Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

Nada Chronicles # 86

Hans Brockhuis

 

nl   uk   D

Running Fox Home

Het tranformeren van pijn

Transforming pain

Transformieren von Schmerz

 

Vandaag wil ik met je spreken over het transformeren van je zielenpijn. Jij wilt misschien heel graag oude pijn toelaten die de toegang tot jouw ware zelf of ziel blokkeert. Je weet niet precies hoe het zit maar door angst en/of weerstand krijg jij daar heel moeilijk toegang toe en blijft alles zitten waar het zit. Je hoopt dat dit de goede weg voor jou is om verder te komen. Je denkt dat het moeilijkste voor je is om echt naar die pijn toe te gaan. Je bent er zo in getraind om daar juist bij weg te blijven en je vervolgens met allemaal andere zaken bezig te houden, zoals je altijd gewend was.

~*~*~*~

Deze dag zal voor mij altijd een bijzondere betekenis houden. Niet alleen als een mijlpaal in dit leven, maar veel meer ook als een stap-steen in mijn hele existentie als ziel van God/In. Terwijl ik dit schrijf voel ik een hand op mijn rechterschouder en word ik een stralende glimlach van oor tot oor gewaar van Magdalena, mijn geleidegids, die in mijn hart fluistert: “Was het dit niet alles waard? Was het niet een prachtig moment om jezelf bloot te geven aan alle aanwezige zielen aan beide kanten van de grens? Is het jezelf openstellen als je kwetsbare ik die je bent niet de heraut die aan de Goddelijke Essentie laat weten: ‘hier ben ik; ik kan niet anders en til mij alsjeblieft op uit het moeras?’”

Ja, lieve vrienden, zo is het. Terugkijkend realiseer ik mij dit. De meesten van jullie was ik – althans in dit leven – niet eerder bewust tegengekomen. En toch voelde het en wanneer ik jullie gezichten zag, zag ik, en wanneer ik jullie wezens proefde, proefde ik een diepe verwantschap, een ‘hier zijn we’, een: ‘met zijn allen flikken we het wel’. Ik dank jullie daarvoor.

Ik was gekomen met de intentie van: ‘geen idee wat, maar laat ‘het’ maar komen’. Onbewust was het blijkbaar wel duidelijk want de vorige dag was ik behoorlijk ziek en stond ik op het punt om de handdoek in de ring te gooien en te zeggen: “ik kom niet”.

Daar waren we dan. Een groot aantal mensen/zielen/wezens en jullie hebben allemaal mijn reis meegemaakt die mij terugvoerde naar langvervlogen maar toch zo herkenbare tijden. Op het moment waarop ik de vernedering, de angst, de enorme pijn en wanhoop ervoer – en dat realiseer ik mij achteraf – vloeiden de emoties weg als was het badwater en werden vrijwel onmiddellijk getransformeerd in mededogen, in liefde en in vrijheid. Daarom was ik in staat om met Hart en Ziel en Geest te kunnen zeggen: “ik vergeef jullie”, want hierdoor zijn niet alleen ik, maar wij allemaal in staat geweest om een stukje karma los te laten.

Dankbaarheid vervult mij. Opnieuw laat ik de woorden tot mij komen die mij in dat zo intieme moment, waarvan jullie getuige zijn geweest, zijn toevertrouwd:

“Eens hebben jij en ik de wegen bewandeld die je gemakshalve het hogere zou kunnen noemen. Jij en ik voerden eindeloze gesprekken over allerlei omstandigheden die zich hebben afgespeeld gedurende een groot aantal van jouw voorgaande levens, op de planeet Aarde en elders. Steeds maar weer ben jij op de een of andere wijze tegen problemen aangelopen die vergelijkbaar zijn met datgene wat je tegenwoordig op Aarde meemaakt. Je kunt niet bij je kern komen, of liever gezegd, je denkt dat je niet bij je kern kunt komen. Je beleeft allerlei verschrikkingen die ermee te maken hebben dat je je op een afstand voelt van alles wat zich afspeelt, zowel fysiek als in je binnenste. Steeds blijf je je maar afvragen: ‘waar ben ik, is dit allemaal wel echt, beleef ik dit wel of is het eigenlijk iemand anders die al deze problemen de baas moet zien te worden.’ Maar ik zeg je, je bent het echt zelf. Het is jouw ziel die de pijn ondergaat, die zich in allerlei plooien wringt om jezelf ervan te overtuigen dat het niet nodig is om tot jezelf te komen. Toch is het van het grootste belang dat dat wel gebeurt, want het is de hoogste tijd. Je zegt dat je tot je kern wilt komen, maar er zitten blokkades in je ziel die je ervan weerhouden dat je echt de stap zet die zal leiden naar de bevrijding van je gevangen ziel.

