Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

Nada Chronicles, # 77

uk   nl

Running Fox Home

Ziel en zaligheid

Soul and salvation

Hans Brockhuis

 


nl Ziel en zaligheid

Een oud Nederlands gezegde wil doen geloven dat als je je ziel en zaligheid zou verkopen, je absoluut alles wie en wat je bent zou willen opofferen. Misschien wel om als een kluizenaar te gaan leven en stil te gaan zitten mediteren over wat eens was, wat is en wat zal zijn. Maar dat is niet wat ik met deze woorden wil zeggen.

Ik wil het namelijk met ziel en zaligheid hebben over Liefde met een hoofdletter. Want is het niet zo dat liefde een dak voor je ziel èn je zaligheid vormt? Dat liefde het allerbelang-rijkste is in dit universum? Het tegenovergestelde van angst? Niet alleen als je deze woorden leest, maar veel meer gedurende de tijd dat je op deze aarde vertoeft. En dan ook onder alle omstandigheden, zomer en winter, dag en nacht, in voor- en tegenspoed, bij weer of geen weer. De dichter zegt dan ook:

De regen regent
En de wind waait
Maar in mijn hart schijnt de zon
Want ik hou van jou!

Wanneer twee mensen elkaar voor het eerst ontmoeten en er begint iets moois te groeien, is de ziel niet het eerste waaraan wordt gedacht. In de meeste gevallen zijn dan veel meer de uiterlijkheden van belang en de omstandigheden waarop we die ander zijn tegengekomen. In het algemeen wordt dan niet in de eerste plaats aandacht gegeven aan de ziel, aan het zieleheil, en voor wat dat aangaat ook niet voor zieligheid en zeker niet voor zielloosheid. Wel voor zielevreugde, zielroerendheid, zielsblijheid, zielsdierbaarheid en zielsgelukkigheid, al worden deze woorden slechts ervaren en niet benoemd.

Wat zegt de dikke van Dale over de ziel?
"Ziel: het niet-stoffelijke, althans stoffelijk niet te bepalen beginsel op grond waarvan de mens leeft: in psychologische zin meer als het vermogen om gewaar te worden en te begeren, de zetel of bron van de gedachten, van het gevoel en de wil; het onbewuste, het niet logisch te beredeneren gevoels- en driftleven".

Allemaal waar natuurlijk, maar zo lust ik er nog wel een paar. Ik stel mij zo voor dat iedere ziel op deze aarde - bewust of onbewust - zo zijn eigen definitie heeft van zijn of haar ziel, van het middelpunt van het leven, van de liefde en dan komt Toon Hermans op de proppen met een klein gedichtje die het allemaal in vier korte regels samenvat, zodat verdere woorden eigenlijk overbodig zijn.

Ik was verbaasd, verliefd, verrukt,
ik heb je als een bloem geplukt.
Eeuwig zul je bloeien, want
ik heb je in m'n ziel geplant.

Essentie
De essentie is altijd de liefde. Dat is waar het in het leven, ik zei het al, in het algemeen om gaat. In de eerste plaats is daar de liefde voor elkaar, maar ook voor jezelf, voor je gezin, voor je familie,  voor je medemens, voor dieren en planten, voor de wereld waarop wij leven. De apostel Paulus in 1 Korinthiërs 13 vertelt over zijn visie op de liefde het volgende: “Zonder liefde is de mens geen mens. Het baat hem niets.” Maar Liefde is wel de weg naar de Goddelijke essentie.

Wat er wel wordt bedoeld is om steeds de weg, de Liefde, het Leven, de Kracht en de Goede dingen van het leven voor ogen te houden. Eigenlijk is het allemaal zo simpel. Wanneer je door het geven van het goede voorbeeld aan anderen toont waar het allemaal om draait, maak je een begin met het zaaien van het plantje van de liefde
in elkaars ziel en in de ziel van anderen.

Zalig:
Zalig is een woord dat tegenwoordig niet meer zo vaak wordt gebruikt. In mijn jeugd kon een kopje thee ‘zalig’zijn. Tegenwoordig heet dat ‘lekker.’ Maar zalig betekent meer. Het is afgeleid van het Griekse woord μακαριος (makarios) en betekent: gezegend of dat je te feliciteren bent. Je zou kunnen zeggen: ‘gelukkig te prijzen.’ Het woord ‘zalig’heeft in de loop der tijd door het Christendom een bredere en diepere betekenis gekregen dan het meer algemene ‘gelukkig.’

