Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Running Fox Home

 

  nl     uk  

Synchroniciteiten, connecties en toevalligheden

Synchronicities, connections and coincidences

Anonymous

http://www.greatdreams.com/connect.htm

Synchroniciteiten

Het bovenstaande is één van vele universele wetten of waarheden die nooit kunnen worden bewezen. Toch bestaan er een oneindig aantal verhalen over mensen die mysterieuze krachten hun leven zagen binnenzeilen of begeleiding kregen op momenten dat ze het het minste verwachtten. Als we er werkelijk naar kijken, lijken synchoniciteiten eigenlijk erg gewoon te zijn.

Wat is een synchoniciteit? Het is een ervaring of omstandigheid die zo maar in ons leven komt. Wat deze mysterieuze gebeurtenissen zo bijzonder maakt is dat ze altijd onverwacht komen. Een blind date die tot een levenslange partnerschap leidt, een onaangekondigd telefoontje dat ons uit de narigheid helpt, een betrekking die zich plotseling aandient, een gift wanneer we die werkelijk nodig hebben, een droom die uitkomt.

Wanneer deze onverwachte giften ons toevallen wordt onze vrije wil in dit proces nooit overtreden. Terwijl we in ons fysieke lichaam verblijven hebben we altijd de keuze om al of niet op deze gebeurtenissen te reageren.

Waar komt dit allemaal vandaan? Hoe gebeuren ze, en waarom? Hebben zij een doel? Welke krachten veroorzaken ze?

Niets gebeurt zomaar in God’s universum, noch in ons leven.
Daarom bestaat er geen toeval.
Voorafgaande aan ons verblijf op deze planeet creëren we een levensplan.
Dat plan wordt gemaakt vanuit de vrije wil. Niemand legt het ons op.

Ons levensplan wordt opgesteld nadat we onze eerdere levens en ondervindingen uitvoerig hebben bekeken.
Hoe meer we zijn geëvolueerd, hoe meer wij ons met spirituele groei en dienstbaarheid aan anderen bezighouden.
We zullen geduld, vergiffenis en compassie gedurende ons komende leven willen leren.
Of we zullen willen experimenteren met blind te zijn of arm, of rijk, enz.
Onze engelbewaarders/gidsen weten van ons plan af. In feite assisteren zij ons bij het opstellen.
Synchrone gebeurtenissen komen vaak wanneer we ze het minst verwachten.
Dat is wat ze zo synchroon maakt.

Het is mogelijk om delen van, of ons hele plan, te overschrijven terwijl we op Aarde verkeren.
Toch is het overschrijven van ons originele plan niet altijd wijs. Het creëert verwarring in ons leven.
Sommige gebeurtenissen zullen plaatsvinden die we vooraf gepland hebben.
Tijdens ons fysieke leven maken we constant keuzes en creëren we onze realiteit.
Dit gebeurt ook vanuit de vrije wil.

En toch is er ‘iets’ op de achtergrond van ons leven.
Dit iets levert de begeleiding die noodzakelijk is om ons plan te ontwikkelen.
Deze invloed speelt zich om goede redenen op een hoger niveau af.
Het doel daarvan is om ons op koers te houden in relatie tot ons aardse plan.
Vele gebeurtenissen maken ons gelukkig, zoals het vinden van relaties uit vorige levens.
Als we onze gids/onze engelen om assistentie vragen, zal de hulp zeker komen.
We moeten leren hoe naar die hulpverlening te luisteren.

Besteed speciaal aandacht aan voorvallen of aanwijzingen die zich drie- of meer malen manifesteren.
Zoek naar patronen en zich herhalende thema’s.
Vaak zijn de boodschappen die we ontvangen cryptisch en is het noodzakelijk ze te ontcijferen.
Als alles op zijn plaats valt alsof er magie in het spel is, ben je zeer waarschijnlijk op het juiste pad.
Wanneer je tegenwerking ondervindt of losse einden, heroverweeg dan je keuzes.

Wanneer we de onverwachte gebeurtenissen en begeleiding overdenken die regelmatig in je leven voorkomen, zouden deze hemelse mysterieuze ervaringen ons ertoe moeten aanzetten om te overdenken wat er werkelijk achter zit.

Steeds wanneer we onze gidsen of onze engelen over een relatie, een loopbaan, een stuklopend huwelijk, ziekte, enz.,om hulp vragen, zal het antwoord komen. Absoluut.