Hoe moet je die blokkades opruimen en die angsten van je af gooien? Dat is niet zo gemakkelijk gezegd, maar de sleutel ligt toch echt in jezelf. Kijk eens naar wat er op dit moment in de wereld gebeurt. Vanuit onverwachte hoek worden er allerlei dingen in gang gezet die de mensen die daarbij betrokken zijn, en dat is eigenlijk de gehele wereldbevolking, tot in het diepste van hun ziel raakt. Laat dan toe dat ook jij geraakt wordt. Natuurlijk zul je zeggen dat dit het geval is en op een bepaald niveau is dat natuurlijk ook zo, maar probeer eens naar je ziel te kijken en laat toe dat die vulkaan uitbarst. Is dat zoveel anders dan datgene wat zich eerder bij jou afspeelde? Was je toen immers niet ook tot in het diepste van je wezen getroffen? Daarom smeek ik je, laat dat opnieuw toe; beleef het opnieuw, van begin tot eind, want daarin ligt de sleutel verborgen. Natuurlijk zal het pijn doen, maar weet dat ik en anderen je bij zullen staan om die pijn te verzachten, zodat je de ware kern, het echte strijdpunt, zult ontmoeten. En ik beloof je: je zult in staat zijn alles te transformeren naar iets moois. Je zult verstelt staan en jezelf afvragen; waarom heb ik dit niet eerder kunnen doen?

Je weet dat je op de planeet van vrije keuze woont. Het zal dan ook jouw eigen keuze moeten zijn die dit alles bewerkstelligt. Wat ik hier aan jou vertel is slechts een aansporing; je zult zelf die beslissing moeten nemen en wanneer je dat eenmaal hebt gedaan, is de oplossing nabij. Je loopt door de struiken te ploeteren, terwijl de geplaveide weg slechts een stap opzij is. Ik raad je daarom, zet die stap en de horizon zal zich in alle glorie voor je openbaren. Dan zul je een prachtige zonsopgang beleven; één die je nog nooit eerder hebt beleefd. Ga met God, ik wens je daarbij heel veel goeds toe en wanneer jij zelf met me wilt communiceren, ben je meer welkom dan je ooit zult kunnen weten. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is om heel erg stil te worden, je aandacht te richten op de kosmische draaggolf, die zich manifesteert als een licht geruis in je oren en je te focussen op mijn Naam. Dan zal ik je weten te bereiken en dan zal jij me kunnen horen. Denkpraten wordt dat wel eens genoemd en dat is wat wij zullen doen.

Nu groet ik jou. Op het moment dat deze woorden worden opgeschreven zijn er velen hier met mij om dit met liefde te begeleiden en op het moment dat jij deze woorden zult lezen, zal dat opnieuw het geval zijn…”

~*~*~*~

Nu hoor ik het gebeier van vele klokken in de andere wereld; de bazuinen schallen en de veelkleurige banieren zijn geheven. Ik zie dat zich een enorme menigte zielen heeft verzameld. Zij staan, met de armen omhoog, te juichen en te zingen en zij verheugen zich in datgene wat zich heeft afgespeeld. Ik zie fonteinen van energie die zich zo hoog verheffen dat de top ervan in vergetelheid verloren gaat.

Nu verstomt het gejuich en een prachtige ijle muziek vervult de ether en de geuren van ontelbare bloemen manifesteren zich op het subtiele niveau. Diep van binnen weet ik dat het bijzonder goed is.

Ook dank ik jullie allemaal die – vanuit de wereld – maar ook vanuit de plaatsen aan de andere zijde, hebben willen komen om dat moment van triomf voor de Liefde en de transformatie van mijn angst, van mijn pijn, mee te maken. Ik weet zeker dat niet alleen de betrokkenen hier beter van zijn geworden, maar dat ook Moeder Aarde, het hele Mensdom en wellicht zelfs het hele universum een heel klein stukje zijn opgestuwd naar het doel waarnaar wij allemaal hunkeren: Liefde, Mededogen en Verwantschap.

