten in dem kümmerlichen Grab unter schmutzigen Blumen gelegen hatte, und nun war sie es, die mit lächelndem Gesicht zu mir sagte: „Steh auf, steh doch auf…, aber ich war schon aufgestanden und ihr entgegengegangen….

zurück