Zoek naar patronen en dingen die zich lijken te materialiseren vanuit het niets, maar die aan je vraag zijn gerelateerd. Zoek naar symbolische boodschappen, of luister naar de woorden van een lied dat in je opkomt nadat je God of de engelen een vraag hebt gesteld. Soms komt er een onverwacht telefoontje, vind je een oude brief of een foto of een droombeeld dat in je gedachten opdoemt terwijl je mediteert.

Houdt altijd in gedachten dat wanneer de dingen gladjes verlopen en alles op zijn plaats lijkt te vallen, je dan zeer waarschijnlijk de juiste keuze hebt gemaakt. Maar wanneer je besluiten of pogingen weerstand ondervinden, heroverweeg dan serieus de keuzes die je hebt gemaakt. Correcte begeleiding is altijd liefdevol en gaat uit van wat belangrijk is voor jou. Verkeerde begeleiding daarentegen wekt gevoelens van angst of schuld op.

Hopelijk zal dit jou er toe brengen om eens goed na te denken over deze prachtige wegen die niet alleen onze levens begeleiden en beïnvloeden, maar ons ook helpen ons levensplan te begrijpen.

We zijn nooit alleen. Nooit.

terug

Synchronicities

This is one of many universal laws or truths that can never be proven for sure. And yet, there are far too many stories about people who have had mysterious forces miraculously enter or guide their lives when they least expected it. If we really look at it closely, coincidences in our lives are far too common.

What is a synchronous event? It's an experience or circumstance that comes into our life, just like that. What sets these mysterious happenings apart is that they are always unplanned and unexpected. A blind date that leads to life partnership, an unexpected phone call that pulls us away from tragedy, a job opportunity that suddenly opens, a gift of money when we need it most, a dream that turns out to be true.
 
Whenever these unexpected gifts happen, our free will is never violated in the process. While in body, we always have the choice to react to these events, the way we want to.
Where do these events come from? How do they happen and Why? Do they have a purpose? What are the forces that make them happen?

Nothing happens by accident in God's universe or our lives.
Thus, there is no such thing as a coincidence.
Prior to coming to this planet we create a life-plan.
That plan is made with free will. Nobody forces it on us.
Our life-plan is made after we review our previous lives and experiences.

The more evolved we are the more our life-plan centres around spiritual growth and service to others.
We may want to learn patience, forgiveness, compassion, during our next life.
Or we may want to experience being blind, poor, rich, etc.
Our guardian angels/spirit guides know our plan. In fact they assist us formulating it.
Synchronous events often come when we least expect them.
That's what makes them synchronous.

It is possible to overrule parts or all of our plan while on Earth.
However, overruling our original plan is not the wisest choice. It creates confusion in our lives.
Certain events will occur in our lives when we planned for them to happen.
While in body we are constantly making choices and creating our reality.
This too is done with free will.

And yet, there is ‘something’ going on in the background of life.
This something provides the guidance we need for our plan to unfold.
This influence is happening at a higher level and for good purpose.
That purpose is to keep us on course as it relates to our earthly plan.
Many events also make us happy such as finding past-lifetime friends.
If we ask our guide/angels for direction, the help is sure to come.
We need to learn how to listen for and to the guidance.

Pay special attention to any event or clue that happens three or more times.
Look for patterns and repeated themes.
Often times the messages we receive are symbolic and we need to decipher them.
If things fall into place, as if by magic, most likely you're on the right path.
If you meet resistance or dead-ends, reconsider the choice you have made.

When we reflect on the unexpected events and guidance that comes into our lives on a regular basis, these kinds of divine, mysterious experiences should truly make us think and wonder what's behind them.

Whenever we ask Spirit or our angels for guidance in our lives, whether it has to do with a relationship, a job, a failing marriage, sickness, etc. the answer will come. That is guaranteed.

Look for clues, patterns and things that seem to materialize out of nowhere, but are related to your question. Look for messages that are symbolic, or the words of a song that pop up after asking God or your angels a question. Watch out for an unexpected phone call, finding an old letter or picture, actually hearing a voice in your head, a dream that is related to your question, a vision that appears in your head while meditating.

Always keep in mind that, when things go smoothly and fall into place, you have most likely made the right choice. When our decisions or efforts run into resistance, seriously re-examine the choices you have made. Correct guidance is always loving and has our best interests in mind. The wrong guidance generally arouses feelings of fear or guilt.
 
Hopefully, all of this makes you think and wonder about these magnificent ways that not only guide and influence our lives, but also help us understand our life-plan.

We are never alone. Never.

back