Enkelen van jullie heb ik herkend en zij hebben mij herkend als mensen die elkaar in meerdere of misschien wel in vele (wie zal het zeggen) levens in diverse hoedanigheden hebben ontmoet. Hoewel ik daar op dit moment geen details van ken, kan ik zeggen dat ik dankbaar ben dat ik jullie opnieuw heb ontmoet. Ik ben ervan overtuigd dat wij elkaar – waar en hoe dan ook – opnieuw zullen treffen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik ernaar uitkijk.

Ook de vrijwel unieke link die wij met elkaar met de andere wereld hebben kunnen leggen verdient – zo voel ik dat – een vervolg en misschien is het in de toekomst mogelijk om die Cirkel van Licht in voorkomende gevallen opnieuw te leggen. En dat hoeft wat mij betreft niet altijd noodzakelijkerwijs in het fysieke te gebeuren, dat kan zich ook op geestelijk niveau afspelen. Laten wij trachten om ook op deze manier, zo nu en dan, verschil te maken.

Het was voor mij een behoefte om dit allemaal te herbeleven, aan het papier toe te vertrouwen en op deze manier met jou te delen. Dank voor alles en ik wil bovenal hen die zich in de andere wereld bevinden dank zeggen die juist dàt zetje hebben gegeven om deze hele keten van gebeurtenissen in gang te zetten.

Ik wens jou, lezer, niet alleen Liefde en Licht en Vrede toe, maar ook transformatie van je pijn en van je angst.

terug

Transforming pain

Today I’d like to speak with you about transforming pain. Maybe you would like to let in very old pain that is blocking the way to your soul or true self. You do not know exactly how it is, but because of fear and/or resistance it is very difficult getting access to your soul and everything sits there and stays there. You hope this is the right path for you to grow further. You think the most difficult thing for you is to really go to that pain. You have been trained so well to stay away from there and keep busy with all kinds of other stuff…

This memorable day will always have a special meaning to me. Not only as a milestone in this life, but also as a stepping stone in my whole existence as soul of God/ess. While I am writing this I feel a hand on my right shoulder and I notice an ear-to-ear smile from my guide who whispers in my heart: "Was it not worth all? Was this not a wonderful moment to open yourself up to all souls on the other side of the veils? Is opening up your vulnerable Me not the Herald who shows the Divine Essence: 'here I am; I cannot be otherwise and please lift me up from the mire?'"

And yes dear friends that is how it is. Looking back I realise all this. Most of you I had not encountered consciously before - at least not in this life -. And still it felt like a deep kinship when I saw your faces and tasted your beings, a 'here we are', an: 'all of us together will pull this off". I thank you for that.

I had come with the intention of: 'no idea what, but let 'it' be". But on a conscious level I had had no idea what. Unconsciously it was apparently clear because the day before I was quite ill and at the brink of giving up and saying: "I will not come".

There we were. Twelve people/souls/beings and you have all experienced my journey back to old, but recognizable times. At the moment I experienced the humiliation, the fear and desperation, - and I realise that only just now - the emotions streamed away like the water from a bath and were almost immediately transformed into compassion, to love and to freedom. That is why I could say: "I forgive you", with Heart, Soul and Spirit, because it was not only I who was able to let go of a piece of
Karma; we all were.

Gratitude fulfils me. Once again I let the words come to me of that intimate moment of which you have been the witnesses:

"Once you and me have wandered the paths that you sometimes call ‘the higher ones’. You and me have talked endlessly about all kinds of circumstances that have occurred during a great number of your former lives, on planet Earth and elsewhere. You encountered problems again and again in one way or another and they are comparable to the life you are living now. You cannot reach your core, or rather, you think you can’t. You live through all kinds of horrendous experiences that have to do with feeling at a distance of everything that is going on, physically as well as inside. Time and again you ask yourself: 'where am I, is this all real, am I the one experiencing this, or is it another person trying to solve all these problems.' But I tell you that it is all you. It is your soul that experiences fear and bends in every direction to convince itself that it is not necessary to come to its senses. Still it is of the utmost importance that it does, because it is time you come to your Self. You say you want to get to your core, but there is stuff blocking you to free your captured soul.