Wat ik hier allemaal mee probeer duidelijk te maken is dan ook om je aan te moedigen met ziel en zaligheid te leven en dat in stilte uit te dragen opdat het leven voor jou in het bijzonder maar ook voor anderen vervuld mag worden van de grote Liefde. Natuurlijk kun je in de tijd dat je op aarde bent maar een fractie bereiken, maar als je weet dat je net als iedereen de Goddelijke vonk in je draagt weet je ook dat je daarmee bergen kunt verzetten en dat is niet iets wat ik zelf heb bedacht maar dat in het grote naslagwerk voor de Christenen, de Bijbel, uitgebreid staat beschreven.

Running Fox wenst jou  met Ziel en Zaligheid veel Liefde toe.

terug

uk Soul and salvation

An old Dutch saying wants us to believe that if you would sell your soul and salvation, you absolutely would want to sacrifice all of who and what you are. Perhaps to live quietly as a hermit, meditating about what once was, what is and what will be. But that's not what I want to say with these words.

I want to speak with soul and salvation about Love. Because is it not true that love forms a roof for your soul and salvation? That Love is the most important thing in this universe? Love is the opposite of fear. Not only if you read these words, but munch more so during all the time you dwell on this earth. And then under any circumstance, summer and winter, day and night, for better and for worse. The poet says:

The rain rains
The winds are blowing
But the sun is shining in my heart
Because I love you!

When two people meet each other for the first time and something begins to grow, the soul is not the first thing which is thought of. In most cases, the outward appearances are much more important, as well as the circumstances in which the two people encountered each other. In general, attention is not in the first place given to soul and salvation and also not to pitifulness and definitely not soullessness. Notions like soulfulness, soul search and soul mate are just experienced and not mentioned.

The Oxford dictionary tells us about soul the following:
 “Soul: the spiritual or immaterial part of a human being or animal, regarded as immortal. A person’s moral or emotional nature or sense of identity: in the depths of her soul, she knew he would betray her. The essence or embodiment of a specified quality: he was the soul of discretion brevity is the soul of wit.
Old English sāwol, sāw(e)l, of Germanic origin; related to Dutch ziel and German Seele

All true of course, but I wonder what to do with this knowledge. I imagine every soul on this earth - consciously or subconsciously - has its own definition of his or her soul, of the core of life, of love. Having thought that a tiny poem by the late Dutch entertainer Toon Hermans pops up, summarizing all in four short lines. Any further words are truly superfluous.

I was surprised, beaming, in love,
I've picked you as a flower.
Forever you will thrive
because I’ve planted you within my soul.

Essence
The essence is always love. That is, I’ve said it already, what it is usually all about in life. Firstly, there is the love for each other, but also for yourself, your family, your relatives, for your fellow man, animals and plants, for the world in which we live. The Apostle Paul in 1 Corinthians 13 talks about his vision of love. “Without love a man is no man. It gains him nothing.” But love is truly the way to the divine soul.

What is meant is to always honor the way, Love, Life, Power, and the Good things of life. It is actually so simple. When you set a good example by showing to others what it is all about, you make a start with the sowing of the plant of love in each other's soul and in that of others.

Blessed:
‘Zalig,’ or blessed is a word that is no longer often used in our country these days. In my youth a nice cup of tea could be called: ‘zalig.’ Nowadays we call it just ‘lekker,’ or ‘delicious. ' But the word ‘zalig’ means more. It is derived from the Greek word μακαριος (makarios) meaning: blessed, or that you can be congratulated. You could say: ' lucky to be praized. " The English say, ' blessed.’ In Dutch that would be ‘gezegend,’ which got in the course of time by Christianity a broader and deeper meaning than the more general ' happy,’ or ‘gelukkig.’

What I try to make clear is to encourage you to live with soul and salvation and to propagate that in silence so that life for you in particular, but also for others may be fulfilled of the great Love. Of course during the time you are on Earth you are only able to reach a fraction, but if you know that you, like everyone else, carry the divine spark within you, you also know you are capable to move mountains. This is not something I have devised myself but which is described in the large reference work for the Christians, the Bible.

Running Fox wishes you much Love, with Soul and Salvation.

back