How should you clear those blockades and cast those fears away? That is not so easy, but the key is truly in yourself. Take a good look at what is happening in the world at this moment. From unexpected corners all kinds of things are fired up that touches people, actually all people deep in their souls. Allow yourself to be touched as well. Of course you will say that it already is touching you and at a certain level it is of course, but try looking at your soul and allow the volcano to burst. Is that so much different than what happened in you before? Were you not touched deep in your soul as well back then? That is why I beg you, allow it again, experience it again, from beginning to end, because therein lies the key to success. Of course it will hurt, but know that others and me will support you to lessen that pain in order to meet your real core, the real battle point. And I promise you will rise like a God/ess and be amazed and you will ask yourself; why have I not been able to do this before?

You know you live on the planet of free will. It will have to be your own choice that triggers all this. What I am telling you here is just an exhortation; you will have to make that decision yourself and once you have done that - in real reality - the solution is nearby. You are wading through bushes, and the easy road is just a step aside. I advise you, make that step aside and the horizon will reveal itself to you in all its glory. You will then experience an amazing sunrise; one you have never experienced before. Go with God/ess I wish you a lot of good and if you want to
communicate with me yourself you are more then welcome to. The only thing you need to do is become very quiet; aim your attention at the cosmic wave carrying you, which manifests itself as a light breath in your ears and to focus on my Name. Then I will reach you and you can hear me. Thinktalking it is called and that is what we shall do.

Now I greet you. At the moment these words are written down, many are here with me to guide this with love and at the moment you will read these words that will be the case again..."

At this moment I hear many bells ringing in the other world; the trumpets call and the banners are raised in many colours. I am aware of a huge gathering of souls. They are standing, arms lifted in the air, cheering and singing and they are rejoicing infinitely in what has been going on. I see fountains of energy, so high that you cannot see the top.

Now the cheering stops and wonderful music that makes your head light fills the air and the smell of countless flowers manifests in the subtle level. And I know it is good.

Also I thank you all who have come from the other side of the veils and from the world for coming to celebrate that triumphous moment for Love and experiencing the transformation of fear. I am sure that not only the ones involved have become better from this, but that through our twelve-fold circle of light mother Earth, humanity and maybe even the universe have moved a tiny little bit to the goal we all crave for: Love, Compassion and Affiliation.

Some of you I have recognized and they recognised me as people who met each other in more and (who knows) maybe even countless lives in several forms. Although I do not know any details of those, I can say I am grateful to have met you again. I am convinced that we will meet again - where and when does not matter -. I can only say that I look forward to it.

This almost unique link that we made with the other world deserves - that is how I feel it - a second turn and maybe it will be possible to create that Circle of light again. It does not have to be in the physical realms, it can also be at spiritual level. Let’s try to make a difference once in a while this way.

I needed to live through all this again, write it down and share this with you. Thank you for everything and thank you to those who are in the other world that they gave that little push to trigger this experience.

I wish you, reader, Love and Light and Peace, but also tranforming of your pain and fears.

back

Transformieren von Schmerz

Heute möchte ich gerne mit Euch über transformieren von Schmerz reden. Vielleicht möchtet Ihr sehr alte Schmerzen, die den Weg zu Eurer Seele oder zu Eurem Wahren Selbst blockieren, hereinlassen. Ihr wisst nicht, wie es genau abläuft, aber durch die Angst und/oder den Widerstand ist es so schwer, Zugang zu Eurer Seele zu finden, aber alles sitzt dort und bleibt dort. Ihr hofft, dass dies für Euch der richtige Weg ist, um weiter zu wachsen. Ihr denkt, das schwierigste für Euch sei, an diesen Schmerz heranzukommen. Ihr wurdet so gut darin trainiert, diesen Schmerz zu verdrängen und beschäftigt Euch sehr mit allem anderen...

Dieser denkwürdige Tag wird immer eine spezielle Bedeutung für mich haben. Nicht nur als ein Meilenstein in diesem Leben, sondern auch als ein wichtiger Schritt in meiner ganzen Existenz als einer Seele Gottes/der Göttin. Während ich dies schreibe, spüre ich eine Hand auf meiner rechten Schulter und bemerke ein Lächeln von einem Ohr zum anderen meines Führers, der mir ins Herz flüstert: „War es nicht all das wert? War das nicht ein wundervoller Moment, Dich allen Seelen auf der anderen Seite des Schleiers zu öffnen? Ist Dein verletzbares Ich nicht der Vorbote, der die Göttliche Essenz zeigt: ‚Hier bin ich; ich kann nicht anders sein, und bitte ziehe mich aus diesem Sumpf.’“

Und ja, liebe Freunde, das ist, wie es ist. Ich erkenne all das, wenn ich zurückblicke. Den meisten von Euch bin ich nicht bewusst begegnet – zumindest nicht in diesem Leben. Und doch fühlte ich mich Euch nahe verwandt, als ich Eure Gesichter sah und Euer Sein schmeckte, ein ‚hier sind wir’, ein ‚zusammen schaffen wir es.’ Ich danke Euch dafür.

Ich bin mit der Absicht gekommen ‚keine Ahnung warum, aber lass uns mal sehen.’ Aber ich weiss absolut nicht warum auf einer bewussten Ebene. Unbewusst gesehen war es ziemlich klar, weil ich am Tag zuvor sehr krank war, fast schon aufgeben und sagen wollte: „Ich werde nicht kommen.“

Da waren wir. Zwölf Leute/Seelen/Wesen, und Ihr habt alle meine Reise zurück zu alten aber bemerkenswerten Tagen mit durchlebt. Im Moment erlebe ich gerade Scham, Angst und Verzweiflung – und ich erkenne das nur gerade jetzt – dass die Emotionen wie das Wasser aus der Badewanne abfliessen und sich fast sofort in Mitgefühl, in Liebe und in Freiheit umwandelten. Deshalb kann ich sagen: „Ich vergebe Dir aus ganzem Herzen, Seele und Geist, weil nicht ich allein es war, dem es gelang, ein Stück Karma zu entlassen; wir alle waren es.

Dankbarkeit erfüllt mich. Noch einmal lasse ich die Worte jenes vertrauten Augenblicks, von dem Ihr Zeuge ward, zu mir kommen:

`Einst gingen Du und ich die Wege, die Ihr manchmal ‚die höheren’ nennt, zusammen. Du und ich sprachen endlos über alle Umstände, die sich in einer grossen Anzahl Deiner früheren Leben auf der Erde und anderswo ereigneten. Du durchlebte Probleme immer und immer wieder auf die eine und andere Art und Weise, und sie sind mit Deinem jetzigen Leben vergleichbar. Du kommst nicht an Deinen Kern, oder mehr, Du glaubst, Du kannst es nicht. Du durchlebst alle Arten horrender Erfahrungen, die mit einem Gefühl der Distanz, sowohl physisch als auch innerlich zu tun haben. Zeit, und wieder fragst Du Dich: ‚Wo bin ich, und ist das alles wirklich, bin ich der einzige, der das erlebt, oder versucht eine andere Person, all diese Probleme zu lösen?’ Doch ich sage Dir, dass das alles Du bist. Es ist Deine Seele, die die Angst und die Biegungen in alle Richtungen erlebt, um sich selbst davon zu überzeugen, dass es nicht notwendig ist, den Sinn davon zu erfassen. Noch ist es von grösster Wichtigkeit, den Sinn zu sehen, denn es ist an der Zeit, zu Deinem Selbst zu gelangen. Du sagst, Du möchtest an Deinen Kern kommen, aber da sind Blockaden, die Dich hindern, Deine gefangene Seele zu befreien.

Wie sollst Du diese Blockaden nun klären und die Angst entfernen? Das ist nicht so einfach, aber der Schlüssel befindet sich wahrlich in Dir selbst. Schau genau hin, was in diesem Moment in der Welt geschieht. Von unerwarteten Ecken aus wird alles Mögliche, was die Menschen berührt, entfernt, eigentlich alle Menschen tief in ihrer Seele. Erlaube Dir, ebenfalls berührt zu werden. Natürlich wirst Du sagen, dass es Dich bereits berührt, und auf einer bestimmten Ebene ist es natürlich auch so, aber versuche, auf Deine Seele zu sehen und erlaube dem Vulkan, auszubrechen. Ist das so anders als das, was vorher in Dir geschah? Warst Du da nicht ebenso tief in Deiner Seele berührt? Deshalb bitte ich Dich, es Dir nochmals zu erlauben, erlebe es nochmals, vom Anfang bis zum Ende, weil genau darin der Schlüssel zum Erfolg liegt. Natürlich wird es weh tun, aber wisse, dass andere und ich Dir beistehen werden, Deinen Schmerz zu lindern, um Deinen wirklichen Kern zu treffen, dem wirklichen Ort des Kampfes. Und ich verspreche Dir, dass Du Dich wie ein Gott/eine Göttin erheben und verwundert sein und Dich selbst fragen wirst, warum Du nicht fähig warst, dies schon vorher zu tun.

Du weißt, dass Du auf dem Planeten des freien Willen lebst. Es wird Deine eigene Wahl sein, die dies alles auslöst. Was ich Dir hier erzähle ist nur eine Ermahnung; Du wirst diese Entscheidung für Dich selbst treffen müssen, und wenn Du es einmal getan hast – in realer Wirklichkeit -, wird die Lösung nahe sein. Du watest durch Buschwerk, und die leichte Strasse ist nur einen Schritt neben Dir. Ich rate Dir, mache diesen Schritt zur Seite, und der Horizont wird sich Dir in all seinem Glanz offenbaren. Dann wirst Du einen erstaunlichen Sonnenaufgang erleben; einen, wie Du ihn noch niemals zuvor gesehen hast. Geh mit Gott/der Göttin, ich wünsche Dir eine Menge Gutes, und wenn Du Dich selbst mit mir unterhalten möchtest, dann ist es mir mehr als recht. Das einzige, was Du tun solltest, ist, sehr still zu werden; konzentriere Deine Aufmerksamkeit auf die kosmische Welle, die Dich trägt und sich als ein leichter Atemzug in Deinem Ohr manifestiert und fokussiere Dich auf meinen Namen. Dann werde ich kommen, und Du wirst mich hören können. Denkensprechen nennt man es, und das ist es, was wir tun sollen.

Nun grüsse ich Dich. In diesem Moment, da diese Worte aufgeschrieben werden, sind viele mit mir hier, die es mit Liebe führen, und in dem Moment, wo Du diese Worte lesen wirst, wird es das gleiche sein.“

In diesem Moment höre ich viele Glocken in der anderen Welt läuten; die Trompeten erschallen, und Banner in vielen Farben werden erhoben. Ich werde einer riesigen Versammlung von Seelen gewahr. Sie stehen, Arme werden in Luft gehoben, sie jubeln und singen, erfreuen sich unendlich an dem, was vor sich geht. Ich sehe Energiefontänen, so hoch, dass Du die Spitze nicht ausmachen kannst.

Nun verstummt der Jubel, und wundervolle Musik, die Deinen Kopf leicht macht, füllt die Luft, und der Duft unzähliger Blumen breitet sich in dieser feinstofflichen Ebene aus. Und ich weiss, es ist gut.

Auch danke ich allen, die von der anderen Seite der Schleier und der Welt gekommen sind, um diesen triumphierenden Moment der Liebe und der Transformation der Angst zu feiern. Ich bin sicher, dass es nicht nur jenen, die involviert sind besser geht, sondern dass auch durch unseren zwölffächrigen Lichtkreis Mutter Erde, die Menschheit und vielleicht sogar das Universum unser aller Ziel ein kleines Stück, das wir alle ersehnen, nähergekommen sind: Liebe, Mitgefühl und Zusammengehörigkeit.

Einige von Euch habe ich und sie mich aus verschiedenen und (wer weiss) zahllosen Leben in verschiedener Form wiedererkannt. Obgleich ich keine Details jener Leben kenne, kann ich sagen, dass ich dankbar bin, Euch wiedergetroffen zu haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns wiedersehen – wo und wann spielt keine Rolle. Ich kann nur sagen, dass ich mich darauf freue.

Diese einzigartige Verbindung, die wir mit der anderen Welt gemacht haben, verdient es – so fühle ich es -, nochmals erlebt zu werden, und vielleicht ist es möglich, den Kreis des Lichtes nochmals zu erschaffen. Es muss nicht in den physischen Ebenen sein, es kann ebenso auf einer spirituellen Ebene geschehen. Lasst uns versuchen, einmal wieder diesen Unterschied auf diese Weise zu machen.

Ich musste das nochmals durchleben, aufschreiben und es mit Euch teilen. Danke für alles, und danke an jene in der anderen Welt, dass sie den kleinen Anstoss gaben, um dieses Erleben auszulösen.

Dir, Leser, wünsche ich Liebe, Licht und Frieden, aber auch transformierung von Angst und Schmerz.

terug